Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

  • instituce s dlouholetými zkušenostmi
  • akreditované kurzy pro veřejnost a školy
  • komplexní administrace projektů na klíč

Přehled všech nabízených kurzů

Vyberte si dle Vašich požadavků a přání
Oblast zaměření:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Region:
 

Kurzy bez možnosti výběru termínu nejsou v současné době zařazeny v aktuální nabídce.
Zaujal Vás některý z kurzů? Registrujte se! V případě registrace více zájemců připravíme kurz v nejbližším možném období.
Jste-li schopni vytvořit vlastní skupinu zájemců o kurz, kontaktujte nás, vybraný kurz připravíme na klíč!

Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Lektorka, autorka publikace Hrajeme si s padákem, předvede na semináři řadu her z této publikace. Jedná se především o hry s netradičním náčiním - padákem (chůze, běh, vytváření kopule, vln, tanec rusalek, posílání míčů, využití nafukovacích balónků, využití padáku i ve spojení se zpěvem. Účastníci se naučí hry Zajíci v zelí; Myšky; Prší, prší. Dále bude využito stuh a šátků při hrách: Vycházky neoddělitelných; Seber stužku; Obr a víla; Princezna a černokněžník; Motýli. Kurz je zaměřen nejen na pohybový rozvoj, ale také rozvoj hudebnosti.
Lektoři:Eva Hurdová
Další informace: Účastnice musí mít sportovní přezutí a oblečení, v rámci semináře si budou i lehat na zem. Na kurzu bude možné zakoupit knihy, ze kterých lektorka čerpá - jedná se o publikace, jichž je Eva Hurdová autorkou nebo spoluautorkou.
Vyberte si termín akce

Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Lektorka se na semináři bude zabývat rytmickými cviky tělesnými a grafomotorickými, které napomáhají rozvoji grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku. Učitelé budou vedeni k aplikaci poznatků do vlastní praxe a k tvorbě projektů, jejichž prostřednictvím bude aktivně rozvíjena grafomotorika dětí. Rovněž se seznámí se sbírkou přípravných cviků pro správné psaní Hledej a piš písmena. Za účinná opatření při rozvoji grafomotoriky můžeme považovat využívání rytmu a hravé způsoby psaní "jedním tahem". A právě na těchto prvcích je vystavěn i obsah uvedené pomůcky. Aktivita dětí je podněcována obrázky, které děti kreslí v rytmu říkadel nebo v nich hledají schované písmeno. Poskytuje jim prostor pro vlastní tvorbu slovesnou a výtvarnou.
Lektoři:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Další informace: Ve splupráci s vydavatelstvím SPL - Práce pomůcky:pastelky, fixy, čtvrtky bílého papíru, štětce,barvy
Registrace zájemce

Rodič - partner dialogu

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Obsah prožitkového semináře se zabývá komunikací nejen problémových rodičů dětí v MŠ, jak je získávat pro spolupráci ve výchově dítěte, ale i přípravou na interaktivní vedení rodičovských schůzek, získáním námětů na zlepšení vzájemné důvěry a komunikace s rodiči.
Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Registrace zájemce

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity dětí, pojem ADHD - LMD, příčiny vzniku. Základy sociálních potřeb dítěte - potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení výše uvedených potřeb u dětí se objevují agresivní projevy. Praktické ukázky, jak reagovat na projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese u předškolních dětí. Seminář rovněž obsahuje blok Práce s rodičem agresivního dítěte.
Lektoři:PaedDr. Zdeněk Martínek
Další informace: Potřeby: pohodlný oděv a obuv
Registrace zájemce

Jazyk a řeč v MŠ

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Další z řady seminářů Hrajeme si spolu - Společná výchova řeči dětí a rodičů, tentokrát na téma Jazyk a řeč v Rámcově vzdělávacím programu. Inspirace při volbě a použití vhodných her a činností pro jednotlivé části oddílu Jazyk a řeč v RVP. Průpravná cvičení k navozování jednotlivých hlásek, doporučení pomůcek, metodických materiálů a odborné literatury, praktická ukázka a nácvik jazykových her a činností v RVP, vzájemná výměna zkušeností.
Lektoři:Vlastimila Kazdová
Registrace zájemce

Plánování v práci učitelky MŠ

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seznámení se systémem plánování v práci učitelky v MŠ. Využití růpzných druhů inteligencí - škála dle Gardnera a způsob práce s nimi. Ukázka a tvorba týdenního plánu, typy plánů, shoda plánu s potřebami dětí v návaznosti na RVP. Tvorba ukázkového plánu s přihlédnutím k individuálním potřebám, místním podmínkám a požadavkům školního vzdělávacího programu.
Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Registrace zájemce

Zdravá abeceda

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Jednodenní kurz přináší komplexní pohled na zdravý životní styl a praktickou metodiku pro týdenní práci učitele s dětmi a náměty pro zapojení rodičů. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s pohledem na zdraví přes čtyři domény: pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Získají konkrétní náměty pro drobné i významnější změny ve výuce a prostředí školky a dostanou i příležitost inspirovat ostatní svými vlastními nápady. V odpolední části je představen scénář týdenního tematického celku, který je zaměřen především na výživu, ale obsahuje i aktivity týkajících se dalších domén zdravého životního stylu.
Registrace zájemce

Zdravá abeceda - Co dělá tělo, když s hýbu

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Jednodenní kurz přináší komplexní pohled na zdravý životní styl a praktickou metodiku pro týdenní práci učitele s dětmi a náměty pro zapojení rodičů. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s pohledem na zdraví přes čtyři domény: pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Získají konkrétní náměty pro drobné i významnější změny ve výuce a prostředí školky a dostanou i příležitost inspirovat ostatní svými vlastními nápady. V odpolední části je představen scénář týdenního tematického celku, který je zaměřen především na zdravý pohyb, ale obsahuje i aktivity týkajících se dalších domén zdravého životního stylu.
Další informace: V pohybu - měří své tělo v klidu a při výkonu. Ve výživě - vysvětlují vztah mezi příjmem a výdejem potravy. Ve vnitřní pohodě - oceňují hodnotu péče o vlastní tělo. V prostředí - pojmenují faktory, které ovlivňují kvalitu prostředí pro tělo (ovzduší, kvalita vody, kvalita surovin potravy). Jsou představeny užitečné a atraktivní pomůcky pro práci s dětmi. Program je připraven tak, aby byli učitelé připraveni k výuce ihned po jeho absolvování. Jeho obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Registrace zájemce

Edukačně-stimulační program pro děti s odkladem školní docházky

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Dvacetičtyř hodinový program, ve kterém absolventi získají znalosti a dovednosti k problematice školní zralosti, naučí se tvořit systematické programy pro žáky počátečního vzdělávání, které budou využívat v každodenní praxi. Získají metodická doporučení, praktické ukázky, průpravná cvičení her a postupů při rozvoji vnímání u předškoláků. Absolventi kurzu budou umět sestavit individuální program pro jednotlivce i skupiny dětí, odnesou si zásobník her a cvičení pro rozvoj kompetencí důležitých pro vstup do 1. třídy. Zkušená lektorka poradí, jak pracovat s rodiči, aby spolupracovali pro rozvoj osobnosti dítěte.
Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Registrace zájemce

Artefiletika a její začlenění do Rámcově vzdělávacího programu

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:
Lektoři:Mgr. Jana Svobodová
Registrace zájemce

Metodika práce s dětmi - cizinci v MŠ

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:I. Úvod do problematiky (evropská jazyková politika, úroveň A1 pro češtinu podle Společného evropského referenčního rámce, vzdělávání dětí-cizinců v ČR podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. a RVP). (30 minut) II. Typologická charakteristika některých cizích jazyků a jejich odlišnosti od češtiny. (30 minut) III. Sociokulturní aspekt při začleňování dětí-cizinců do MŠ (informace o zemích, odkud k nám děti-cizinci nejčastěji přicházejí, a o odlišném chování dětí-cizinců v českém prostředí). (1 hodina) IV. Metodická doporučení pro práci s dětmi-cizinci v MŠ, ukázky práce s literárními předlohami. (2 hodiny)
Lektoři:PaedDr. Jaromíra Šindelářová
Registrace zájemce

Rozvoj řeči a logopedická prevence v mateřské škole

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář je zaměřen na obsah her a cvičení řeči, dílčích funkcí v rámci logopedické prevence, zapracování programu do vzdělávacího programu mateřské školy, využití her a cvičení v režimu dne, pomůcek, materiálů, odborné literatury.Cílem kurzu je rozšířit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti logopedické intervence, základní orientace v problematice narušené komunikační schopnosti, podněty pro zvyšování komunikačních kompetencí dětí v mateřské škole, pro doplnění vzdělávací oblasti "Jazyk a řeč" Rámcově vzdělávacího programu v MŠ, vytvoření portfolia her a cvičení pro rozvoj řeči na celý školní rok.  
Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Vyberte si termín akce

Hrajeme si se zvuky a tóny

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Dalším zaměstnancům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Účastníci se seznámí s novými v praxi ověřenými náměty pro rozvoj hudebnosti dětí. Zaměří se na hry na tělo, hry s tóny, sluchové hry,hry s hlasem, rytmikou. Cílem semináře je prohlubovat a aktualizovat znalosti a dovednosti pedagogů v oblasti rozvoje hudební stránky dětské osobnosti. 

Hra na tělo – každý sám, ve dvojicích i v kruhu („Tlesknu sem, a tlesknu tam“). Hry s hlasem, vyhledávání různých zvuků: „ťu, ťu, ťu, ňu, ňu ňu, bz, bz, bz. Zvuky předmětů z okolí i z kuchyně („Jak co ťuká, cinká, zní, každý si teď vyzkouší) nástroje Orffova instrumentáře, rytmizace, melodizace 

a pohybové ztvárnění říkadel. Osvěžení pojmů glissando, bordun, pentatonika. Rytmický doprovod písniček – např. Čapí písnička, Deštík, Veverka Čiperka, Má maměnka cosi má, Spokojené veverky, Dračí trampoty, Písnička Sedí liška pod dubem plus nové sloky. Písničky Ham, ham, ham, Muzikantská rodina, Sólo pro pokličku. Sluchové hry. Hry s tóny: délka tónu, jeho výška, intenzita, házená s tóny. 

Lektoři:Eva Hrudová
Další informace: Na kurzu bude možné zakoupit knihy, ze kterých lektorka čerpá - jedná se o publikace, jichž je Eva Hurdová autorkou nebo spoluautorkou.
Registrace zájemce

Pohybem k harmonizaci všedních dnů v MŠ

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Účastníci se naučí cviky na percepci a koordinaci těla, tak aby je dokázaly aplikovat ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ. Jedná se o protahovacích a rotačních techniky, které podporují fyzickou a psychickou vyrovnanost a dochází tak ke zlepšení tělesné i duševní kondice, koncentrace, komunikace s ostatními, správnému dýchání, procvičení páteře, zvýšení sebevědomí a též ke snadnějšímu zvládání stressových situací.
Lektoři:Bc. Karla Ježková
Registrace zájemce

Výtvarné čarování aneb Artefiletika pro předškoláky a mladší žáky

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Praktický seminář seznamující učitele se specifickým pojetím výtvarné výchovy pod názvem artefiletika, která navazuje na tradice osobnostně pojaté výtvarné výchovy (child-oriented). Artefiletika je zaměřena na sebepoznávání a na rozvíjení sociálních a emočních dispozic dětí, žáků s oporou ve výtvarném zážitku. Dílčími cíli je vybavení pedagogů základními metodickými poznatky pro pedagogické vedení artefiletických aktivit, jejich seznámení s praktickými ukázkami tohoto způsobu práce včetně výtvarného hodnocení v artefiletice, jaké stránky artefiletiky mohou přinášet obtíže a jak je překonávat. Obsahem kurzu jsou následující témata: Dračí toulání; Obrazy bez štětce a barev; Vzkazy měsíci; Šaty pro stromy; interaktivní kresebné techniky; Ledolamky apod. Součástí kurzu bude závěrečná diskuze soustředěná na prohloubení poznatků, využití videozáznamů z praxe.
Lektoři:PaedDr. Vladimíra Slavíková
Další informace: Pomůcky: balicí papír, kreslicí kartony A4 a A3, měkké bílé papíry A4, barevné papíry, krycí barvy (tempery, nůžky, lepidlo, štětce a další běžné vybavení k malbě, fixi, progresa, odstřižky látek, klubka vlny, barevné listí, podzimní plody.
Registrace zájemce

Od Velikonoc k podzimu

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Velmi oblíbení lektorka nabídne v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí (rozvoj rytmického a intonačního cítění, využití Orffova instrumentáře, písničky, pohyb při hudbě). Připomeneme a vyzkoušíme si jednoduché možnosti, jak využít zvonkohry - též pro hru dětí - (glissando, bordun, pentatonika, melodické i rytmické ostináto). Praktický seminář je zaměřen na konkrétní náměty pro jaro, léto a první podzimní dny: pranostiky, pořekadla a hry spojené i s méně známímy svátky. Přivítáte jaro, průvodem podle písní Vrby se nám zelenají a Vítání jara. Připomeneme si velikonoční koledy. Zazní jarně a letně zaměřené písně: Jarní slunce, Čapí písnička, Čáp a žáby, U rybníka, Liščí mazurka, Na našem sádku, Ukolébavka - až chlapečku zavřeš víčka, Co to zvoní, Bedla" Náměty ke svátku maminek i ke svátku otců či pohybová improvizace k písním Leť motýlku a Motýli"
Lektoři:Eva Hurdová
Registrace zájemce

Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář je rozdělen do 3 bloků. Největší časový prostor bude věnován praktické části, kdy si účastníci vyzkouší některé činnosti a postupy užívané s dětmi v mateřské škole. Tato část je zaměřena na specifické metody práce v oblastech: orientace dítěte v prostoru, řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání, manipulace s předměty, celek a jeho části, třídění a uspořádání předmětů, počet a porovnávání počtu, symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím, rozvoj logické úvahy. 

Představeny budou konkrétní aktivity realizovatelné s běžně dostupným a finančně nenáročným materiálem a pomůckami, které má lektorka v praxi ověřené.
Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Registrace zájemce

Hrajeme a zpíváme si s pohádkou

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti, fantazie a představivosti dětí předškolního a nižšího školního věku v návaznosti nejen na pohádkové příběhy a písničky kompletu „Hrajeme a zpíváme si s pohádkou“ (knížka a CD) od autorů Evy Hurdové a Pavla Jurkoviče, ale i na další literaturu. Kurz se zaměřuje zejména na rytmický a melodický ostinátní doprovod, využití zvuků předmětů z okolí, Orffova instrumentáře, osvěžení pojmů bordun, pentatonika, glissando a jejich využití, propojení hudby a pohybu.Při semináři budou navázány náměty pro rozvoj hudebnosti na pohádkový příběh O zvědavém žabákovi a na některé z dalších příběhů - Jak se datel Ťukálek ztratil;  Módní přehlídka na louce; O šípkovém keři; Jak vrabec ztratil noty; Jak se osika bála; O veverce Vzdychalce; Jak chtěl Zlaťásek létat; O velikých závodech; Jak si chtěl Mourek hrát s motýly.
Lektoři:Eva Hurdová
Další informace: Na kurzu bude možné zakoupit knihy, ze kterých lektorka čerpá - jedná se o publikace, jichž je Eva Hurdová autorkou nebo spoluautorkou.
Registrace zájemce

Víkendová škola pro učitele aneb kompetentní učitelka MŠ, ZŠ

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:18 ti hodinový kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních, sociálních kompetencí žáků a kompetencí ke kooperaci u pedagogů. Naučíte se hry a aktivity na rozvoj EQ u dětí předškolního věku, zaměříme se na poruchy pozornosti a chování u dětí předškolního věku a možnosti muzikotherapie. V neposlední řadě se budeme věnovat syndromu vyhoření, nácviku relaxačních metod. Možnost osobní konzultace s lektorkou. Účastníci např. získají pracovní listy pro děti, rodiče, přehled doporučené literatury s praktic. ukázkami nejnovějších publikací, sadu pracovních listů na rozvoj koncentrace pozornosti, zásobních relaxačních her a cvičení, Metodický materiál" Jak relaxovat v MŠ a na 1.st.ZŠ" nebo Metodický materiál " Jak nevyhořet"" atd..
Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Další informace: Cena obsahuje ubytování a stravování.
Registrace zájemce

Levá pravá, tak se chodí do světa

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář přibližuje problematiku leváctví, pedagogického přístupu k dětem s lateralitou a nevyhraněnou lateralitou a nabízí možné postupy jejich vzdělávání. Program se bude skládat ze tří bloků. 1) Pravoruký svět " vývoj dítěte od narození, hemisféry mozku, mozková centra a jejich vliv na život člověka, majoritní pravoruká společnost, aneb kde všude jsou leváci v nevýhodě " 2 hod. 2) Určení leváctví v mateřské škole (ruka, zrak, sluch) " postupy a metody, druhy aktivit, potřeba opakovaného pozorování, testování, tvorba závěrů. Jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí s levorukou orientací, se zkříženou lateralitou. Rizika a možné chyby ve vzdělávání leváků - 2 hod. 3) Hry a aktivity pro trénink obou hemisfér, pro rozvoj obou rukou. Náměty her a aktivit pro rozlišování pravé a levé strany - metodické a didaktické postřehy z praxe. Účastníci si vyzkoušejí konkrétní činnosti, seznámí se s náměty a aktivitami pro děti na usnadnění rozlišování pravé a levé strany - 2 hod. Součástí semináře bude průběžná diskuze k tématu a odkazy na odbornou literaturu.
Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Registrace zájemce

Svět v kruhu tanců

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Výuka kruhových tanců " řecké, arabské španělské, izraelské tibetské, skotské, se zaměřením na jejich použití v MŠ (zjednodušení kroků apod.) Zprostředkovávají nám specifickou radost z pohybu a zejména prožitek sounáležitosti, který spojuje lidi na celém světě bez ohledu na místo, náboženství, či jazyk.
Lektoři:Mgr. Petr Vladyka
Další informace: V ceně kurzu jsou zahrnuty CD s nahrávkami základních tanců a občerstvení ve stylu "ethno"
Registrace zájemce

Aby pravidla fungovala

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:AbVzdělávací program je určen učitelkám a učitelům z mateřských škol a školních družin a rozvíjí jejich profesní dovednosti a kompetence. Základním tématem je tvorba efektivních pravidel spolu s dětmi na základě demokratického výchovného stylu. Aktivity, které v rámci kurzu účastníci absolvují, jsou přenositelné do přímé práce s dětmi v mateřské škole nebo ve školní družině. Kurz bude rozdělen do tří přibližně dvou až tří hodinových částí, podle aktuálních potřeb a zájmů účastníků. V první části kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy z oblasti demokratického výchovného stylu a na ukázkách z praxe si odlišíme znaky demokratického, respektujícího přístupu k dítěti a autoritativní či liberální výchovy. Účastníci se pokusí v rámci sebereflexe při řešení praktických příkladů rozpoznat vlastní vzdělávací styl. Ve druhé části se zaměříme na tvorbu pravidel spolu s dětmi a hledání cest k tvorbě skutečně fungujících pravidel. Ujasníme si pojmy: řády, návyky a pravidla a naučíme se základní postupy při jejich tvorbě. Ve třetím bloku realizujeme tvorbu pravidel pomocí rituálů, příběhů a konkrétních situací, budeme hledat způsoby fixace pravidel a vyzkoušíme si jejich zápis formou piktogramů Program bude probíhat především formou prožitkových aktivit, diskuze a rozborů videozáznamů.
Lektoři:Mgr. Eva Svobodová
Registrace zájemce

Systém plánování pedagogické práce pro učitele MŠ

Kategorie: vzdělávání pedagogů
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Praktický seminář přiblíží podmínky, východiska a způsob plánování realizovaný v konkrétní mateřské škole. Zdůvodněny budou vztahy mezi rámcovým, školním a třídním programem. 

Účastníci si prakticky vyzkoušejí tvorbu krátkodobého plánu, formulaci pedagogických záměrů i cílený výběr navrhovaných činností s přihlédnutím k místním podmínkám a požadavkům ŠVP. V plánu bude též zohledněn požadavek individualizace pedagogické práce v MŠ. Zároveň si učitelky vyzkouší tvorbu evaluačních otázek a porovnání souladu sestaveného plánu s RVP PV. 

Součástí semináře je seznámení s konkrétním realizovaným evaluačním systémem mateřské školy. Účastníci si též prohlédnou a budou moci posoudit ukázky různých diagnostických záznamů, příkladů plánů, a možnosti písemných záznamů jejich zpracování. 

Časový prostor bude věnován povinné dokumentaci - zápisům do třídní knihy, formám i obsahu těchto zápisů. Účastníci budou aktivizováni k průběžné diskuzi a náhledům do příkladů z praxe.
Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Registrace zájemce
 
Centrum vzdělanosti
Libereckého kraje, p. o.
Masarykova 542/18
460 01 Liberec
telefon: +420 485 101 872
mobil: +420 606 611 664
e-mail: sekretariat@cvlk.cz
 
konzultacni centrum s liberecky kraj microsoft educa