Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Rychlý kontakt

+420 485 101 872

Vyhledávání

Kurzy pro pedagogy

Zobrazit kurzy

Kurzy dalšího vzdělávání

Zobrazit kurzy
 

Kurzy bez možnosti výběru termínu nejsou v současné době zařazeny v aktuální nabídce.
Zaujal Vás některý z kurzů? Registrujte se! V případě registrace více zájemců připravíme kurz v nejbližším možném období.
Jste-li schopni vytvořit vlastní skupinu zájemců o kurz, kontaktujte nás, vybraný kurz připravíme na klíč!

Řešení konfliktů a výchova k toleranci

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Praktický seminář zabývající se problematikou konfliktů ve školním prostředí a strategiemi jejich řešení. Účastníci si uvědomí výhody i nevýhody různých přístupů k řešení konfliktu. Pochopí, že v konfliktu jde jednak o prosazení zájmů, jednak zde hraje významnou roli vztahová rovina. Společně se budou zamýšlet nad tím, co může konflikt eskalovat a co naopak může přispět k jeho řešení. Pedagogové budou v průběhu semináře řešit modelové situace konfliktů ve škole na různých úrovních: žák - žák, učitel - žák, učitel - rodič. Lektor předá své bohaté zkušenosti a metodické postupy z výchovy k řešení konfliktů a toleranci na základní i střední škole. 
Registrace zájemce

Hra s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD

Lektoři:Eva Hurdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Lektorka, autorka publikace Hrajeme si s padákem, předvede na semináři řadu her z této publikace. Jedná se především o hry s netradičním náčiním - padákem (chůze, běh, vytváření kopule, vln, tanec rusalek, posílání míčů, využití nafukovacích balónků, využití padáku i ve spojení se zpěvem. Účastníci se naučí hry Zajíci v zelí; Myšky; Prší, prší. Dále bude využito stuh a šátků při hrách: Vycházky neoddělitelných; Seber stužku; Obr a víla; Princezna a černokněžník; Motýli. Kurz je zaměřen nejen na pohybový rozvoj, ale také rozvoj hudebnosti.
Další informace: Účastnice musí mít sportovní přezutí a oblečení, v rámci semináře si budou i lehat na zem. Na kurzu bude možné zakoupit knihy, ze kterých lektorka čerpá - jedná se o publikace, jichž je Eva Hurdová autorkou nebo spoluautorkou.
Registrace zájemce

Sanitář

Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Zdravotnictví
Cílová skupina:Pro zdravotníky > Pomocnému personálu nemocnic a sociálních zařízení
Popis kurzu:Cílové znalosti a dovednosti: absolvent zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, základy podpory a ochrany zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, personálu a životního prostředí, zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, má základní teoretické znalosti a praktické dovednosti o poskytování první pomoci, zná základy poskytování ošetřovatelské péče a základy specializované ošetřovatelské péče. Kurz se skládá ze 100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praxe. Termíny budou upřesněny před zahájením kurzu. Doba trvání kurzu je cca 2,5 měsíce, včetně zkoušek. 
Další informace: Každý účastník musí spolu s přihláškou předložit doklad o ukončeném základním vzdělání, dále o zdravotní způsobilosti k výkonu profese Sanitář a o absolvování min. 2. dávky očkování proti hepatitidě typu B.
Vyberte si termín akce

Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení

Lektoři:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Lektorka se na semináři bude zabývat rytmickými cviky tělesnými a grafomotorickými, které napomáhají rozvoji grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku. Učitelé budou vedeni k aplikaci poznatků do vlastní praxe a k tvorbě projektů, jejichž prostřednictvím bude aktivně rozvíjena grafomotorika dětí. Rovněž se seznámí se sbírkou přípravných cviků pro správné psaní Hledej a piš písmena. Za účinná opatření při rozvoji grafomotoriky můžeme považovat využívání rytmu a hravé způsoby psaní "jedním tahem". A právě na těchto prvcích je vystavěn i obsah uvedené pomůcky. Aktivita dětí je podněcována obrázky, které děti kreslí v rytmu říkadel nebo v nich hledají schované písmeno. Poskytuje jim prostor pro vlastní tvorbu slovesnou a výtvarnou.
Další informace: Ve splupráci s vydavatelstvím SPL - Práce pomůcky:pastelky, fixy, čtvrtky bílého papíru, štětce,barvy
Registrace zájemce

Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování

Lektoři:Mgr. František Krajíc
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Lyžařský základní kurz pro učitele TV i bez aprobace TV, v němž si účastníci osvojí techniku a metodiku výuky lyžování a v němž jim budou poskytnuty informace z oblasti základů lyžování. Účastníci, kteří úspěšně složí předepsané zkoušky, získají průkaz instruktora na pět let. Podmínkou účasti je zvládnutá technika sjezdového i běžeckého lyžování a dobrý zdravotní stav. V poplatku je zahrnuto lektorné, ubytování, oběd a režijní náklady. Dopravu a vleky si hradí účastníci sami. Snídaně a večeře si na celý pobyt donese každý své - možnost vaření na chatě, obědy návštěvy restauračního zařízení. Každý účastník bude mít sjezdové i běžecké lyže, vosky a poznámkový blok. 
Další informace: Přihlášeným účastníkům budou včas sděleny podrobnosti o průběhu kurzu nebo o změnách v závislosti na sněhových podmínkách.
Registrace zájemce

Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování

Lektoři:Mgr. František Krajíc
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Dalším zaměstnancům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Lyžařský doškolovací kurz, v němž si účastníci zdokonalí techniku a metodiku výuky lyžování a v němž jim budou poskytnuty nové informace z oblasti základů lyžování. Účastníci, kteří úspěšně složí předepsané zkoušky, získají nový průkaz instruktora na dalších pět let. V poplatku je zahrnuto lektorné, ubytování, oběd a režijní náklady. Dopravu a vleky si hradí účastníci sami. Jídlo (snídaně + večeře si na celý pobyt donese každý své - možnost vaření na chatě, obědy - návštěvy restauračního zařízení. Každý účastník bude mít sjezdové i běžecké lyže, vosky a poznámkový blok.
Další informace: Přihlášeným účastníkům budou včas sděleny podrobnosti o průběhu kurzu nebo o změnách v závislosti na sněhových podmínkách. Místo kurzu - Huťská bouda pod Dvoračkami /cca 500 m od sjezdovek v Rokytnici n.J./
Registrace zájemce

Sebeobrana osobnosti učitele v prostředí školní agrese

Lektoři:Mgr. Igor Pavelčák
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Výchovným poradcům; Pro pedagogy > Třídním učitelům; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Obsahem jednodenního semináře je na modelových situacích a konkrétních kasuistikách účastníků semináře ukázat dynamiku procesu agrese a šikany ve třídě. Na základě toho pak také nabídne produktivní řešení. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí - modelové situace, přednáška s diskusí. Důležité je, aby účastníci semináře přinesli s sebou konkrétní případy a byli ochotni s nimi pracovat. Cílem semináře je ukázat systémové souvislosti vzniku agrese a šikany ve škole, hledání produktivních řešení prezentovaných kasuistik, vytvořit podporující atmosféru pro sdílení, zprostředkovat osobní zážitek a vhled.
Registrace zájemce

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

Lektoři:PaedDr. Zdeněk Martínek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity dětí, pojem ADHD - LMD, příčiny vzniku. Základy sociálních potřeb dítěte - potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení výše uvedených potřeb u dětí se objevují agresivní projevy. Praktické ukázky, jak reagovat na projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese u předškolních dětí. Seminář rovněž obsahuje blok Práce s rodičem agresivního dítěte.
Další informace: Potřeby: pohodlný oděv a obuv
Registrace zájemce

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

Lektoři:PaedDr. Zdeněk Martínek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Třídním učitelům; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Výchovným poradcům; Pro pedagogy > Učitelům - metodikům prevence
Popis kurzu:Seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčinami, upozornění na spouštěče agresivního chování, kdy i učitel může být zdrojem agresivity. Rozlišování druhů. agresí, jak se adekvátně chovat v situacích, kdy se řeší agresivní chování dítěte či mladistvého. Způsoby a formy trestu, pravidla při používání trestu.
Registrace zájemce

Využití zážitkových a pravohemisferických postupů ve vyučování

Lektoři:Mgr. Petr Vladyka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz rozdělen do dvou výukových dní. Metody a náměty pro zdynamizování výuky a zapojení nevyužitých rezerv ve vnímání a zapamatování. Využití spontánních prvků. Pravo a levohemisferický přístup, principy přirozeného učení a tradiční opakování. Techniky jak si zapamatovat pojmy bez memorování. Dělení studijních typů na vizuální, auditivní a kinestetický, praktické postupy pro jednotlivé typy a jak je zahrnout do výuky. Cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání. Otevřené a zavřené systémy (záměr na řešení, ne na problém). Použití hudby a zvukových doprovodů při procesu učení. Navazování na mnemotechnické pomůcky. Využití relaxací a pasivního vnímání.
Registrace zájemce

Němčina jako další cizí jazyk

Lektoři:Mgr. Heidemarie Polívková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Němčina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seznámení s metodikou výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka na ZŠ, metody a techniky výuky, drobné hry se zaměřením na gramatiku, slovní zásobu a konverzaci, metody na probuzení zájmu o němčinu jako další cizí jazyk.Praktické vyzkoušení metod práce nabízí možnost procvičení a upevnění znalostí i pro méně pokročilé učitele, kteří si nejsou zcela jisti svými znalostmi. Kurz poskytuje bohaté náměty k využití v praxi ve školách.
Registrace zájemce

Angličtina pro školáky

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seznámení s aktivitami zahrnujícími základní výukové dovednosti a jejich procvičení. Učitelé se seznámí s mnoha způsoby, jak procvičit jazykové úkoly zaměřené na práci s textem, podporu čtecích návyků a rozvoj slovního projevu dětí, procvičení psaní na základě slov, vět a s činnostmi zaměřenými na řízený poslech a možnosti obměn. Aktivity zahrnující práci s textem - atraktivní procvičování řízených aktivit poslechu, mluvení, čtení a psaní. Účastníci obdrží metodický materiál a pracovní listy.
Registrace zájemce

Jazyk a řeč v MŠ

Lektoři:Vlastimila Kazdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Další z řady seminářů Hrajeme si spolu - Společná výchova řeči dětí a rodičů, tentokrát na téma Jazyk a řeč v Rámcově vzdělávacím programu. Inspirace při volbě a použití vhodných her a činností pro jednotlivé části oddílu Jazyk a řeč v RVP. Průpravná cvičení k navozování jednotlivých hlásek, doporučení pomůcek, metodických materiálů a odborné literatury, praktická ukázka a nácvik jazykových her a činností v RVP, vzájemná výměna zkušeností.
Registrace zájemce

Angličtina pro nejmenší

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Dvoudenní seminář zaměřený na netradiční způsob výuky jazyka formou atraktivních činností i na základě prožitků s prvky dramatické výchovy. Poskytnutí autentických textů - říkadla, verše, jazykolamy, hádanky, písničky, hry, pohádky na jejichž základě se děti nenásilně seznamují s gramatickými jevy. Plánování aktivit, výslovnostní triky a další aktivity sloužící ke zpestření a zefektivnění výuky cizího jazyka. Účastníci semináře obdrží metodické listy k jednotlivým kapitolám.
Registrace zájemce

Rodič - partner dialogu

Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Obsah prožitkového semináře se zabývá komunikací nejen problémových rodičů dětí v MŠ, jak je získávat pro spolupráci ve výchově dítěte, ale i přípravou na interaktivní vedení rodičovských schůzek, získáním námětů na zlepšení vzájemné důvěry a komunikace s rodiči.
Registrace zájemce

Péče o majetek škol a školských zařízení

Lektoři:PaedDr. Vladimír Kaucký
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Dalším zaměstnancům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Cílem kurzu je připravit pracovníky škol a školních zařízení odpovědné za majetek, za provádění inventarizace a tvorbu vnitřních předpisů s důrazem na řešení praktických problémů. 

Kurz je rozdělen do tří následujících částí:  
Fyzická inventarizace majetku  
Dokladová inventarizace majetku a závazků 
Tvorba vnitřních předpisů v péči o majetek

Registrace zájemce

Netradiční formy výuky v matematice - využití ICT

Lektoři:RNDr. Věra Voršilková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář se věnuje některým formám výuky, kterými lze zvýšit pozornost a aktivitu studentů při hodině. Vybírá z forem výuky využívající techniku (především výpočetní) jako je interaktivní tabule, e-learning, Internet.
Registrace zájemce

Tvorba prezentací matematických témat

Lektoři:doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Obsahem semináře jsou praktické návody k vytváření powerpointových prezentací či přímo užití softwaru SMART Board pro prezentace některých témat učiva ve výuce matematiky na 2. st. ZŠ, které výrazněji motivují žáky a usnadňují pochopení učiva.
Registrace zájemce

Speciální pedagogická diagnostika dítěte - osobnost a vztahy dítěte v kresbě

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Cílem semináře je seznámit pedagogy s projevy poruch chování žáků, možnostmi a nástroji jejich odhalování.Obsah: Emoční a sociální vývoj dítěte. Význam rodiny pro rozvoj osobnosti dítěte. Problémy spojené s nevhodným působením rodiny. Odraz rysů osobnosti dítěte a jeho sociálních vztahů v kresbě. Symbolika grafického projevu - čára, barva, umístění kresby. Signální význam znaků dětské kresby. Možnost odhalit pomocí kresby výskyt sociálně patologických jevů v okolí dítěte. Kresba napomáhá lepšímu poznání světa dítěte, jeho schopností, zájmů, emočních stavů atd. Je možné ji využít při stanovení individuálního přístupu k dítěti. Zároveň k další odborné intervenci v případě sociálně emočního ohrožení dítěte.
Registrace zájemce

Zkoumání ve školské matematice aneb Aktivní přístup připronikání do matematiky

Lektoři:Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Experimentování je důležitá matematické metoda či nástroj při pronikání do matematiky. Lze ho využít při řešení matematických problému i při zkoumání matematických situací. Ukázku poskytne mimo jiné např. řešení problému: Přemístěte minimální počet číselných tlačítek na vašem mobilním telefonu tak, abyste získali magický čtverec 3x3.
Registrace zájemce

Matematické rozcvičky jako metoda aktivizace žáků

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií
Popis kurzu:Ve vystoupení budou předvedy některé způsoby, jak zaktivizovat žáky na začátku hodiny formou opakování učiva. Účastníci se seznámí s přehledem metod, které využívají výpočetní techniku, dataprojektor či interaktivní tabuli a jsou již k dispozici na webu - učitelé je nemusí sami vytvářet, stačí je použít nebo trochu upravit.
Registrace zájemce

Sebepoznání k rozvoji osobnosti, životní pohoda a pracovní výkonnost

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seznámení se základními pojmy psychologie osobnosti, strukturou a dynamikou osobnosti. Účastníci se naučí jak rozvíjet kladné vlastnosti osobnosti a jak potlačovat ty záporné. Učitelé si uvědomí význam rozvoje sebevědomí pro zvládání náročných životních situací. Současně je cílem nastartovat změny vedoucí k profesní i osobní spokojenosti učitele. 

Registrace zájemce

Rizikové jevy ve škole a jejich řešení

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář se snaží předložit účastníkům ucelený pohled na problematiku výskytu rizikových jevů ve škole a pomáhá pedagogům se v ní zorientovat a vytvořit k ní kladný postoj. Účastníci pochopí příčiny výchovných problémů, dokáží vytvářet psychickou a sociální atmosféru ve škole, naučí se problémům předcházet a včas rozpoznávat nedostatky v chování žáků, šikanu či sociální nezralost a jak je zvládat.
Registrace zájemce

Aktivizující metody při výuce angličtiny

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Popis kurzu:Šestnácti hodinový seminář a dílna, nabízející ve dvou pokračováních aktivity pro základní výukové dovednosti a jejich procvičení. Aktivity zaměřené na výslovnost (artikulační cvičení, postupy na zvládání výslovnosti problémových hlásek, sluchová analýza textu, jazykové hry, jazykolamy). Činnosti k procvičování gramatických jevů poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky. Široká škála materiálů napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí. Učitelé se naučí připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkouší si důležitost vizualizace gramatiky a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se "učili gramatiku". Praktické vyzkoušení nabízených metod práce nabízí možnost procvičení a upevnění znalostí i pro méně pokročilé učitele, kteří si nejsou zcela jisti svými znalostmi. Kurz poskytuje bohaté náměty k využití v praxi ve školách.
Registrace zájemce

Výchova ke zdraví, jako přirozená součást života školy

Lektoři:Eva Otavová, Mgr. Helena Řezáčová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výchova ke zdraví
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Propojení teoretické a praktické výuky biologie člověka - dechová soustava, opěrná a pohybová soustava - s vědomostními poznatky a s praktickými metodami z oblasti tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Teoretická i praktická výuka v oblasti dechu a dechových cvičení - co je plný dech a jak správně dýchat pomocí různých technik; polohy, které nám usnadňují určité typy dýchání, poznat, jak správné dýchání ovlivňuje náš fyzický i mentální výkon. Teoretická i praktická výuka v oblasti hybného systému - práci velkých svalů na těle, které svaly zabezpečují svalovou rovnováhu a jak ta souvisí se správným držením těla. Vědět, jak správně stát, chodit a sedět a naučit se jednoduché cviky na židli jako prevenci následků častého sezení např. ve školní lavici, počítače.
Registrace zájemce

Creative English - Tvořivá angličtina

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Nový kurz se zabývá problematikou osvojování, třídění a zapamatování naučených jazykových znalostí. Často se stává, že se děti něco naučí, ale po čase znalosti "vyvanou". Tento kurz nabízí atraktivní metody, jak znalosti procvičovat při samotném osvojování, navazovat je do užitečných "balíčků", zaznamenávat způsobem, který děti baví. Prezentované techniky bohatě využijete nejen v hodinách anglického jazyka! Učitelé MŠ se učí pracovat stejným způsobem, jen za pomoci obrázků a symbolů, jazykové a výtvarné techniky zůstávají stejné či podobné.
Další informace: Cena kurzu je za OBA dny! POMŮCKY s sebou: nůžky, lepidlo, barevné papíry, složka na hotové miniknížky, případně sešívačka, kružítko, děrovačka
Registrace zájemce

Efektivní komunikace s dětmi

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář nabídne seznámení s novými metodami komunikace, vedoucími k vzájemné důvěře, sebedůvěře dítěte a jeho ochotě spolupracovat. " Řešení konfliktu jinak než potrestáním ( jak pokárat, ale netrestat) " Řešení problému v krocích " Jak respektovat potřeby a pocity dítěte " Jak získat spolupráci dítěte " Jak podpořit jeho samostatnost
Registrace zájemce

Jak rozvíjet aktivní naslouchání při vyučování na 1. stupni

Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Předměty a metodiky předmětů pro 1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci dostanou odpověď na otázku jak rozvíjet komunikační dovednosti u žáků, jak záměrně rozvíjet u žáků aktivní naslouchání, seznámí se s metodami rozvíjejícími a podněcujícími umění dialogu teoreticky i prakticky
Registrace zájemce

Edukačně-stimulační program pro děti s odkladem školní docházky

Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Dvacetičtyř hodinový program, ve kterém absolventi získají znalosti a dovednosti k problematice školní zralosti, naučí se tvořit systematické programy pro žáky počátečního vzdělávání, které budou využívat v každodenní praxi. Získají metodická doporučení, praktické ukázky, průpravná cvičení her a postupů při rozvoji vnímání u předškoláků. Absolventi kurzu budou umět sestavit individuální program pro jednotlivce i skupiny dětí, odnesou si zásobník her a cvičení pro rozvoj kompetencí důležitých pro vstup do 1. třídy. Zkušená lektorka poradí, jak pracovat s rodiči, aby spolupracovali pro rozvoj osobnosti dítěte.
Registrace zájemce

Výtvarné činnosti jako podpůrná terapie u dětí s vývojovými poruchami učení

Lektoři:Mgr. Jana Svobodová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Popis kurzu:
Seznámení účastníků semináře s poznatky o využití výtvarných činností při reedukaci dětí s SPU. Ukázka metodologických postupů a tvorba pracovních listů na grafomotorická cvičení. 
Obsah kurzu:
Výtvarné činnosti jako osvědčený prostředek reedukace u dětí s SPU.

Stupně výtvarného projevu.

Modelace grafomotorických cvičení.

Výtvarné činnosti jako prostředek cvičení jemné a hrubé motoriky.

Výtvarné činnosti jako prostředek představ a rozvíjení komunikace. 

Registrace zájemce

Třídní kolektiv a jeho klima

Lektoři:PhDr. Vladimír Píša, Mgr. Zdeňka Švermová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Program je koncipován do čtyř teoretických částí, které odpovídají rozsahem jedné vyučovací hodině s průběžným využitím praktických nácviků v rámci skupinové práce. V průběhu semináře je vymezen dostatečný prostor pro vlastní sebereflexi a zpětnou vazbu ostatních. - I. První kontakt, seznamovací aktivita "icebreak" - II. Skupinová dynamika jako soubor sil ovlivňujících dění ve skupině. - Příklady práce s pravidly v rámci třídního kolektivu. - zásady vedení porad a optimální nastavení vztahové komunikace
Registrace zájemce

Multikultura a multikulturní výchova v MŠ

Lektoři:Mgr. Eva Svobodová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Kurz reedukace specifických poruch učení na základní škole

Lektoři:PhDr. Věra Picková, Mgr. Ivana Goddefroy, Mgr. Martina Melíšková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář se bude snažit vystihnout problematiku reedukace specifických poruch učení u dětí mladšího a staršího školního věku. Seminář se bude věnovat nejčasteji uplatňovaným přístupům k nápravě specifických poruch učení. Hlavní náplní semináře po teoretické stránce je stanovení intervenčního programu, posílení pedagogické diagnostiky a konkrétní techniky reedukace specifických obtíží. - teoretická část ( základní pojmy, definice, projevy, možnosti prevence, oblasti nápravy ) - dítě se specifickými potřebami z pohledu psychologa - současná legislativa, individuální integrace - techniky nápravy specifických obtíží v následujících oblastech : - pravolevá a prostorová orientace - sluchová a zraková percepce - koncentrace pozornosti - matematické dovednosti - paměťové dovednosti - nácvik čtení - psaní - diskuze, kazuistiky, seznam pomůcek Jedná se cyklus seminářů.
Registrace zájemce

Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce pro střední školy

Lektoři:RNDr. Robert Gamba, Luděk Heinz
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Popis kurzu:Půldenní praktický seminář zaměřený na problematiku čerpání a přípravy projektů v OP VK, oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, se zaměřením na rozvoj ICT ve vzdělávání a jeho využitím v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, odborného vzdělávání a finanční gramotnosti.
Registrace zájemce

Český jazyk - literatura a estetická výchova

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář vychází z požadavků ŠVP na rozvoj estetické výchovy a na interdisciplinární vztahy. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění.Seminář vychází z požadavků ŠVP na rozvoj estetické výchovy a na interdisciplinární vztahy. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění. Texty písní budou východiskem pro rozbor po stránce literárněteoretické, umělecké a jazykové. Učitelé se seznámí s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušejí, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě. Zohledněna budou i průřezová témata Multikulturní a Mediální výchova.
Registrace zájemce

Hospitační činnost ředitele školy

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci se seznámí s metodikou vykonávání hospitační činnosti, vedení dokumentace vztahující se k hospitační činnosti. Zjistí, jaké hospitační pomůcky jsou potřebné, jak nejvhodněji zaznamenat záznam z hospitace. Dalšími tématy budou hospitační činnost a ŠVP, hospitační činnost a autoevaluace školy, vedení hospitačního rozhovoru. Jednotlivá témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Materiály použité na semináři je možno nahrát účastníkům na jejich USB flash disky (nebo CD).
Registrace zájemce

Zdobení textilu

Lektoři:Jitka Nedvědová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Popis kurzu:Účastníci se seznámí a vyzkouší různé možnosti jak zdobit trika, ubrusy, tašky a jiné textilie. Budete zdobit podle vlastnoručně vyrobených šablon, razítek z pěnové hmoty či dřeva, která budou na kurzu k dispozici. Stanete se textilovými desinéry, budete tupovat, dozdobovat, stříhat, atd.. Seminář bude návodem pro další kreativitu a nápady.
Další informace: S sebou je nutné přinést nejlépe vlastní tričko, nebo postačí ubrousek, ubrus apod.,dále nůžky a ramínko, na kterém si výtvor odnesete.
Registrace zájemce

Řeč není jen o hláskách

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář nabídne jednotlivé bloky k procvičení, fixaci a automatizaci hlásek od A-Z. Každý blok je tematicky zpracován, obsahuje dechové cvičení, rozvoj oromotoriky, artikulační cvičení a činnosti v oblasti rozvíjení jemné motoriky či grafomotoriky. Jednotlivé činnosti jsou námětově propojené a jsou vhodné pro práci ve skupině dětí.
Registrace zájemce

Hrajeme si se zvuky a tóny

Lektoři:Eva Hurdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Hudební výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí. • Hra na tělo - každý sám, ve dvojicích i v kruhu („Tlesknu sem, a tlesknu tam…“) • Hry s hlasem, vyhledávání různých zvuků: „ťu, ťu, ťu, ňu, ňu ňu, bz, bz, bz,… • Zvuky předmětů z okolí („Jak co ťuká, cinká, zní, každý si teď vyzkouší…) i z kuchyně, nástroje Orffova instrumentáře, rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadel. Osvěžení pojmů glissando, bordun, pentatonika. • Rytmický doprovod písniček - např. Čapí písnička, Deštík, Veverka Čiperka, Má maměnka cosi má, Spokojené veverky, Dračí trampoty, Sedí liška pod dubem plus nové sloky. • Sluchové hry - písničky Ham, ham, ham, Muzikantská rodina, Sólo pro pokličku…. • Hry s tóny: délka tónu, jeho výška, intenzita, házená s tóny…
Registrace zájemce

Zdravé klima ve výchovné/rodinné skupině dětí vyrůstajících v ústavní péči

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Výchovným poradcům; Pro pedagogy > Výchovným poradcům; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení
Popis kurzu:Přáním většiny vychovatelů dětských domovů je spolupracující výchovná skupinka, pozitivní vztahy mezi dětmi v ní a upevněná pozice samotného vychovatele.Seminář " Zdravé klima ve výchovné/rodinné skupině" nabízí pomoc při budování zdravého klimatu ve skupině, kam právě vztahy dětí, spolupráce a osobnost vychovatele patří.Pedagogičtí pracovníci ústavních zařízení často stojí na okraji dalšího vzdělávání pedagogů, protože jejich ohnisko práce se prolíná nejen školním, ale také sociálním prostředím.Vzdělávací potřeby těchto pedagogů jsou speciální a jsou odlišné od potřeb běžných školských pedagogů.Účastníci semináře budou mít možnost naučit se některým osvědčeným technikám pro efektivní řízení dětské skupiny, nahlédnout do tajů dětské skupinové dynamiky a osvojí si způsoby, jak takovou skupinu zvládat.Seminář otevře 2 základní oblasti zdravého klimatu ve skupině: 1) nastavování pravidel, chování dětí ve skupině, udržení autority vychovatele, použití odměn a trestů, sourozenecké konstelace ve skupině a týmové role. 2) prevence šikany mezi dětmi, její vyšetřování a následné aktivity ošetřující proběhlou šikanu.
Registrace zájemce

Komunikace vychovatele s dítětem o biologické rodině

Lektoři:Mgr. Veronika Uhlířová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Výchovné poradenství
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Výchovným poradcům
Popis kurzu:Kurz je určen vychovatelům ústavních zařízení, které problematika biologického rodiče zajímá a kteří se chtějí v technice rozhovoru s dítětem o jeho kořenech zdokonalit.Jedná se o prožitkový a interaktivní workshop, kde si účastníci zakusí problematické situace, vžijí se do role aktérů ( bilogický rodič, dítě, sociální pracovnice, vychovatel) a možná tak získají jiný úhel pohledu v jiné roli na celou problematiku. Úkolem bude i natrénovat věty a rozhovor s dítětem o jeho rodičích, posílit zdravou identitu dítěte. Pedagogičtí pracovníci ústavních zařízení často stojí na okraji dalšího vzdělávání pedagogů, protože jejich ohnisko práce se prolíná nejen školním prostředím, ale také sociálním. Tento kurz je tedy snahou naplnit speciální potřeby vychovatelů, aby se zvýšili jejich kompetence a schopnosti poradit si se složitými situacemi v dětském domově.
Registrace zájemce

Možnosti využití myofunkční terapie v rámci logopedické intervence v MŠ a ZŠ

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Přednáška spojená s prezentací se bude zabývat s jednotlivými obsahovými body: - nástin funkční anatomie orofaciální oblasti - teoretická východiska myofunkční terapie - symptomatika orofaciální dysfunkce - praktická cvičení pro jazyk, rty, práce s celým tělem - pomůcky pro myofunkční terapii v praxi
Registrace zájemce

Rozvoj řeči a logopedická prevence v mateřské škole

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář je zaměřen na obsah her a cvičení řeči, dílčích funkcí v rámci logopedické prevence, zapracování programu do vzdělávacího programu mateřské školy, využití her a cvičení v režimu dne, pomůcek, materiálů, odborné literatury.Cílem kurzu je rozšířit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti logopedické intervence, základní orientace v problematice narušené komunikační schopnosti, podněty pro zvyšování komunikačních kompetencí dětí v mateřské škole, pro doplnění vzdělávací oblasti "Jazyk a řeč" Rámcově vzdělávacího programu v MŠ, vytvoření portfolia her a cvičení pro rozvoj řeči na celý školní rok.  
Registrace zájemce

Komunikace ve svízelných situacích výchovně vzdělávacího procesu

Lektoři:Mgr. Ilona Kopecká
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci akce si formou přednášky, demonstrací a cvičením vyzkouší tzv. neverbální komunikaci, verbální komunikaci. Proběhne i několik druhů komunikace s dítětem s poruchami chování, komunikace s rodiči dítěte se studijními riziky a problémy.
Registrace zájemce

Extremismus v ČR a jeho symbolika

Lektoři:Mgr. Mirka Bartoňová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Občanská nauka
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům - metodikům prevence; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Cílem semináře je přiblížit pedagogům extremistickou problematiku a seznámit je s aktuální situací na extremistické scéně v ČR. Stěžejním tématem semináře je seznámení pedagogů s extremistickou symbolikou, se kterou se mohou setkat u svých žáků. Účastníci semináře se naučí tyto symboly a další projevy extremismu rozeznávat. Dále jim budou představeny způsoby řešení těchto projevů a vyhledání odborné pomoci. Závěr semináře bude věnován využití multikulturní výchovy jako nástroje prevence sociálně patologického chování mládeže.
Registrace zájemce

Česká literární a výtvarná tvorba - zdroj vzájemné inspirace

Lektoři:PhDr. Bohumil Hoffmann, CSc.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Již od dob starověkých civilizací a kultur se dva znakové systémy, a to literatura a výtvarné umění neobyčejně těsně prolínaly a propojovaly. Princip vzájemného propojování uměleckých jazyků je také jedna ze zásad, kterou RVP ZV zdůrazňuje. Semináři je zaměřen zejména na to, jak metodicky pracovat s literárními texty v hravé interpretaci „ propojováním“ s texty neverbálními (výtvarnými). Výklad nabídne různé možnosti volby didaktického přístupu pro práci s ilustracemi nejstarších, novodobých i moderních textů. Výchozí podobou může být někdy text slovesný (např. ilustrace Babičky B. Němcové A. Kašparem, V. Špálou, M. Velíškem; ilustrace Máchova Máje a Erbenovy Kytice J. Zrzavým), jindy obráceně, kdy obrázek inspiroval básníka k napsání veršovaného textu ( např. obrázky M. Alše, J. Čapka nebo básně J. Seiferta, F. Hrubína, J. Skácela atd.).
Registrace zájemce

Využití Bálintovské skupiny a intervize při výchovně - vzdělávacím programu.

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci získají základní informace o autorovi Bálintovské skupiny, zásadách vedení Bálintovské skupiny a možnostech jejího využití. Seznámí se s možnostmi, obsahem a významem intervize pro zdravé udržení pedagogické role a potvrdí si smysluplnost výkonu povolání. Metodou zážitkové pedagogiky získají účastníci zkušenost s účastí v Bálintovské skupině a s možnostmi jejího kreativního využití ve výchovně vzdělávacím programu. V procesu učení si osvojí základní dovednosti práce s reflexí a sebereflexí v odrazu skupinové práce. Pomocí práce ve skupinkách účastníci podstoupí intervizní cvičení spojené s posílením psychosociálních dovedností. Získané vědomosti a dovednosti účastníci semináře aplikují do přímé pedagogické činnosti.
Registrace zájemce

Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Obsahem semináře budou níže uvedená témata, která jsou zaměřená na problematiku významu hudebně pohybových činností s narušenou komunikační schopností v předškolním věku: o historický vývoj hudebně pohybových činností, o význam hudby pro rozvoj dítěte, o složky hudebních činností, o využití Orffovy školy v předškolním věku, o cíle a metodické zásady hudebně pohybových činností, o metodický postup rozvíjení hudebních dětí, o rozvoj smyslu pro rytmus, o význam gest pro porozumění a nácvik testů u dětí s NKS, o využití hudebně pjak hybových prvků v rozvoji grafomotoriky (praktická rytmická a melodická cvičení), o praktické ukázky z oblasti grafomotoriky.
Registrace zájemce

Právní dějiny středověké Evropy

Lektoři:Mgr. Jiří Svoboda
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Dějepis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Nejstarší právní prameny středověké Evropy se zvláštním zřetelem na Saské zrcadlo. Středověké právní prameny poskytují velké množství zajímavého materiálu, který v mnoha ohledech může vhodně doplnit a obohatit výuku dějepisu. Přitom tyto texty nejsou zdaleka tak známé a využívané Francký zákoník, penitenciály a především Saské zrcadlo, jejichž texty ovlivnily právní vývoj okolních zemí, také přispěly vývoji práva v Čechách. Do jaké míry se zásady Saského zrcadla promítly do právně historického vývoje severních Čech, kde nabraly často specifické rysy a proč se jeho tradice udržela právě v severních Čechách nejdéle. To jsou otázky, na které dostanou účastníci odpovědi.
Registrace zájemce

Ženy v českých dějinách

Lektoři:Mgr. Jiří Svoboda
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Dějepis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Známé a méně známé osudy žen ze zámků Libereckého kraje. Pohled do života zámeckých paní v průběhu staletí.Ve svých hospodářských a kulturních aktivitách nezaostávaly za muži ba ,co víc, jejich aktivita a rozhodnost přerůstala mužské snažení. Seznámíme se s často nelehkým osudy šlechtičen z vybraných rodů, s jejich všedními starostmi i nevšedním nadáním a snahou po emancipaci. ( Redernové, Valdštejnové, Kounicové,Gallasové, Clam-Gallasové, Desfoursové) hodinová dotace 4 hodiny.
Registrace zájemce

Sváteční čas v západokřesťanském světě, aneb Od Velikonoc do Vánoc tam i zpět

Lektoři:PhDr. Valburga Vavřinová, PhD.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Základy společenských věd
Popis kurzu:Seminář se zabývá přehledným a stručným vysvětlením vzniku a vývoje křesťanského kalendáře, jednotlivých okruhů liturgického roku a mezidobí,významných slavností a svátků v kontextu s křesťanským náboženským světonázorem, odkazem antické společnosti a hebrejské tradice, na jejichž základě vyrostla současná Evropa. V semináři věnuje prostor i svátkům, které nejsou součástí oficiálního kalendáře, ale v lidovém prostředí se dlouhodobě těší velké oblibě (např. halloween, apríl, Valentýn atd.) a také státním svátkům a významným dnům, které jsou součástí občanského kalendáře. Poutavý výklad bude doprovázen dobovými ilustracemi a fotografiemi.
Další informace: Ve spolupráci s vydavatelstvím SPL - Práce
Registrace zájemce

Malý čtenář - čtenářská gramotnost v MŠ

Lektoři:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Praktický seminář obsahuje názorné ukázky aktivit vedoucích k rozvoji budoucí čtenářské gramotnosti u předškoláků. Lektorka se bude zabývat také rozvojem čtenářské gramotnosti u dětí s tendencemi ke vzniku poruch učení.
Registrace zájemce

Jaký je současný žák a jak se vyučuje současnému učiteli

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Mistrům odborné výchovy; Pro pedagogy > Mistrům odborné výchovy; Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář zaměřený na dynamiku výchovně-vzdělávacího procesu. Úvodní workshop analyzuje příčiny a důsledky změn v osobnosti žáka (a v osobnosti učitele) v kontextu se změnami v současné společnosti. Druhá část semináře je věnována "typologii" žáků a objasňuje rozdíly v motivaci a v učebním stylu jednotlivých typů. Třetí část se pak stejným způsobem věnuje učitelům a jejich vyučovacím stylům.
Další informace: V průběhu semináře jsou používány orientační psychologické testy, které budou účastníkům k dispozici i v elektronické podobě. Materiály použité na semináři je možno nahrát účastníkům na jejich USB flash disky (nebo CD).
Registrace zájemce

Geometrie na 1. stupni ZŠ - II.

Lektoři:Mgr. Jaroslava Kloboučková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Na semináři bude prezentována konstruktivistická výuka matematiky ve 2. ročníku základní školy, především v oblasti geometrie. Podrobně budou rozpracována tři témata (krychlové stavby, sítě krychle a propedeutika obvodů a obsahů). Ukázky jednotlivých sémantických prostředí budou podpořeny krátkými videoukázkami získanými při vlastní výuce ve 2. ročníku základní školy. Dále bude ukázána diagnostická funkce úloh s geometrickou problematikou rozborem žákovských prací.
Registrace zájemce

Skupinová a týmová práce

Lektoři:Mgr. Zdeňka Švermová
Oblast zaměření:
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Finanční gramotnost - důležitá kompetence současnosti

Lektoři:Mgr. Martin Schindler, PhD.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Podle čeho se rozhodnout, chceme-li do něčeho investovat, nebo si od někoho peníze půjčit? Základní typy produktů, zejména spořící produkty (daně, připojištění), půjčky a úvěry. Bude prezentováno na aktuálních příkladech ze života. Jak zlepšit finanční gramotnost naší populace? Kde všude je finanční gramotnost důležitá.
Registrace zájemce

Autismus jako způsob bytí

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:E-learningový kurz zpracovaný do podoby skript, kdy účastník individuálně studuje u svého počítače ve svém volném čase problematiku autismu z kvalitně zpracovaných materiálů tutora. Kurz je zahájen krátkým videem seznamující účastníka s obsahem kurzu a osobou tutora. Výukový materiál zahrnuje nejnovější poznatky a informace o autismu formou komparace pohledu různých autorů. Součástí výukových materiálů jsou různé terapeutické modely, postupy, avšak s ohledem na skutečnost, co se u konkrétního dítěte osvědčí, s čím má osoba pečující o autistu dobrou zkušenost (tzv. eklektismus). Po absolvování studia 15 bloků ověří účastník e-learningového kurzu své nabyté vědomosti prostřednictvím krátkého testu, které jsou vyhodnoceny tutorem. Tutor je v průběhu celého studia účastníkovi kurzu k dispozici k případným konzultacím. Cílem tohoto e-learningového kurzu je utřídit si poznatky, pochopit problémy dětí s autismem a hledat cestu, jak jim nejlépe pomoci ve výchově a vzdělávání. Kurz je třeba vzhledem ke svému rozsahu - 46 vyučovacích hodin - ukončit nejpozději do 5 měsíců od jeho oficiálního zahájení, a to závěrečným testem. Po absolvování kurzu získá účastník osvědčení MŠMT.
Vyberte si termín akce

Sloh všemi smysly I.

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Cílem semináře je vést žáky ke komplexnímu vnímání světa kolem nich, k samostatné práci i k práci ve skupině, obohatit jejich slovní zásobu a rozvíjet jejich komunikační kompetenci. Snahou je ukázat, že nemusíme vždy pracovat jen se zrakem, popř. sluchem, ale že i ostatní smysly mohou významně přispět k osvojování nových poznatků a k získávání dovedností. Aktivity v semináři ukážou účastníkům, jak je možno, v souladu s požadavky na ŠVP , vytvořit ve třídě příznivé klima, utvářet kladné mezilidské vztahy a zejména aktivně zapojit žáka do vyučovacího procesu. náplň semináře: čich, hmat Účastníci získají inspiraci, jak využít mezipředmětových vztahů a jak prolnout výuku českého jazyka se vzdělávací oblastí Člověk a příroda.
Registrace zájemce

Studium k výkonu specializovaných činností (podle § 9 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. - prevence sociálně patologických jevů)

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Studium k výchově specializovaných činností
Popis kurzu:
Cílem studia je získat vědomosti a dovednosti, které umožní výkon profese školního metodika prevence podle § 7, odst. 1, vyhlášky č. 72/2005 Sb., a přílohy 3, odst. II vyhlášky č. 72/2005 Sb.          

Základní kompetence dosažené vzděláváním: Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. 

Registrace zájemce

Ohrožené dítě ve škole

Lektoři:PhDr. Věra Picková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Jedná se o jednorázový seminář, který si klade za cíl zvýšit sociální kompetence pedagogů. Smyslem semináře je upozornit vyučující na kontexty projevů dítěte ve škole. Dalším cílem je zvýšit schopnost vyučujících rozpoznat specifické problémy, porozumět jim a volit odpovídající přístupy tak, aby se předešlo eskalaci nežádoucích obtíží a zvýšila se šance zapojit dítě do práce třídy. K hlavnímu obsahu patří další témata: přiblížení faktorů, které se mohou podílet na poruchách chování s důrazem na vnější a z pohledu školského zdánlivě nesouvisející - syndrom CAN, problematické vztahy v rodině nebo vrstevnické přístupy učitele, které mohou vést k eskalaci nežádoucích projevů a naopak, které mohou projevy zmírnit. Doporučení efektivních postupů, jak ve vztahu k žákovi, tak ve vztahu k rodině. Jak taktně zprostředkovat odbornou pomoc a kde.
Registrace zájemce

Romská problematika

Lektoři:Mgr. Milan Turek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kdo jsou to Cikáni, Cigáni , Romové" Odpověď na otázku nabízí tento seminář. Přiblíží specifika života romské minority v kontextu doby, bariér a limitujících faktorů, promítajících se do školní neúspěšnosti romských dětí a další aspekty této problematiky a to pohledem příslušníka shodného etnika. Informace budou zprostředkovány pomocí video záznamů, fotodokumentace a kazuistik z práce se všemi věkovými skupinami Romů v rámci činnosti v neziskové organizaci, výchovném ústavu a terénním výzkumu.
Registrace zájemce

Jak číst zprávy, vytvořit IVP a jak s ním pracovat

Lektoři:PhDr. Věra Picková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Obsahem semináře budou informace k práci se zprávami z vyšetření, které slouží jako významný zdroj předávání informací škole prostřednictvím rodičů. Jak správně interpretovat zprávy a v nich zakotvená doporučení, jak pracovat s citlivými daty a respektovat ochranu osobnostních práv rodičů a žáka a využití individuálního vzdělávacího plánu jako prostředku, jak pomoci dítěti. Seminář je kombinací výkladu a praktické práce ve skupinách.
Registrace zájemce

Počítačová kriminalita a kyberšikana

Lektoři:PhDr. et Mgr. Jan Traxler
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Kybešikana je téma více než aktuální. Počítače jsou běžnou součástí života, stejně jako internet. Co však lze ještě považovat za legálni výměnu informací a co za porušování ochrany osobních údajů" Co je vlatně kyberšikana a jak se lze proti ní bránit" Tyto a další otázky budou obsahem tohoto semináře. Účastníci se seznámí s tématy jako jsou: - pachatel, poškozený - jak poznat kyberšikanu - jak se bránit - zneužívání osobních údajů - padělání - carding - tvorba destruktivních programů - špionáž - šikana x kyberšikana - stalking x kyberstalking - Kybergrooming - sesxting - co je Phreaking, Phishing,Pharming, Sniffing, Cybersguating apod.
Registrace zájemce

Lešenář - kurz B2 - osoba samostatně montující a demotující typové sestavy lešení

Lektoři:Zdeněk Picek
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí; Podnikatel; Pracovník technických profesí
Popis kurzu:Obsahem dvoudenního vzdělávacího kurzu je výklad a aplikace českých a evropských norem vztahujícíc se k navrhování, zkoušení, montáži a demontáži, užívání a údržbě trubkových lešení, pojízdných a volně stojících lešení, ochranných a záchytných konstrukcí, podpěrných lešení, dílcových lešení rámových a modulových.
Další informace: Kurz je realizován na základě udržitelnosti projektu EU: Konkurenceschopnost pro lešenáře, č. CZ.107/3.2.01/01.0024.
Registrace zájemce

Lešenář - kurz C1 - uživatel DSK - dočasných stavebních konstrukcí

Lektoři:Zdeněk Picek
Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Podnikatel; Pracovník dělnických profesí; Pracovník technických profesí
Popis kurzu:Obsahem je výklad a aplikace českých a evropských norem vztahujícíc se k montáži, demontáži, užívání a údržbě trubkových a dílcových lešení modulových a rámcových.
Další informace: Kurz navazuje na udržitelnost projektu EU: Konkurenceschopnost pro lešenáře, č. CZ.1.07/3.2.01/01.0024.
Registrace zájemce

Logopedický preventista

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Prakticky zaměřený 40 hodinový kurz je zaměřen na posílení kompetencí posluchačů k provádění stimulace řečové výchovy a prevence poruch výslovnosti ve spolupráci s odborníkem. Předpokladem samostatné práce je supervize logopeda, absolventa magisterského studia logopedie se SZZ z logopedie (a surdopedie) a nejméně pětiletou praxí v oboru.
Další informace: Dle Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství odst. c) čl. IV. Logopedický asistent
Registrace zájemce

Uvědomělý spotřebitel

Lektoři:Ing. Kateřina Halamová, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Průřezová témata
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci kurzu si rozšíří povědomí o problematice globalizace a současných trendech, přímých a nepřímých dopadů na svět. Naučí se simulační hry na téma spotřebitelského chování a způsob, jak je aplikovat do oblasti Osobnostní a sociální výchovy a průřezových témat. 

Struktura kurzu:
Uvědomuje si spotřebitel z rozvinutých západních zemí cenu spotřebních výrobků nebo potravin, které patří automaticky mezi předměty jeho denní spotřeby a jaká je jejich ekologická stopa?
Jakou moc má vliv reklamy na naše spotřebitelské chování a co za vznikem reklamy stojí? Jaká je opravdová cena oblečení? 
Jaké jsou lokální dopady globálního trhu? Kampaně a hnutí na ochranu nejen životního prostředí.
Registrace zájemce

Kuchyně se nebojíme - pracovní výchova na 2. stupni ZŠ

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 9 Člověk a svět práce > Technická výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Zodpovědný jedinec - prevence v péči o zdraví jinak

Lektoři:Bc. Karla Ježková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Poruchy autistického spektra (PAS - HFA - vysocefunkční a Aspergerův syndrom)

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Autismus je porucha, se kterou se dnes setkáváme velmi často, ale chybí konkrétní informace a návody, jak s takovými dětmi pracovat. Seminář Poruchy autistického spektra představuje úvod do této problematiky. Účastníci získají základní přehled o teoretické problematice PAS, o jejich projevech, jednotlivých poruchách v rámci autistického spektra, o odborném zázemí, způsobu diagnostiky a o možnostech vzdělávání a následné péče. Pedagogičtí pracovníci by měli získat reálný náhled na možnosti integrace a inkluze dětí a žáků s PAS - vysocefunkčním autismem a Aspergovým syndromem do různých typů školských zařízení. Kurz je rozdělen do dvou částí. První - psychologická část (8 vyučovacích hodin) - zprostředkuje základní teoretické informace o poruchách autistického spektra, jejich diagnostice a následné péči o klienty. Druhá - speciálně pedagogická část (4 hodiny) - bude nastíněno, jak se děti s PAS projevují a jak je možné je vzdělávat. Budou prezentovány ukázky IVP a představena podpůrná opatření ve vzdělávání. K tématice IVP, jeho tvorby a nejčastějším chybám proběhne workshop.
Registrace zájemce

Multikulturní výchova obecně

Lektoři:Mgr. Milan Turek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci kurzu budou seznámeni s historií kultur lidského společenství, jejich prolínání i omezování. V průběhu jednotlivých částí přednášek budou poznávat jednotlivé kultury od jejich vzniku až do současnosti a seznámí se s vlivy, které kultury mění. Celý cyklus přednášek poukáže na národnostní i sociálně-národnostní problémy v rámci multietnických skupin. Dle sociální stratifikace bude celá akce orientována k problematice menšinových skupin, tradičním problémům vztahů Čechů a občanů rakouské a německé národnosti, jiných národností včetně Slováků, migračních skupin a Romů. Účastníci obdrží sylaby formou CD.
Registrace zájemce

Prvouka jinak - činnostní učení a hry ve výuce vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. a 3. ročníku ZŠ

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Předměty a metodiky předmětů pro 1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci se prakticky naučí motivovat žáky formou různých her a realizovat vyučovací projekty v předmětu prvouka, respektive vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. " 3. ročníku ZŠ. Pro děti je mnohem přínosnější a zábavnější to, co mohou prožít, než pouhé zprostředkování učiva, které vnímají pouze sluchem a někdy i zrakem. Účastníci si prakticky si vyzkouší různé aktivizační metody práce, které předpokládají rovněž využití interdisciplinárních vztahů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ale budou mít možnost vyměnit si i zkušenosti s výukou tohoto oboru se svými kolegy.
Registrace zájemce

Studená válka - jaderné zbrojení a odzbrojování

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Dějepis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Dějiny evropské integrace - Cesta ČR do EU a dopady našeho členství

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Dějepis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Posluchači budou seznámeni s historickými souvislostmi a politickými koncepty, v nichž vznikla a začala být realizována myšlenka evropské integrace. Budou osvětleny stěžejní dohody a klíčové smlouvy, které evropskou integraci krok za krokem prohlubovaly - od Schumanovy deklarace, přes ESUO, EHS, celní unii, realizaci Jednotného evropské aktu, zavedení eura, až k přístupovým vlnám nových členských států, Kodaňským kritériím, Schengenskému prostoru, vzniku EU a Lisabonské smlouvě. 

Dále budou popsány základní instituce EU, jejich fungování, kompetence a vzájemné vztahy. Součástí přednášky bude také detailní popis našich přístupových jednání a důsledků vstupu ČR do EU. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.
Registrace zájemce

Slovní úlohy o pohybu, společné práci a o směsích - jak je zpříjemnit?

Lektoři:doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Slovní úlohy lze obecně řešit např. úsudkem, graficky, rovnicí o jedné neznámé nebo soustavou rovnic o dvou neznámých. Jakou metodu zvolit závisí na typu slovní úlohy, věku řešitele, řešitelově zdatnosti v matematice a časové dotaci, kterou máme stanovenu na vyřešení slovní úlohy. Řešitel slovní úlohy si sám volí způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Seminář bude zaměřený na různé metody řešení úloh o pohybu, společné práci a směsích, které všeobecně patří mezi obtížné učivo matematiky na školách. Pokusíme se ukázat a rozebrat různé i méně známé metody řešení konkrétních zadaných úloh.
Registrace zájemce

Matematika s interaktivní tabulí a v projektech

Lektoři:Mgr. Dana Kolomazníková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Na semináři se účastníci seznámí s tvorbou projektů pro interaktivní tabule. Součástí budou i ukázky některých objektů, projektů a manuál pro začátečníky. Veškeré výukové materiály obdrží na CD, stejně jako manuál v tištěné podobě. Seminář je určen pro začátečníky v této oblasti.
Registrace zájemce

Ekoateliér aneb tvořivá recyklace

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Učitelům ZUŠ a SUŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář představí obsáhlou kolekci nejužitečnějších tvarů, určených pro moderní tvořivou recyklaci. Praktický soubor jednoduchých námětů pro vánoční a celoroční dekorativní tvorbu v mateřských a základních školách. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin rozšiřují tradiční environmentální výchovu o nové kreativní prožitky. Moderní a vkusné pojetí základních tvarů je zárukou kvalitních výsledků. obsah: vystřihování a skládání, závěsné skládanky, přáníčka postavičky a panáčci, hravé pomůcky, roční období, povolání...
Další informace: Pomůcky: nůžky, barevné a bílé papíry, čtvrtky, blok A4 obyčejná tužka, rulička od papírových utěrek, 5 víček od Pet lahví v různých barvách
Registrace zájemce

Pohybem k harmonizaci všedních dnů v MŠ

Lektoři:Bc. Karla Ježková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Účastníci se naučí cviky na percepci a koordinaci těla, tak aby je dokázaly aplikovat ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ. Jedná se o protahovacích a rotačních techniky, které podporují fyzickou a psychickou vyrovnanost a dochází tak ke zlepšení tělesné i duševní kondice, koncentrace, komunikace s ostatními, správnému dýchání, procvičení páteře, zvýšení sebevědomí a též ke snadnějšímu zvládání stressových situací.
Registrace zájemce

Grafický design a reklama ve Výtvarné výchově a Informatice

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Praktický zaměřený kurz nabídne různé možnosti využití grafického designu a reklamy ve výtvarné výchově a v informatice. Budete pracovat s palkátem jako médiem, dozvíte se co má všecho říci, co se z něj dozvídáme, členění plakátů, estetické zásady, symetrie, syntéza tvarů, kompozice, čitelnost, proporce a velikost motivů. Získáte inspiraci na propojení námětů do předmětů výtvarné výchova a informatiky.
Registrace zájemce

Využití iPadu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Lektoři:Mgr. Ivana Nováková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Studium pro asistenty pedagoga
Cílová skupina:Pro pedagogy > Asistentům pedagoga; Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol
Popis kurzu:Představení tabletu iPadu jako možného nástroje vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Účastníci kurzu se pomocí praktických ukázek naučí vyhledat z nabídky vhodné aplikace a upravovat je pro potřebu konkrétního dítěte. Tablet tak může sloužit např. jako komunikační tabulka nebo může pomáhat dítěti lépe číst a psát. Díky obrovskému množství cenově dostupných aplikací můžeme s iPadem rozvíjet to, co konkrétní dítě potřebuje. Má-li účastník vlastní iPad, je vhodné si ho vzít na kurz s sebou. Jedná se o jednodenní kurz.
Další informace: Jednodenní kurz
Registrace zájemce

Zdravá výživa jako běžná součást dne

Lektoři:Ing. Kateřina Halamová, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Výchova ke zdravému životnímu stylu
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář se zaměřuje na problematiku zdravé výživy, nutriční hodnoty potravin, projevy nedostatku některých vitamínů a minerálních látek, problematika vhodných a nevhodných potravin kolem nás, správné stravovací návyky dětí a mladistvých.
Registrace zájemce

Psychologická a pedagogická diagnostika dítěte - vybrané kapitoly

Lektoři:PhDr. Václav Mertin
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Výchovným poradcům; Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Učastníci se seznámí s odbornou terminologií jako např: - Tradiční psychologická a pedagogická diagnostika a její úskalí - Nové směry v disgnostice využívané při edukaci dětí a zjišťování výsledků edukace - Portfolio, dynamická diagnostika , reakce na intervenci, funkční analýza chování, diagnostika vycházející ze hry z učení - Učitelská a rodičovská psychologická diagnostika - Autodiagnostiks žáka a mnoho dalších....
Registrace zájemce

Týmová spolupráce ve školách a školských zařízeních

Lektoři:PhDr. Václava Masáková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Obsahem vzdělávacího programu bude seznámení účastníků s některými teoriemi, návodem, jak správně pracovat např. v menších či větších skupinách: - Tým , jako malá sociální skupina / teorie Kurta Lewina - pozice v malé sociální skupině, dynamika skupiny apod./ - Belbinova teorie týmových rolí, autodiagnostika - Vedení porad týmu, formy , zastoupení jednotlivých rolí při týmovém rozhodování - Modelování situací v týmové spolupráci, supervizní pohled - supervize týmu
Registrace zájemce

Pohádka nás naučí

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:„Pohádka nás naučí“ nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale také nové tematicky zaměřené písničky, říkanky, pohybové i didaktické hry. Poznávat přírodu a život kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, procvičit si aktuální matematické operace od nejjednodušších - více/méně, ke sčítání, odčítání, násobení i dělení. Nabídne mnoho nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky, vše na základě textu pohádky. Po dobu, kdy děti žijí pohádkou, se budou všemu učit daleko rychleji, protože odpadne složité uvádění do situace a dlouhá motivace. Pomocí těchto aktivit budou učitelé schopni pokrýt výukové činnosti ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů, ve dvou jazycích - češtině a angličtině. Lze říci, že po dobu projektu děti žijí danou pohádkou. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4. – 5. třídu ZŠ. Na kurzu bude možnost zakoupit či objednat doprovodné materiály.
Registrace zájemce

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

Lektoři:PaedDr. Zdeněk Martínek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Třídním učitelům; Pro pedagogy > Učitelům - metodikům prevence
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Výtvarné čarování aneb Artefiletika pro předškoláky a mladší žáky

Lektoři:PaedDr. Vladimíra Slavíková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Praktický seminář seznamující učitele se specifickým pojetím výtvarné výchovy pod názvem artefiletika, která navazuje na tradice osobnostně pojaté výtvarné výchovy (child-oriented). Artefiletika je zaměřena na sebepoznávání a na rozvíjení sociálních a emočních dispozic dětí, žáků s oporou ve výtvarném zážitku. Dílčími cíli je vybavení pedagogů základními metodickými poznatky pro pedagogické vedení artefiletických aktivit, jejich seznámení s praktickými ukázkami tohoto způsobu práce včetně výtvarného hodnocení v artefiletice, jaké stránky artefiletiky mohou přinášet obtíže a jak je překonávat. Obsahem kurzu jsou následující témata: Dračí toulání; Obrazy bez štětce a barev; Vzkazy měsíci; Šaty pro stromy; interaktivní kresebné techniky; Ledolamky apod. Součástí kurzu bude závěrečná diskuze soustředěná na prohloubení poznatků, využití videozáznamů z praxe.
Další informace: Pomůcky: balicí papír, kreslicí kartony A4 a A3, měkké bílé papíry A4, barevné papíry, krycí barvy (tempery, nůžky, lepidlo, štětce a další běžné vybavení k malbě, fixi, progresa, odstřižky látek, klubka vlny, barevné listí, podzimní plody.
Registrace zájemce

Využití internetu v praxi - pro začátečníky

Lektoři:Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Prakticky zaměřený kurz, ve kterém se účastníci seznámí s nejběžnějšími českými a hlížeči a vyhledávači, jejich silnými a slabými stránkami. Bude jim vysvětlen rozdíl mezi těmito pojmy. Rovněž se seznámí se základním nastavením prohlížeče. Naučí se efektivně vyhledávat požadované informace i za pomoci operátorů, seznámí se s různými nástroji dostupnými na internetu tak, aby jim zmíněné nástroje pomohly usnadnit každodenní práci s počítačem či ulehčit vyhledání žádané informace či odpovědi na otázku. Protože obecné povědomí o bezpečnostních hrozbách je obecně nízké, nedílnou součástí bude v závěru bezpečnost při práci a brouzdání na internetu či používání e-mailu.
Registrace zájemce

Angloamerické svátky ve výuce angličtiny

Lektoři:Mgr. Iveta Truhlářová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Praktický seminář představí účastníkům netradiční začlenění angloamerických svátků do vzdělávacího předmětu Cizí jazyk/angličtina. 

Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít přímo při vyučování English Culture and History odkazy na internetové stránky. Teoretický úvod je zaměřen na skutečné události v dějinách Great Britain and the USA a jejich historický kontext. Poté si účastníci prakticky vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou žákům zpestřit hodiny angličtiny. 

Činnosti naplňují požadavek na humanizaci vyučování a vycházejí vstříc různým učebním strategiím jednotlivých žáků, čímž umožňují zohlednit jejich individuální potřeby. Využito je i průřezové téma Multikulturní výchova.
Registrace zájemce

Od Velikonoc k podzimu

Lektoři:Eva Hurdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Velmi oblíbení lektorka nabídne v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí (rozvoj rytmického a intonačního cítění, využití Orffova instrumentáře, písničky, pohyb při hudbě). Připomeneme a vyzkoušíme si jednoduché možnosti, jak využít zvonkohry - též pro hru dětí - (glissando, bordun, pentatonika, melodické i rytmické ostináto). Praktický seminář je zaměřen na konkrétní náměty pro jaro, léto a první podzimní dny: pranostiky, pořekadla a hry spojené i s méně známímy svátky. Přivítáte jaro, průvodem podle písní Vrby se nám zelenají a Vítání jara. Připomeneme si velikonoční koledy. Zazní jarně a letně zaměřené písně: Jarní slunce, Čapí písnička, Čáp a žáby, U rybníka, Liščí mazurka, Na našem sádku, Ukolébavka - až chlapečku zavřeš víčka, Co to zvoní, Bedla" Náměty ke svátku maminek i ke svátku otců či pohybová improvizace k písním Leť motýlku a Motýli"
Registrace zájemce

Internet v praxi pro mírně pokročilé

Lektoři:Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci se seznámí s pokročilými operátory pro vyhledávání. Seznámí se s možnostmi nastavení prohlížeče, jako je úroveň zabezpečení, nastavení cookies apod., s možnostmi online komunikace a možnostmi využití internetu pro online vzdělávání zdarma. Seznámí se s podstatou šifrování komunikace
Registrace zájemce

Rozvíjení prostorových představ žáků 1. stupně ZŠ III.

Lektoři:Mgr. Jaroslava Kloboučková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Na semináři budou prezentovány základní myšlenky koncepce výuky matematiky pomocí rozvíjení schémat, bude ukázáno systematické rozvíjení různých geometrických prostředí, kdy je žákům umožněno budování základních pojmů a vztahů aktivní manipulací. Seminář bude zaměřen na počáteční seznamování s uvedenou koncepcí výuky. Ukázky jednotlivých geometrických prostředí budou podpořeny vlastními zkušenostmi získanými při výuce 4. a 5. ročníku ZŠ.
Registrace zájemce

Tvorba plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Cílem semináře je usnadnit a zefektivnit plánování, organizaci a evaluaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve škole. Seznamuje účastníky s legislativou vztahující se k dalšímu vzdělávání zaměstnanců (se zaměřením na DVPP) a konfrontuje ji s příklady dobré praxe i s chybami, jichž se ředitelé škol při plánování, realizaci a evaluaci DVPP nejčastěji dopouštějí. Na semináři účastníci získají nejen konkrétní metodické postupy a vzory pro tvorbu plánu DVPP, ale i další konkrétní návody, jak vytvořit fungující systém dalšího vzdělávání ve škole.
Registrace zájemce

Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti

Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář je rozdělen do 3 bloků. Největší časový prostor bude věnován praktické části, kdy si účastníci vyzkouší některé činnosti a postupy užívané s dětmi v mateřské škole. Tato část je zaměřena na specifické metody práce v oblastech: orientace dítěte v prostoru, řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání, manipulace s předměty, celek a jeho části, třídění a uspořádání předmětů, počet a porovnávání počtu, symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím, rozvoj logické úvahy. 

Představeny budou konkrétní aktivity realizovatelné s běžně dostupným a finančně nenáročným materiálem a pomůckami, které má lektorka v praxi ověřené.
Registrace zájemce

Možnosti komunikace s nemluvícím dítětem

Lektoři:Mgr. Ivana Nováková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Asistentům pedagoga
Popis kurzu:Potřeba dorozumět se, aneb co je (funkční) komunikace. Narušení komunikačních schopností - důvody a praktické dopady ztráty komunikačních dovedností. Možnosti podpůrné (augmentativní) komunikace jako podpoře již existující, ale nedostatečné komunikace. Možnosti náhradní (alternativní) komunikace jako náhrady mluvené řeči.
Registrace zájemce

Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Učitelé se seznámí s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd.. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti.
Registrace zájemce

Hrajeme a zpíváme si s pohádkou

Lektoři:Eva Hurdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti, fantazie a představivosti dětí předškolního a nižšího školního věku v návaznosti nejen na pohádkové příběhy a písničky kompletu „Hrajeme a zpíváme si s pohádkou“ (knížka a CD) od autorů Evy Hurdové a Pavla Jurkoviče, ale i na další literaturu. Kurz se zaměřuje zejména na rytmický a melodický ostinátní doprovod, využití zvuků předmětů z okolí, Orffova instrumentáře, osvěžení pojmů bordun, pentatonika, glissando a jejich využití, propojení hudby a pohybu.Při semináři budou navázány náměty pro rozvoj hudebnosti na pohádkový příběh O zvědavém žabákovi a na některé z dalších příběhů - Jak se datel Ťukálek ztratil;  Módní přehlídka na louce; O šípkovém keři; Jak vrabec ztratil noty; Jak se osika bála; O veverce Vzdychalce; Jak chtěl Zlaťásek létat; O velikých závodech; Jak si chtěl Mourek hrát s motýly.
Další informace: Na kurzu bude možné zakoupit knihy, ze kterých lektorka čerpá - jedná se o publikace, jichž je Eva Hurdová autorkou nebo spoluautorkou.
Registrace zájemce

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu: V 16ti hodinách se učitelé naučí připravovat vlastní aktivity a pracovní listy, založené na obsahu textu, vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové). Praktické vyzkoušení použitých metod práce poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi. Kurz nabízí bohaté náměty k využití v praxi ve školách.
Registrace zájemce

Rozvíjení geometrických představ žáků 2. stupně ZŠ

Lektoři:doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Na semináři budou prezentovány úlohy a náměty umožňující rozvoj geometrické představivosti a učitelům bude nabídnuta poněkud "jiná" geometrie, než se s ní žáci běžně ve škole setkávají.
Registrace zájemce

Vedení třídnických hodin a budování vztahů v kolektivu třídy

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář je určen třídním učitelům ze základních škol. Jeho cílem je nabídnout pedagogům množství sociálně psychologických her a námětů na vedení třídnických hodin, seznámit je se zásadami správné komunikace v kolektivu třídy a rozvíjet jejich schopnost budovat dobré vztahy mezi žáky. Cílem her a aktivit je zprostředkovat žákům možnost sebepoznání i vzájemného poznání v nejrůznějších činnostech. To přispívá k budování kvalitních vztahů mezi žáky i mezi žáky a jejich třídním učitelem. Dobré vztahy ve třídě jsou základním předpokladem pozitivního klimatu školy i předpokladem pro splnění výchovných i vzdělávacích cílů.
Registrace zájemce

Jak rozvíjet kreativitu

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci v průběhu semináře poznají, že lze tvořivě přistupovat k řešení jakéhokoliv problému. Uvědomí si své životní stereotypy a možnosti, jak je změnit. Seznámí se s metodami rozvíjejícími kreativitu. Pochopí, co brání rozvoji kreativity a za jakých podmínek je možné rozvíjet kreativní schopnosti člověka. V průběhu semináře si vyzkoušejí řadu činností rozvíjejících kreativitu. Zároveň si uvědomí, co brání tvořivému myšlení.
Registrace zájemce

Čtenářská gramotnost - klíč k úspěchu nejen při testování žáků

Lektoři:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Praktický seminář nabídne účastníkům aktivizující metody a postupy, které vedou žáka ke zlepšení čtení s porozuměním a k úspěšnému zvládnutí výstupů ČJ na konci 5. ročníku. Naučí se porozumět obsahu a cílům češtiny 1. stupně ZŠ, vyzkouší si, jakými postupy stanovených cílů dosáhnout, naučí se používat efektivní metody vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti.
Další informace: "EU peníze"
Registrace zájemce

Metody aktivního vyučování ve škole

Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Teoretický i praktický, prožitkový seminář pro učitele 1. stupně ZŠ. Účastníci dostanou odpověď na otázku, co to znamená: efektivně učit, jak rozvíjet u žáků kooperativní dovednosti nebo jak rozvíjet u žáků klíčové kompetence. Seminář je zaměřen na kompetence čtenářské gramotnosti. /metody efektivního skupinového vyučování
Registrace zájemce

Relaxační techniky - odbourávání stresu prakticky

Lektoři:Eva Otavová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Obsahem semináře bude teoretické i praktické seznámení s několika relaxačními technikami a způsoby zvládání nadměrného stresu. Dech a dechová cvičení - nácvik dechových sestav, automasáž míčky. Vědomé cvičení pohybem k uvolnění (cvičení na židli, akupresurní body odstraňující napětí a únavu, strava zvyšující napětí)aromaterapie v běžném životě a její využití, hudba a vliv monotónních zvuků, relaxace těla a během ní užívání představivosti, úsměv jako životní filosofie.
Vyberte si termín akce

Víkendová škola pro učitele aneb kompetentní učitelka MŠ, ZŠ

Lektoři:Mgr. Alena Vlková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:18 ti hodinový kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních, sociálních kompetencí žáků a kompetencí ke kooperaci u pedagogů. Naučíte se hry a aktivity na rozvoj EQ u dětí předškolního věku, zaměříme se na poruchy pozornosti a chování u dětí předškolního věku a možnosti muzikotherapie. V neposlední řadě se budeme věnovat syndromu vyhoření, nácviku relaxačních metod. Možnost osobní konzultace s lektorkou. Účastníci např. získají pracovní listy pro děti, rodiče, přehled doporučené literatury s praktic. ukázkami nejnovějších publikací, sadu pracovních listů na rozvoj koncentrace pozornosti, zásobních relaxačních her a cvičení, Metodický materiál" Jak relaxovat v MŠ a na 1.st.ZŠ" nebo Metodický materiál " Jak nevyhořet"" atd..
Další informace: Cena obsahuje ubytování a stravování.
Registrace zájemce

Jaro - to nejsou jen Velikonoce

Lektoři:Eva Klobušníková, Ivana Valášková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Kurz je koncipován formou praktické výtvarné dílny se zaměřením na zásadní témata, která se váží k Velikonocům a jsou součástí výuky výtvarné výchovy. Jedná se především o témata probouzející se přírody, mláďata, květiny, čarodějnice, Den matek či otců.Konkrétně bude praktická výtvarná dílna zaměřena na výrobu raznic, využití razítek a ozdobných nůžek při tvorbě přání a vyzkoušení si techniky tvoření pomocí Big Shotu a embosování. Při této technice se používá všestranný lisovací přístroj pro tvoření s papírem, textilem, pěnovkou, kůží, plastovými fóliemi, filcem a jinými materiály. Díky němu je možné vyřezávat různé základní tvary, ale i složitější detaily, dále umožní i vytváření reliéfů na papír. Práce s lisem je vhodným tipem pro hodiny výtvarné výchovy. Jeho využití je zajímavé především i díky tomu, že nepotřebuje elektrickou přípojku a je tedy použitelný prakticky kdekoliv.Dílčím cílem výtvarné dílny je ukázat pedagogům, jak se ke zpracování témat dají využít různé materiály k výrobě razítek a zpracovat odpadní materiály. Kurz přinese pedagogům zajímavé a netradiční tipy do výtvarné výchovy, které budou žáky zaručeně bavit a zároveň se seznámí s možnostmi recyklace odpadu.
Další informace: Pomůcky: 3 čtvrtky A4, složka barevných papírů, tuhé lepidlo(např. kores), nůžky, pravítko, psací potřeby. Ostatní přivezou lektorky s sebou.
Registrace zájemce

Asertivita, jak efektivně komunikovat a prosazovat své zájmy

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kutínová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Tématem semináře je asertivita aneb, jak efektivně komunikovat a prosazovat své zájmy, osobnost učitele, formy pedagogického vedení (liberální, demokratický, autoritativní), jejich výběr a použití. Sebepoznání učitele, psychosociální výcviky, interakce učitel - žák. Kompetence. Přístup k diskuzi, zpětná vazba. Komunikace s žáky, umění naslouchat a umění být slyšen. Evaluační metody a techniky, formy, způsoby a metody klasifikace, asertivita učitele. Kromě výkladu prožijí účastníci i modelové situace v rolích zkoušejícího a zkoušeného.
Registrace zájemce

Nejnovější dějiny I.

Lektoři:Mgr. Tomáš Seidl
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Dějepis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Geocaching - nástroj pro podporu přírodopisné gramotnosti

Lektoři:Pavel Taibr
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Zeměpis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Geocaching - dynamicky se rozvíjející světová internetově-turistická hra. Účastníci se naučí využívat geocaching, jako možný nástroj pro využití interakce s ostatními segmenty poznání, např. s matematikou, fyzikou atd. a tím posílit či prohloubit přírodopisnou gramotnost žáků. o Základy geocachingu - teorie hry (druhy cache, postup realizace, taktika, travelbugy, geocoiny) o Internet a geocaching , jak založit ,,keš", Geocaching a mapy o Praktické dovednosti v terénu - v místě semináře
Registrace zájemce

Základní kurz efektivního učení, rozvoje paměti - Růžičkova Metoda 3T

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Praktický seminář erudovaného lektora je zaměřen na metodické využívání paměťových technik a pomůcek v celé předmětové skladbě v návaznosti na efektivnost učení a zvýšení motivace v oblasti učení, rozvoj důležitých schopností v oblasti učení - paměťové schopnosti, tvořivá fantazie, představivost, soustředění, chápání, kreativita, cílevědomost. Metodika rozvíjí: 1.kompetence k učení, efektivnější učení (úspora času), pocit úspěchu, zlepšení soustředění, chápání, 2.kompetence k řešení problémů, cílevědomost, samostatnost, 3.komunikativní kompetence 4.rétorické dovednosti, snadnější sebeprosazení. Pro účastníky jsou vytvořeny pracovní sešity s pracovními postupy a cvičeními.
Registrace zájemce

Sestava podle Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář bude rozdělen do dvou částí. V první části - rozbor cviků. Sestava je zaměřena na uvolnění a posílení svalů udržujících správné postavení páteře, při cvičení sestavy se naučíme správné výchozí poloze jednotlivých cviků a bude vysvětleno, které svaly cvik procvičuje, jaké chyby se dopouštějí cvičenci při provádění konkrétního cviku a naučíme se správnému dýchání během provádění cviků. Sestava je rozdělena do oddílů, které lze variabilně zařazovat do rozcviček. V druhé části cvičební praxe s hudbou učitelky si zacvičí uvedenou sestavu jako celek a tím si ověří účinek tohoto cvičení na svém těle. Na závěr bude prostor pro dotazy a jejich praktické řešení.
Registrace zájemce

Týmová spolupráce

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář je zaměřený na získání a prohloubení poznatků pedagogů různých předmětů pro využití týmové spolupráce ve výuce. Účastníci budou seznámeni s metodou týmové spolupráce, se základními principy a zásadami, s metodami vedení týmů. Obsah: - Představení týmové spolupráce ve výuce - Principy a zásady týmové spolupráce - Tým jako malá sociální skupina " rizika a výhody týmové práce, diagnostika týmu " využití rozdílných vlastností žáků v týmu, určení silných stránek žáků, určení rolí v týmu - Organizace týmové spolupráce žáků - Možnosti a postupy týmové práce ve výuce " zaměřeno na pedagogy a studenty - Možnosti aktivizace, rozvíjení a podpory práce žáků " schopnost pedagogů rozlišit týmovou a individuální práci žáků - Aktivizace žáků v týmové spolupráci
Registrace zájemce

Komunikace v konfliktních situacích

Lektoři:Mgr. Ilona Kopecká
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci akce si vyzkouší formou zážitkové pedagogiky verbální i neverbální komunikaci ve svízelných a konfliktních situacích ze školního prostředí - s dítětem s poruchami chování, s rodiči dítěte se studijními riziky a problémy. Seminář seznámí účastníky s různými typy konfliktů a jejich nejčastějšími příčinami. Účastníkům pomůže identifikovat pomocí orientačních testů komunikační, motivační a vyjednávací styl komunikačního partnera a seznámí je s nejvhodnějšími strategiemi -jak postupovat při řešení konfliktů u různých osobnostních typů.  
Registrace zájemce

Úspěšná komunikace - efektivní komunikace

Lektoři:Mgr. Ilona Kopecká
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci budou seznámeni s významem komunikace ve výchovně-vzdělávacím procesu, naučí se jak účelně komunikovat, navázat kontakt, naslouchat a rozumět, jak se správně a účelně vyjadřovat. Osvojí si základní dovednosti efektivní komunikace, komunikační techniky a zásady, techniky snižování napětí, práce s kritikou, oceňování, nejčastější skryté komunikační hry a jak je nehrát, proč nás určité druhy komunikace vyčerpávají a jak se tomu bránit. Dále budou probrána základní asertivní pravidla a jejich využití, koučovací rozhovor, relaxace a psychohygiena jako součást efektivní komunikace, využití efektivní komunikace při jednání s rodiči, žáky, se spolupracovníky.
Registrace zájemce

Projektové vyučování

Lektoři:Mgr. Mirka Bartoňová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář je zaměřený na získání a prohloubení poznatků pedagogů různých předmětů pro projektové vyučování. Seznámit účastníky s metodickými postupy pro správné nastavení projektového vyučování a to včetně časového plánu a evaluačních metod. Obsah: -Projektové vyučování a jeho zasazení do kontextu ostatních vyučovacích metod -Zásady projektového vyučování " postup přípravy a jednotlivé fáze realizace výuky -Cílené plánování projektu včetně časového harmonogramu -Metody pro projektové vyučování -Projektové vyučování jako nástroj motivace a aktivizace žáků/studentů -Potřebné kompetence žáka " příprava ne projektovou výuku -Evaluace v projektovém vyučování, závěrečná reflexe -Postup modelace vlastního projektu Seminář bude propojením teoretických poznatků ze zásad projektového vyučování a interakce při modelaci vlastního projektu, aby výstupem byla schopnost přenesení poznatků do praxe.
Registrace zájemce

Brainstorming v pedagogické praxi

Lektoři:Mgr. Šárka Prachařová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář je zaměřený na získání a prohloubení znalostí pedagogických pracovníků v metodě Brainstormingu. Účastníci se seznámí se základními pravidly a technikou využívání metody ve výuce na základních a středních školách a správným hodnocením brainstormingu. Obsah: - Představení techniky Brainstormingu " principy metody, historie, základní využití, výhody a nevýhody - Aplikace Brainstormingu do pedagogické praxe - Technika a základní pravidla využívání Brainstormingu ve výuce - Pedagog v roli moderátora Brainstormingu - Metoda efektivního zpracovávání nápadů a myšlenek - Vhodné témata a konkrétní příklady využití v pedagogické praxi - Používání vhodných moderačních a praktických technik - Hodnocení Brainstormingu Seminář bude zaměřen na propojení teoretických poznatků Brainstormingu a konkrétních příkladů tak, aby výstupem byla schopnost přenesení poznatku do praxe.
Registrace zájemce

Základy projektového vyučování

Lektoři:Mgr. Mirka Bartoňová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář je zaměřený na získání a prohloubení poznatků pedagogů různých předmětů pro projektové vyučování. Seznámit účastníky s metodickými postupy pro správné nastavení projektového vyučování a to včetně časového plánu a evaluačních metod. Obsah: " Projekt - specifika metody " Fáze projektové metody " Způsoby motivace žáků " Práce učitele v průběhu projektu (rozdělení do skupin, koučování žáků v průběhu projektu) " Jak budeme hodnotit projekt a jeho jednotlivé části" " Postup modelace vlastního projektu Seminář bude propojením teoretických poznatků ze zásad projektového vyučování a interakce při modelaci vlastního projektu, aby výstupem byla schopnost přenesení poznatků do praxe.
Registrace zájemce

Využití týmové práce ve výuce

Lektoři:Mgr. Zdeňka Švermová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář je zaměřený na získání a prohloubení poznatků pedagogů různých předmětů pro využití týmové práce ve výuce. Seminář je rozdělený do 4 tematických okruhů v délce 2 hodin. Účastníci absolvují v každém okruhu sérii aktivit a úkolů s praktickým nácvikem týmové spolupráce. Obsah: I. První kontakt, seznamovací aktivita "icebreak" pro jejíž zvládnutí je nutné komunikovat s ostatními. Funkce malých skupin v životě každého jednotlivce. Definice formální x neformální skupiny. Kontrolní funkce skupiny a poskytování zpětné vazby. Samostatná práce s vyhledáním vlastních skupinových rolí " vizualizace. Vymezení základních pojmů kooperace a soutěže. II. Skupinová dynamika jako soubor sil ovlivňujících dění ve skupině. Praktické příklady skupinového konformismu a následná diskuze. Úvod do týmové práce. Co dělá skupinu efektivním týmem" Praktické cvičení určené k nácviku sestavení vlastního týmu pro společnou práci na určitém projektu ve výuce. III. Společná tvorba základních pravidel semináře (projektu ve výuce). Příklady práce s pravidly v rámci třídního kolektivu. Možnosti přístupů k porušení pravidel. Identifikace s vlastní rolí v týmu " skupinová aktivita. Porovnání vlastního odhadu s výsledky Belbinova testu týmových rolí. Praktická doporučení k využití jednotlivých vývojových fází skupiny pro práci v týmu nebo s třídním kolektivem. IV. Jak dělat týmové porady lépe - zásady vedení týmových porad a optimální nastavení vztahové komunikace. Negativní jevy znemožňující průběh týmové porady " práce ve skupinách. Rozdělení základních rolí pro efektivní průběh týmové porady. Druhy týmových porad - praktický nácvik vedení jednotlivých typů týmových porad. Úkol s využitím projektové techniky "Brainstormingu".
Registrace zájemce

Internet a komunikační aplikace

Lektoři:František Horálek, Peter Stanka, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Dvoudenní kurz, na kterém se účastníci teoreticky i prakticky seznámí s různými internetovými prohlížeči v praxi, možnosti vyhledávání informací na internetu za pomoci pokročilých operátorů, možnosti nastavení prohlížeče, bezpečnost internetu, komunikace online za pomoci programů Skype, Microsoft Lync, práce s poštovním klientem o vytváření a odesílání emailových zpráv, o připojování příloh, o používání kalendářů, sdílení kalendářů, o editování a sdílení kontaktů, rozvrhování úkolů, ochrana proti spamování a fishingu. Komunitní sítě, bezpečnost komunikace.
Registrace zájemce

EXCEL 2010 - užívání tabulkového procesoru

Lektoři:František Horálek, Peter Stanka, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Obsah: - Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s použitím tabulkového procesoru v praxi. - Základní novinky aplikace - Nové ovládání uživatelského prostředí - Formátování - Formátování a úprava tabulek v novém prostředí - Formáty čísel, výmaz formátů - Databázové formátování - Styly buněk, Motivy - Formátování (pruhované řádky, sloupce) - Funkce a vzorce - Nové druhy funkcí - Nové formy zadávání vzorců (přes =) - Základní ukázky prakticky využitelných vzorců - Podmíněné formátování a jeho zcela nové formy - Předtisková příprava o rozložení stránky - Zpracování Grafů
Registrace zájemce

WORD 2010 - práce s textovými soubory

Lektoři:František Horálek, Peter Stanka, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu na aktivní práci s textovým editorem. Primární zaměření je pak na samotnou správu dlouhých dokumentů. Získané zkušenosti účastníci prakticky využijí při jakékoliv své administrativní činnosti. Délka kurzu je 8 vyučovacích hodin Obsah: " Seznámení s novým prostředím " nové funkce a ovládání " Šablony, propojení na Office Online " Nové uživatelské prostředí " Tvorba komplexního dokumentu " Styly a jejich nové využití " Tvorba stylů " Aplikace stylu v praxi " Obsah v dokumentu " Grafické úpravy dokumentů " Šablony a jejich využití " Stažení šablony z Office On-Line " Tvorba vlastní šablony " Aplikace v praxi " Kontrola pravopisu a gramatiky " Tisky a předtisková příprava
Registrace zájemce

Word 2010 I.

Lektoři:František Horálek, Peter Stanka, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz Word I. je vhodný pro začátečníky v práci s programem Word 2010. Po skončení kurzu jsou účastníci schopni vytvářet, upravovat a tisknout krátké textové dokumenty. V první části kurzu se účastníci seznámí s psaním nestandardních znaků na klávesnici, ukládáním a otevíráním souborů a práci s více dokumenty najednou. Účastníci kurzu se naučí kopírovat, přemisťovat a vkládat text, formátovat písmo, používat automatické opravy, kontrolovat pravopis, nastavovat způsob zobrazení dokumentu a vzhled stránky, formátovat odstavce, používat odrážky a číslování, tabulátory, vkládat objekty a obrázky, vytvářet tabulky, rychle měnit vzhled celého dokumentu a dokument vytisknout. Základní body semináře: - Seznámení s novým prostředím " nové funkce a ovládání - Šablony, propojení na Office Online - Nové uživatelské prostředí - Tvorba komplexního dokumentu - Styly a jejich nové využití - Tvorba stylů - Aplikace stylu v praxi - Obsah v dokumentu - Grafické úpravy dokumentů - Šablony a jejich využití - Stažení šablony z Office On-Line - Tvorba vlastní šablony - Aplikace v praxi - Kontrola pravopisu a gramatiky - Tisky a předtisková příprava
Registrace zájemce

Word 2010 II.

Lektoři:František Horálek, Peter Stanka, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz Word II. je určen pro mírně pokročilé uživatele nebo samouky, kteří již Word používají a chtějí se naučit efektivně formátovat a upravovat text, vkládat do textu obrázky, tabulky a grafy a používat funkce programu Word, které zjednodušují a zrychlují práci s textem. Po skončení kurzu budou posluchači schopni psát, upravovat a tisknout běžné dokumenty. Účastníci se naučí formátovat odstavce, používat odrážky a číslovaní, tabulátory, záhlaví a zápatí, vkládat objekty a obrázky, pracovat se styly nadpisů a odstavců a motivy, používat automatické opravy, kontrolovat pravopis a gramatiku, nastavovat způsob zobrazení dokumentu a vzhled stránky. Účastníci kurzu se také seznámí s vytvářením stavebních bloků a s možnostmi nastavení prostředí programu Word. Základní body semináře: - Opakování základů psaní a formátování textu - Práce s tabulátory - Záhlaví a zápatí - Vytváření tabulek - Práce s grafy - Vkládání speciálních znaků - Konce stránek - Automatické opravy a automatický text, nastavení pravopisu - Pozadí stránek - Motivy - Styly - Šablony - Hromadná korespondence
Registrace zájemce

Komunikace ve školní praxi

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář pro pedagogický sbor o základech "umění správně komunikovat" odhaluje příčiny individuálních rozdílů a bariér v sociální komunikaci a zaměřuje se na chyby, jichž se při komunikaci ve škole komunikační partneři nejčastěji dopouštějí. Témata: o základní druhy komunikace, model komunikace, prvky komunikace o komunikační bariéry, pravidla úspěšné komunikace o zvláštnosti komunikace ve škole o individuální rozdíly ve vnímání reality, tři fáze vnímání o versatilní komunikace, komunikační styly, taktiky jednání s jednotlivými komunikačními typy o neverbální komunikace, řeč těla o verbální komunikace, dovednost naslouchat: pasivní a aktivní naslouchání, bariéry naslouchání, o dovednost mluvit, základní podmínky pro verbální přenos sdělení, zásady práce s otázkami o poskytování zpětné vazby o empatická komunikace o práce s emocemi, emoční křivka, základní komunikační pravidla při řešení emočně vypjatých konfliktů.
Registrace zájemce

Motivace ve vzdělávání

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář pro pedagogický sbor zaměřený na motivaci dětí, žáků a studentů při výchově a vyučování. Seznamuje účastníky se základními motivačními pravidly a s nejvýznamnějšími faktory osobnosti, prostředí a situace, které mají na motivování žáků bezprostřední vliv. Témata: - Stimulace a motivace - Devět základních motivačních pravidel - Struktura motivačního pole - Osobnost a motivace, čtyři motivační typy žáků a jak s nimi pracovat - Motivace a typologie MBTI, čtyři temperamenty MBTI a jak s nimi pracovat - Hollandova typologie profesních typů a její využití při motivování žáků - Vliv motivačního prostředí, psychologický motor chování, hierarchie potřeb - Poznávání motivační polohy, prostředí a osobnost - Jednání se žáky na úrovni různých motivačních poloh - Vztah motivačního založení a motivační polohy - Vliv aktuální situace, význam emocí, práce s emocemi - Význam (možnosti a omezení) pozitivní a negativni motivace ve vzdělávání Materiály použité na semináři je možno nahrát účastníkům na jejich USB flash disky (nebo CD).
Registrace zájemce

Jak se dělá tým

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Obsahem kurzu budou následující témata: skupina a tým, charakteristiky týmu, nejčastější chyby při sestavování týmu a při práci s týmem, kdy vytvářet týmy a kdy ne (pozitiva a negativa práce v týmu), jak sestavit tým a jak ho dál rozvíjet,týmové role, osobnostní dispozice pro týmovou spolupráci,výběr vedoucího týmu, vedení týmu, komunikace v týmu, týmové řešení problémů a rozhodování, fáze skupinové dynamiky (vývojové fáze týmu a jejich charakteristika),teambuilding a koučování týmu.
Registrace zájemce

Základy time managementu pro pedagogické pracovníky

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář zaměřený na efektivní hospodaření s časem a na osobní produktivitu. Svými praktickými návody a technikami usnadňuje pedagogickým pracovníkům zvládání nároků kladených na výkon jejich profese. Témata: - využívání času, příznaky a důsledky špatného řízení času, zloději času - techniky organizování času, plánování času, plánovací systémy - systémy osobní produktivity "GTD" a " ZTD" - jak zvládat krizové situace a jak se bránit stresu
Vyberte si termín akce

Deset manažerských technik usnadňující řešení problémů a rozhodování

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Prakticky zaměřený seminář, na kterém si účastníci na modelových příkladech vyzkoušejí možnosti využití deseti nejčastěji používaných technik participativního řízení, které usnadňují skupinové řešení problémů a rozhodování: Myšlenková mapa, Occamova břitva, Analýza SWOT, Rybí kost (Ishikawův diagram), Relační diagram (diagram vzájemných vztahů), Brainstorming, Brainwriting a metoda falešných skupin, Vícekriteriální rozhodování, ABC (stanovení priorit), Metoda kritické cesty (síťový graf).
Registrace zájemce

Vedení porad

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Seminář se zaměřuje na nápravu nejčastějších chyb, kterých se ředitelé a zástupci ředitelů škol dopouštějí při přípravě a vedení porad. Témata: " nejčastější chyby při přípravě a vedení porad, důsledky špatně vedených porad " typy porad, volba témat pro poradu, příklady nevhodných témat " spontánní vývoj porady, "krize" porady, dynamika a struktura efektivně řízené porady " účastníci porady a rozdělení rolí, šest zásad facilitace " organizace porad (příprava, úvod, průběh, závěr, následné aktivity), zápis z porady " uspořádání prostoru, hospodaření s časem, technické zajištění porady " jak řešit konfliktní situace a jak zvládnout "problematické lidi"
Registrace zájemce

Zákon o specifických lékařských službách

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Obsah semináře je zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákony č. 372/2011 Sb. až č. 375/2011 Sb., týkající se zdravotnické reformy v ČR, které nabyly účinnosti 1. dubna 2012 a vyhlášky č. 79/2013 Sb., provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., specifických zdravotních službách, (vyhláška), pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která nabyla účinnosti 3. dubna 2013. Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady ze školského prostředí.
Registrace zájemce

Levá pravá, tak se chodí do světa

Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář přibližuje problematiku leváctví, pedagogického přístupu k dětem s lateralitou a nevyhraněnou lateralitou a nabízí možné postupy jejich vzdělávání. Program se bude skládat ze tří bloků. 1) Pravoruký svět " vývoj dítěte od narození, hemisféry mozku, mozková centra a jejich vliv na život člověka, majoritní pravoruká společnost, aneb kde všude jsou leváci v nevýhodě " 2 hod. 2) Určení leváctví v mateřské škole (ruka, zrak, sluch) " postupy a metody, druhy aktivit, potřeba opakovaného pozorování, testování, tvorba závěrů. Jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí s levorukou orientací, se zkříženou lateralitou. Rizika a možné chyby ve vzdělávání leváků - 2 hod. 3) Hry a aktivity pro trénink obou hemisfér, pro rozvoj obou rukou. Náměty her a aktivit pro rozlišování pravé a levé strany - metodické a didaktické postřehy z praxe. Účastníci si vyzkoušejí konkrétní činnosti, seznámí se s náměty a aktivitami pro děti na usnadnění rozlišování pravé a levé strany - 2 hod. Součástí semináře bude průběžná diskuze k tématu a odkazy na odbornou literaturu.
Registrace zájemce

Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Cílem kurzu je nabídnout účastníkům aktivity směřující ke zvýšení efektivnosti a úspěšnosti v oblasti učení pro vlastní rozvoj paměti, tvůrčí fantazii, kreativního myšlení, ale i aktivity vhodné pro využití s žáky ve výuce. 

Účastníkům budou nabídnuty činnosti pro snadnější dosahování studijních cílů a větší zapojení pravé hemisféry, soustředění, chápání a koncentraci.

Stručný obsah kurzu:

a) Kognitivní funkce – pozornost a paměť

b) Učební látka a její podání – biologie učebního procesu

c) Praxe učení – jak trénovat sám sebe

d) Hra usnadňuje porozumění – metodické využití hry v učebním procesu

e) Konkrétní hry, činnosti, cvičení pro rozvoj pozornosti a paměti

f) Závěr, shrnutí, dotazy 

Registrace zájemce

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce I. - Reading skills

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Kurz zaměřený na vytváření návyku správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Činnosti k procvičování čtenářských technik poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování si obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů, zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství aj. Cílem kurzu je naučit učitele připravovat vlastní aktivity a pracovní listy, založené na obsahu textu, vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové). Praktické vyzkoušení použitých metod práce poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi. Kurz nabízí bohaté náměty k využití v praxi ve školách.
Registrace zájemce

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce II. - Reading skills

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Kurz zaměřený na vytváření návyku správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Činnosti k procvičování čtenářských technik poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování si obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů (zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.)

Cílem kurzu je naučit učitele připravovat vlastní aktivity a pracovní listy založené na obsahu textu, vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové). Praktické vyzkoušení použitých metod práce poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi. Kurz nabízí bohaté náměty k využití
v praxi ve školách.  

Registrace zájemce

EU a my - evropská integrace, instituce a fungování EU, dopady našeho členství v EU

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Občanská nauka
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Posluchači budou seznámeni s historickými souvislostmi a politickými koncepty, v nichž vznikla a začala být realizována myšlenka evropské integrace. Budou osvětleny stěžejní dohody a klíčové smlouvy, které evropskou integraci krok za krokem prohlubovaly - od Schumanovy deklarace, přes ESUO, EHS, celní unii, realizaci Jednotného evropského aktu, zavedení eura, až k přístupovým vlnám nových členských států, Kodaňským kritériím, Schengenskému prostoru, vzniku EU a Lisabonské smlouvě. (3h) Výklad bude dále zaměřen na přístupová jednání ČR s EU, praktické dopady členství ČR v EU. Pozornost bude věnována strukturálním fondům a bude popsána struktura rozpočtu EU. (2h) Dále budou popsány základní instituce EU (Evropská rada, Rada EU, Evropský parlament, Evropská komise, EHSV atd.) jejich fungování, kompetence a vzájemné vztahy. Budou analyzovány nejdůležitější společné politiky a evropská strategie růstu Europa 2020 se zaměřením na oblast vzdělávání. (3h) Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.
Registrace zájemce

Islám a islámský fundamentalismus

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Občanská nauka
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda), dále se základní myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk - Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. 

Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu. 

Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita - statistiky, mýty a předsudky). 

V další části budou objasněny okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popsán jeho historický vývoj a ideologie včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. 

Lektor doplní výklad multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.
Registrace zájemce

Jak na prvopočáteční čtení, psaní a počítání - nejčastější příčiny problémů

Lektoři:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Obsahem kurzu jsou níže uvedená témata: Nejčastější příčiny vzniku výukových obtíží v prvním a druhém ročníku ZŠ,motorika reflexní, hrubá a jemná, souvislosti s problémy ve všech oblastech elementárního učení,nástin metodiky a možnosti nápravy deficitů pod vedením učitele,nejčastější pochybení učitele při řešení výukových problémů, které ukazuje praxe.
Registrace zájemce

Odchylky v motorickém vývoji dítěte a jejich vliv na vznik LMD a SPU

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Plán semináře: 1. Odchylky v motorickém vývoji dítěte v raném dětství a jejich příčiny. 2. Následky pohybových odchylek a jejich vliv na vznik SPU a LMD (řeč, motorika, vnímání, zpracování informací, chování, učení). 3. Diagnostika a metodika nápravy.
Registrace zájemce

Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte

Lektoři:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:- nejčastější příčiny vzniku grafomotorických obtíží jako následek dědičného vlivu, prenatálního a postnatálního vývoje dítěte, odchylky v pohybovém vývoji dítěte v prvním roce života dítěte a jejich následky, - reflexní motorika a možné následky jejího nevyvinutí dle lékařského výzkumu MUDr. Benderové, - vliv na vývoj prostorové orientace, intermodální a seriální funkce levé hemisféry - test dynamické praxe - motorika hrubá a jemná, jejich vliv na úroveň grafomotoriky - metodika rozvíjení grafomotoriky u předškoláků.
Registrace zájemce

Emoční management pro pedagogy

Lektoři:Mgr. Ilona Kopecká
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Emoční inteligence a její praktické využití " Terminologie emoční inteligence " Co vyjadřuje emoční inteligence " Jak rozvíjet vlastní emoční inteligenci a pozitivní myšlení 2 hodiny Úloha emoční inteligence při zvládání stresu " Způsoby zvládání různých druhů stresu " Zvládání strachu, smutku, hněvu, agresivity " Udržení emočního odstupu v různých situacích 3 hodiny Využití emoční inteligence při komunikaci " Vnímání emocí druhých lidí " Využití emocí při motivaci druhých lidí " Řešení konfliktů " Zvládání emočně vypjatých situací
Registrace zájemce

Zásady asertivity pro pedagogické pracovníky

Lektoři:Mgr. Ilona Kopecká
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Základní terminologie a dovednosti asertivity (3 hod.) Pasivita, agrese, manipulace, asertivita. Asertivní práva. Základní asertivní dovednosti. Praktický nácvik asertivních dovedností (5 hod.) Formy pedagogického vedení, jejich výběr a použití. Využití asertivity v interakci žák " učitel. Komunikace a zvládání konfliktních situací.
Registrace zájemce

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci se seznámí s problematikou vzdělávání žákůs SVP a různými specifiky dle jednotlivých kategorií speciálních vzdělávacích potřeb. 

Pojmy integrace a inkluze žáků v současném školství.

Legislativní podklady pro zabezpečení výuky žáků s SVP.

Pedagogická diagnostika, individuální vzdělávací plán a jeho sestavení.

Specifika speciálních vzdělávacích potřeb, přístupy a podpora u žáků s určitým zdravotním postižením (žáci s tělesným postižením, s mentálním postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností, žáci s diagnózou PAS, žáci se specifickou poruchou učení, žáci s vývojovou poruchou chování, žáci s kombinovaným postižením.

Jak se promítá konkrétně integrace dítěte se zdravotním postižením do úpravy organizace výuky, časového a obsahového rozvržení učiva, do jednotlivých vyučovacích předmětů.

Specifika speciálních vzdělávacích potřeb u žáků se zdravotním znevýhodněním, vymezení pojmu, diagnózy vedoucí ke zdravotnímu znevýhodnění, specifika práce, přístupu v ZŠ obecně u žáků se zdravotním znevýhodněním i konkrétně u jednotlivých onemocnění.

Specifika speciálních vzdělávacích potřeb u žáků se sociálním a kulturním znevýhodněním.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.

Praktické zkušenosti, kazuistiky z integrace žáků s SVP na základní škole. 

Registrace zájemce

Prospěch a neprospěch ve škole, žákovské schopnosti a neschopnosti

Lektoři:PhDr. Vladimír Píša
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Úvod (1 hod.)- Problematika školního neprospěchu na ZŠ, příčiny neprospěchu, praktické zkušenosti s tzv. neprospívajícími žáky. Pedagogicko-psychologická diagnostika neprospívajícího žáka (2 hod.)- Diagnostika z pohledu učitele - je učitel schopen i oprávněn kvalifikovaně rozpoznat žákovy rozumové schopnosti a porovnat je s dosahovanými výsledky (známkami). Smíme jako učitelé měřit žákovy schopnosti (IQ)" Co dělat v případě rozporu CHYTRÝ, ale LÍNÝ žák. Jak motivovat žáka k lepším výsledkům. Praktické nástroje laické i odborné diagnostiky schopností (2 hod.)- Možnosti využití pedagogických, psychologických, didaktických a dalších testů učiteli i samotnými žáky. Praktické ukázky. Jak pracovat s informacemi zjištěnými testy. Úloha odborných institucí typu pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra, oddělení klinické psychologie apod. Úloha rodičů (1 hod.)- Jak jednat s rodiči v případech rozporu mezi schopnostmi a školním výkonem žáků" Jak jim můžeme pomoci a poradit, aby jejich dítě dosahovalo lepších známek a výsledků a dobře se uplatnilo v dalším studiu"
Registrace zájemce

Finanční gramotnost - Metody a formy práce

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Cílem semináře je nabídnout učitelům ZŠ a SŠ náměty pro začlenění problematiky finanční gramotnosti do ŠVP. Program nabízí množství interaktivních metod a forem práce využitelných ve výuce v jednotlivých ročnících ZŠ a SŠ i při realizaci projektů. Obsahově vychází z témat "Standardu finanční gramotnosti" a umožní pedagogům pochopit nejen cíle obsahové náplně, ale i rozvoj klíčových kompetencí žáků ve vztahu k dané problematice. Program vytvořili zkušený pedagog - Mgr. Jiří Sixta a ekonom - Ing. Ivan Spálenský. Oba autoři mají dlouholetou praxi v řízení firemních i osobních financí. Lektoři mají zkušenosti z realizace programů a projektů ve školách.
Registrace zájemce

Poruchy autistického spektra - nízkofunkční autismus

Lektoři:Mgr. Zdeňka Sokolová, Mgr. et Mgr. Eva Véle, Mgr. Alena Malinová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci získají základní přehled o teoretické problematice nízkofunkční PAS, o jejich projevech, jednotlivých poruchách v rámci autistického spektra, o odborném zázemí, způsobu diagnostiky a o možnostech vzdělávání a následné péče.
Registrace zájemce

Řešení problémových situací s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) - (vysocefunkčního typu) ve škole

Lektoři:Mgr. Alena Malinová, Mgr. Zdeňka Sokolová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci semináře si prostřednictvím tohoto kurzu rozšíří dovednosti a kompetence v řešení výchovných a vzdělávacích problémů u dětí s vysocefunkční poruchou autistického spektra (dále jen ?PAS?). Vzájemně se seznámí a předají si zkušenosti s přístupy k výchově a vzdělávání na různých školách. Díky tomu dokáží reálněji zhodnotit možnosti integrace žáků s autismem a formy podpory integrace.

Stručný obsah kurzu:

1. Úvod do problematiky;

2. Modelové situace klientů s PAS v SPC " z kazuistik klientů SPC, rozbor tří případů včetně diagnostického procesu a modelovou situací možností řešení způsobu vzdělávání;

3. Kazuistiky z praxe jednotlivých pedagogů se zaměřením na výchovné či vzdělávací problémy dětí s vysocefunkční PAS a společný rozbor.

Průběh kazuistiky: Přečtení kazuistiky, nápady (řízený brainstorming) ostatních účastníků a následně přednášejících, shrnutí a výstup z diskuze, závěrečná reflexe přednášejícího. 

Další informace: Účastníci semináře si přinesou svou konkrétní kazuistiku na základě osnovy, která jim bude předem zaslána.
Registrace zájemce

Poruchy autistického spektra - úvodní informace a praktický seminář

Lektoři:Mgr. Alena Malinová, Mgr. Jitka Vlková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům MŠ; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Kurz je rozdělen do dvou částí " teoretické a praktické. V teoretické části získají pedagogové a asistenti pedagoga základní informace o problematice autismu, možnostech integrace dětí a žáků s autismem. V praktické části se seznámí se způsoby práce, pomůckami a formami vzdělávání autistických žáků ve speciálních třídách pro žáky s autismem, v diskusi s možnostmi řešení různých situací ve výchově a vzdělávání autistických žáků. Získané informace budou využitelné jak pro pedagogy ze speciálních MŠ a tříd, tak i pro pedagogy převážně na I. stupni vzdělávání zajišťujících individuální integraci autistického dítěte/žáka.
Registrace zájemce

Screening poruch autistického spektra

Lektoři:Mgr. Alena Malinová, Mgr. Zdeňka Sokolová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Absolventi vzdělávací akce získají základní představu o průběhu screeningového vyšetření při podezření na pervazivní vývojovou poruchu, čeho si všímat v chování dětí, naučí se zpracovat zprávu s nosnými informacemi pro další odborníky zabývající se diagnostikou autismu, dětské psychiatry, klinické psychology a pro poradenské pracovníky speciálně pedagogických center. Dokáží připravit různé situace ke sledování dítěte s podezřením na PVP při návštěvě poradenského pracovníka v běžném provozu školského zařízení.
Registrace zájemce

Poruchy autistického spektra - pro střední školy

Lektoři:Mgr. Zdeňka Sokolová, Mgr. et Mgr. Eva Véle, Mgr. Alena Malinová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií
Popis kurzu:Účastníci získají základní přehled o teoretické problematice PAS, o jejich projevech, nejčastějších poruchách v rámci autistického spektra, o odborném zázemí, způsobu diagnostiky a o možnostech vzdělávání a následné péče.
Registrace zájemce

Corel DRAW pro pokročilé

Lektoři:František Horálek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Školení tematicky navazuje na školení Corel DRAW základní. Posluchači se seznámí s pokročilou editací křivek, naučí se členit výkres do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty, kótovat, rozšíří si svoje znalosti v práci s textem, naučí se používat na text různé typy efektů a libovolně upravovat jednotlivá písma. Základní body semináře jsou: - Skupiny objektů a práce s nimi, zarovnávání - Editace křivek a křivkové operace (kombinování, slučování, průniky, guma, nůž) - Import a Export - PDF a HTML dokumenty (informativně) - Vícestránkové dokumenty - Tisk a předtisková příprava
Registrace zájemce

Corel DRAW pro začátečníky

Lektoři:František Horálek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Absolventi se naučí pracovat s grafickým editorem - vektorově orientovanou, ilustrační aplikací Corel DRAW - a seznámí se s její využitím při vytváření profesionálních grafických prací. Základní body semináře jsou: - Prostředí grafického vektorového editoru, filozofie ovládání - Použití základních kreslících nástrojů, práce s křivkami - Kreslení základních tvarů, manipulace s objekty, transformace, tvarování - Výplně, obrysy, práce s barvou (výtažkové a přímé barvy) - Efekty v Corel DRAW - Práce s textem (odstavcový a řetězcový) Doporučené znalosti: Pro absolvování tohoto semináře je zapotřebí alespoň základní uživatelská úroveň práce s Windows - tj. práce s myší, spouštění programů, práce s okny a se soubory (Průzkumník).
Registrace zájemce

Interaktivní tabule ve výuce

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz je určený pro pokročilé uživatele v práci s interaktivní tabulí. Účastníci se během kurzu seznámí se základními prezentačními dovednostmi, možnostmi využití pokročilých gest pro ovládání prezentace na interaktivní tabuli, propojení a nastavení interaktivní tabule, možnosti využití a seznámení se s ovládáním různých programů pro prezentaci na interaktivních tabulích.
Registrace zájemce

MS Excel 2010 - pokročilí

Lektoři:Jan Sommer, František Horálek, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci školení se naučí pracovat s oblastmi a více listy, spojovat tabulky z různých sešitů a listů, zadávat složitější vzorce a funkce, vkládat tabulky a grafy do programu Word, pracovat s rozsáhlými tabulkami a databázemi, vytvářet složitější typy grafů, zabezpečit dokument, vytvářet kontingenční tabulky a grafy a nahrávat jednoduchá makra.
Registrace zájemce

MS Excel 2010 - začátečníci

Lektoři:Jan Sommer, Peter Stanka, František Horálek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz je určený pro začátečníky v práci s programem Excel. Účastníci se během kurzu seznámí s pracovním prostředím programu Excel, naučí se vytvářet, upravovat a formátovat tabulky, zadávat vzorce a funkce, vytvářet grafy, tisknout tabulky a grafy. Účastníci se také seznámí se základy práce s dlouhými seznamy a naučí se upravovat prostředí Excelu.
Registrace zájemce

MS PowerPoint 2010 - začátečníci

Lektoři:František Horálek, Peter Stanka, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz je zaměřen na začátečníky a možnosti prezentace pomocí PC. Během kurzu se posluchač seznámí s prostředím a možnostmi programu. Seznámí se se základními pravidly tvorby prezentace i prezentace jako takové. 

Osnova: Seznámení s prostředím; Rozdíly proti předchozím verzím; Rozmístění nástrojů; Základy prezentování; Používání barev; Filozofie prezentace; Aktivní práce s posluchači; Zásady tvorby prezentace; Rozdíly v prezentaci pro výuku a běžnou prezentací; Vytvoření prezentace; Předlohy; Rozložení snímků; Tvorba snímků s texty a obrázky; Přechody mezi snímky; Tvorba složitější prezentace; Práce s grafy; Práce s tabulkami; SmartArt; Tvorba záhlaví a zápatí; Tisk prezentací; Úprava záhlaví a zápatí tisku sestav; Různé způsoby tisku prezentace. 

Všichni účastníci pracují samostatně za pomoci lektora, prakticky si procvičují přednášenou látku. Výstupem kurzu je schopnost samostatně zpracovat jednoduchou prezentaci.
Registrace zájemce

Autorské právo ve školní praxi

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Cílem vzdělávacího programu je seznámit frekventanty se základy autorských práv a práv souvisejících. Důraz bude kladen zejména na řešení praktických situací, které mohou potkat pedagogy v souvislosti s ochranou autorských práv zaměříme se tak zejména na výjimky a omezení autorských právcitace, výuková licence, užití díla pro osobní potřebu a dále pak na školní dílo, zaměstnanecké dílo, licenční smlouvy a další související instituty užití autorských práv. V rámci celého výkladu bude zohledněno on-line užití autorských děl, jakož i veškerá specifika užití autorských práv v prostředí internetu. Frekventanti budou obeznámeni se základní legislativou v dané oblasti.
Registrace zájemce

Čínská malba I. - základy

Lektoři:Mgr. Jana Vojtíšková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Praktická dílna je věnovaná úvodu do způsobu čínské malby, která je založena na jednoduchých tazích štětce, tahu ruky a způsobu namočení štětce do barvy, od jemných linií až po květy, stromy, hory, kouzelnou poetickou krajinu se zvířátky (květy magnolie, jabloně, růže, bambusu, větvičky, stromů, ptáků, koček, motýlů a vážek). Dílna je vedena tak, aby postup zvládly i malé děti. Obsahuje rady, jak spojit myšlenku, ruku a malířský nástroj v nejpřirozenější tah tak, aby vyjádřil vše, co výtvarník chce.
Registrace zájemce

Čínská malba II. - krajinomalba a výroba osobního razítka

Lektoři:Mgr. Jana Vojtíšková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Praktická dílna je zaměřena na vyprávění o čínském umění, filosofii a kultuře. Účastníci si procvičí techniky malby, různě tvarované linie, symboliku a odlišnosti motivů čínské krajinomalby. Zaměří se na malbu kolofonů - textů, stromů, keřů, bambusů, rostlinstva, ptactva, krajiny, různé typy hor, obydlí " Účastníci si vyzkouší malbu podle předlohy, anebo dle svého návrhu. V další části si navrhnou a vyrobí osobní razítko " tzv. Autorská pečeť. Seznámí se s jejím významem a s ukázkami pečetí. Motto: Vše co děláme přirozeně, je to nejlepší aneb jak se správně dívat na čínskou krajinu.
Registrace zájemce

Čínská malba III. - kaligrafie a malba na hedvábí

Lektoři:Mgr. Jana Vojtíšková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Praktická dílna je zaměřena na malbu na hedvábí. Výrobu rámečku z bambusu, do kterého se hedvábí přišije a po té se na něj bude malovat. Předcházet ale bude návrh na malbu. Procvičení základních tahů štětcem, uvolnění ruky atd. Přínosem bude absolvování předcházejících lekcí. Žáci si přinesou vyrobené své osobní razítko, které zde použijí. Malovat se bude jednoduchý čínský motiv z rostlinné nebo živočišné říše nebo zkušenější mohou zvolit motiv krajiny. Také bude malá ukázka kaligrafie. V poslední části se zaměří na náměty práce s dětmi - loutky a divadla, papírové vějíře, draci, šité japonské panenky, čínské vystřihovánky. Inspirace z knih.
Registrace zájemce

Úvod do edukační muzikoterapie

Lektoři:Mgr. Matěj Lipský
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Prevence sociálně patologických jevů
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Úvod do muzikoterapie účastníci budou seznámeni s druhy muzikoterapie a muzikoterapeutickými systémy. Bude charakterizována a jasně vymezena působnost muzikoterapeuta v oblasti školství s přihlédnutím k rozdílnosti s hudebními pedagogy. Edukační muzikoterapie v praxi - účastníci budou prakticky seznámeni s metodami a technikami muzikoterapie, které se dají využít v rámci školských zařízení. Cílem je jasné odlišení od psychoterapie a zároveň od hudební pedagogiky. Součástí semináře budou též videoukázky z přímé práce s žáky a klienty. Účastníci budou teoreticky i prakticky seznámeni s možností využití prvků muzikoterapie v rámci hudební výchovy. Cíl bude zaměřen na postupy artefiletiky, tedy toho co je možné z muzikoterapie využít v pedagogickém procesu, jakým způsobem může muzikoterapie pomoci při rehabilitaci a reedukaci žáků s postižením přímo v prostředí škol.
Registrace zájemce

Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Popis kurzu:Obsah semináře vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry. Rozpis obsahu: - Osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativity při práci s textem - Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační - Význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory atd. - Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění " prožitkové vnímání, zážitková pedagogika - Práce s ilustrací - Tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu - Tvořivý přístup ke čtení " rozhovor 2 hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu - Čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení, žákovské reflexe na četbu atd. - Vyhledávání klíčových slov a informací, učíme se navzájem, atd.
Registrace zájemce

Mediální výchova v hodinách českého jazyka

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:
Popis kurzu:Seminář volně navazuje na seminář Práce s reklamou a autentickými materiály. Využívá spojení českého jazyka s mediální výchovou. Opírá se o psychologické a sociolingvistické poznatky z oblasti médií. Učitelé se seznámí s nástinem historického vývoje médií, se stereotypy, s nimiž média pracují, a se způsoby, jimiž média ovlivňují myšlení a chování lidí. Účastníci se zaměří na verbální i nonverbální prostředky, jichž média využívají, a vyzkoušejí si, jak je možno čelit mediální manipulaci. Vybrané aktivity jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních kompetencí žáků pomocí autentických tištěných, audio a audiovizuálních materiálů. Rozpis obsahu: 1. Nástin historického vývoje jednotlivých médií, vývoj mediální výchovy v zahraničních školách 2. Stereotypy, jak s nimi pracovat 3. Jazykové prostředky v médiích a jejich využití v hodinách češtiny 4. Praktické aktivity zaměřené na práci s tištěným textem, práce s chybou 5. Využití obrazového materiálu v ČJ, humor v reklamě 6. Příklady audionahrávek a práce s nimi 7. Aktivity spojené s audiovizuálními ukázkami, DTV aj.
Registrace zájemce

Netradiční vyučování ČJL 1. díl - Hry s jazykem

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Popis kurzu:Seminář se opírá o psychologické poznatky, jež prokázaly, že v optimistické atmosféře a v příznivém učebním klimatu žáci lépe přijímají nové poznatky a ukládají si je do dlouhodobé paměti. Pedagogové se seznámí s rozmanitými aktivitami určenými pro práci s textem v mluvnici a ve slohu. Jedná se především o didaktické hry, jimiž je možno zpestřit vyučování ČJL, motivovat žáky k práci, vést je k samostatnosti, tvořivosti, rozvoji komunikačních kompetencí a k lásce k mateřskému jazyku. Náplní semináře jsou: - aktivity na uvolnění atmosféry a navození příznivého klimatu ve třídě - hry s jazykem, zajímavosti v češtině, nářečí, čeština cizinců, neologismy atd. - kreativní cvičení - skupinová práce s názorným materiálem - netradiční procvičování učiva - evaluace pomocí testů, křížovek, her atd.
Registrace zájemce

Netradiční vyučování ČJL - 2. díl Netradiční literární výchova

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Popis kurzu:Seminář je zaměřen na netradiční vyučování literární výchovy, na hry s jazykem a na rozvoj klíčových kompetencí. Vychází z požadavků RVP ZV a obsahuje názorné ukázky z realizace ŠVP. Zohledňuje mezisložkové a interdisciplinární vztahy. Cílem je inspirovat učitele, jak úspěšně motivovat žáky k vnímání literatury, k práci s ní, ke komunikaci i k vlastní kreativní tvorbě. V jazykové části sleduje možnosti rozvoje fantazie a kreativity. Učitelé si prakticky vyzkoušejí některé aktivity, jejichž pomocí mohou u žáků vzbudit zájem o literaturu a český jazyk, naučit je správně vnímat text a vytvořit příznivou atmosféru pro rozvoj estetického cítění.
Registrace zájemce

Poezie ve škole i mimo ni 1. díl

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Popis kurzu:Seminář vychází z průzkumu, který byl zaměřen na vztah žáků a učitelů k poezii, a proto nabídne účastníkům inspiraci, jak je možno ve škole s poezií pracovat ve všech složkách předmětu. Nabídne možnosti, jak poezii interpretovat netradičním způsobem. Východiskem je poezie ve starší české literatuře, která je prezentována z několika úhlů pohledu. Ostatní materiály jsou vybrány převážně z textů českých básníků z přelomu 20. a 21. století a tvorby "zakázaných " básníků od r. 1948 do roku 1989. Účastníci se seznámí s rozmanitými způsoby práce s poetickým textem. Postup Co je poezie" Jak pracovat s poezií Prezentace Dalimilovy kroniky z pohledu veršovaného textu, obrazu a hudebního zpracování Využití poezie v mluvnici Cizí jazyky v poezii Hovorová čeština v poezii Poezie a pět smyslů
Registrace zájemce

Poezie ve škole i mimo ni 2. díl

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Popis kurzu:Seminář volně navazuje na 1. díl. Vychází z požadavků RVP ZV a zohledňuje možnosti prolínání jednotlivých vzdělávacích oblastí i využití průřezových témat. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak pracovat s poezií v kontextu interdisciplinárních vztahů. Prakticky si vyzkoušejí aktivity, které vycházejí z práce s poetickým textem českých i zahraničních autorů. Postup Komparace básnického a prozaického textu Básně se stejnou tematikou Nonsens v poezii " limeriky Kaligramy Haiku Zhudebněná poezie
Registrace zájemce

Sloh všemi smysly 1. díl

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář ukáže prolnutí ČJL do vzdělávacích oblastí -Člověk a zdraví a Člověk a příroda. Využito bude i průřezové téma Multikulturní výchova. Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít při vyučování slohu všech pěti smyslů. Teoretický úvod je zaměřen na poznatky z vývojové psychologie. Účastníci si prakticky vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou žákům zpestřit hodiny slohu a vést je k získávání komunikativních kompetencí. Činnosti naplňují požadavek na humanizaci vyučování a vycházejí vstříc různým učebním strategiím jednotlivých žáků, čímž umožňují zohlednit jejich individuální potřeby. Náplň první části semináře bude "hmat" - využití pro uvolnění atmosféry ve třídě - využití při motivaci - využití při popisu, charakteristice, vypravování, zprávě (např. příprava slovní zásoby, asociace, diskuse atd.). Náplní druhé části semináře bude "čich" - využití jako motivace - využití při přípravě podkladů pro popis - využití při přípravě na charakteristiku osoby, subjektivní líčení, vypravování atd.
Registrace zájemce

Sloh všemi smysly - 2. díl

Lektoři:Mgr. Jarmila Sulovská
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář je volným pokračováním prvního dílu. Stejně jako on vychází z učení J.A. Komenského, který doporučuje, aby žáci nejdříve poznávali skutečnost kolem sebe pomocí smyslů a následně si ji uložili do paměti. Ukáže možnosti prolnutí ČJL do vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví, Člověk a příroda a Umění a kultura. Využito bude i průřezové téma Multikulturní výchova. Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít při vyučování slohu chuť, sluch a zrak. Prakticky si vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou žákům zpestřit hodiny slohu, vést je k získávání klíčových dovedností a k rozvoji komunikativních kompetencí. Činnosti naplňují požadavek na humanizaci vyučování a vycházejí vstříc různým učebním strategiím jednotlivých žáků, čímž umožňují zohlednit jejich individuální potřeby. Náplň semináře: 1. Chuť - využití k popisu pracovního postupu " recept - využití k úvaze o zdravé výživě - využití k vypravování, k výkladu - využití k diskusi o stravování v jiných zemích - multikulturní rozhled - asociační cvičení, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností 2. Sluch - význam relaxační hudby ve výuce - využití hudby a zvuků k motivaci - nácvik pozorného vnímání a následné využití při popisu - vypravování podle zvukového záznamu - hra na herce - odpovídáme pohyby těla 3. Zrak - práce s textem (rozstříhaný text, rekonstrukce chybějícího textu, dokončení příběhu) - postupně se odhalující obrázek " hypotézy, popis - práce s obrazovým materiálem - práce s komiksem - nonverbální vyjadřování
Registrace zájemce

Open Office Calc

Lektoři:Peter Stanka, František Horálek, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Základními body semináře jsou: seznámení s tabulkovým procesorem Calc, způsoby a nastavení zobrazení, práce s listy (pojmenování, odstranění, vkládání, kopírování, řazení), základy práce s tabulkami - pohyb po tabulce, výběr buněk, vkládání a odstraňování, výška řádku a šířka sloupce, přesun a kopírování,práce se soubory - vytvoření nového souboru, uložení, otevření, přepínání mezi okny, kopírování a přesuny pomocí schránky,práce se seznamy, vzorce, funkce, adresování buněk relativní/absolutní, tisk - nastavení vzhledu stránky, tiskový náhled,grafy - vytvoření grafu, formátování,všichni účastníci pracují samostatně za pomoci lektora, prakticky si hned procvičují přednášenou látku.
Registrace zájemce

Obchodní němčina

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Němčina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004

Lektoři:JUDr. Helena Vašková, Mgr. Luděk Tesarčík
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Cílová skupina:Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Cyklus seminářů složený ze 4 základních modulů a třídenní stáž. I. MODUL " Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství II. MODUL - Pracovní právo III. MODUL - Financování školy IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu
Registrace zájemce

Od čmárání ke psaní - rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Obsahem kurzu jsou následující témata:Vývoj jemné motoriky a volního úchopu. Pohyb a výkonnost ruky při grafomotorice. Předpoklady ke grafomotorické činnosti. Uvolňovací cviky ruky " jóga prstu. Jak na správný úchop tužky" Nesprávné úchopy. Mýty a omyly v metodice psaní levorukých dětí. Pracovní zásady při grafomotorických cvičeních. Metodika rozvoje grafomotoriky ve vývojové posloupnosti. Plán grafomotorických cvičení s konkrétními náměty " využití do TVP. Kresba postavy v jednotlivých vývojových stádiích. Cílem semináře je seznámit posluchače s rozvojem grafomotoriky z pohledu pedagogických metod zejména metody vývojovosti, tj. postupu od jednoduchého k obtížnějšímu s respektováním psychických a motorických schopností dětí (ve smyslu vývojového gradientu). Obsahem bude i nový pohled na metodiku "psaní" levorukých dětí. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétním plánem cvičení, námětů, které mohou využít v průběhu školního roku v rámci třídního vzdělávacího programu. Dále získají poznatky jak provést dítě přípravným obdobím tak, aby se psaní nestalo zátěžovou situací. Mýty a omyly v metodice psaní levorukých dětí. Pracovní zásady při grafomotorických cvičeních. Metodika rozvoje grafomotoriky ve vývojové posloupnosti. Plán grafomotorických cvičení s konkrétními náměty "využití do TVP. Kresba postavy v jednotlivých vývojových stádiích.
Registrace zájemce

Arabsko - izraelský konflikt: příčiny, průběh, důsledky

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Dějepis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci kurzu budou seznámeni s původem a myšlenkovým pozadím moderního sionismu a procesem, který vedl ke vzniku státu Izrael. Budou analyzovány počátky bojů mezi Židy a Araby, vývoj vztahu Velké Británie k židovskému přistěhovalectví, rekapitulovány nejdůležitější arabsko-izraelské válečné konflikty od vzniku židovského státu v roce 1948 až do roku 2009 (včetně jejich mezinárodněpolitických a vojensko-ekonomických důsledků).Výklad se zaměří na strukturu palestinského národně osvobozeneckého hnutí a boj Palestinců s Izraelem včetně analýzy ničivých teroristických útoků a problematiky palestinských uprchlíků v okolních zemích (Jordánsko, Libanon). Dále bude zahrnovat nástin vývoje blízkovýchodního mírového procesu včetně rozboru role jednotlivých zainteresovaných aktérů (USA, SSSR, Egypt, OSN atd.). Přiblížena bude také současná situace v soužití mezi Izraelci a Palestinci a problematika situace na okupovaných územích (výstavba židovských osad, zdi, situace na palestinské politické scéně apod.). Lektor doplní výklad multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů z webu lektora.
Registrace zájemce

Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 6 Člověk a společnost, člověk a jeho svět (Dějepis, výchova k občanství, učivo 1. stupně ZŠ) > Dějepis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku křesťanství, s cestou malé sekty v rámci judaismu k nejrozšířenějšímu náboženství světa. Bude osvětlen proces formování Nového zákona a jeho vztahu se Starým zákonem, popsána základní světonázorová struktura křesťanství včetně základních oblastí fundamentální teologie (ekleziologie, pneumatologie, eschatologie atd.) Kromě výkladu stěžejních myšlenek, pojmů a výkladu procesu formování dogmat na (ekumenických) koncilech se bude seminář zaměřovat na vnitřní diferenciaci a postupný vznik jednotlivých významných duchovních proudů v rámci křesťanství. Dále bude popsán základní přehled dějin katolické církve s přihlédnutím k jejímu kulturně-civilizačnímu vlivu na evropské i světové dějiny. Bude přiblížena základní osnova liturgického roku a osvětlen význam základních svátků a rituálů. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora. 
Registrace zájemce

Písně, hrátky se zvířátky

Lektoři:Eva Hurdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebně pohybových dovedností dětí, rozšiřování schopností improvizace rytmické, pohybové a instrumentální. Aktivizační metody, využití některých pohybových a psychomotorických her. Účastníci si vyzkouší, možnost využití padáku při řadě her s tematickým zaměřením na zvířátka. V průběhu semináře zazní některé z nových písní z nové publikace „Hrajeme si ve školce“ (Portál podzim 2013) , jejímiž autory jsou  Eva Hurdová, Marie Tetourová, Pavel Jurkovič, ilustrace Edita Plicková. Představeny budou například písničky: Zvířecí rondo, Ovečka, Slepice (o pomlázce slípka Pipka), Létala si vlaštověnka a další písně, které mohou být spojeny s pohybem. Účastníci kurzu si také vyzkouší velmi snadný melodický ostinátní doprovod na zvonkohru.
Další informace: Na kurzu bude možné zakoupit knihy, ze kterých lektorka čerpá - jedná se o publikace, jichž je Eva Hurdová autorkou nebo spoluautorkou.
Registrace zájemce

Čeština může bavit děti i učitele

Lektoři:Mgr. Květa Ječná
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:
Seminář by měl být  inspirací pro učitele, aby dokázali navodit ve třídě příznivou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání nových poznatků, naučit je spolupracovat. Jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Jak nenásilně získat žáky pro četbu, naučit je porozumět textu 

Obsah kurzu:

1. Od hlásky přes slabiku a slovo k příběhu

2. Pohádkové hry pro děti malé i ty starší

3. Charakteristika – projekt Já, Poznáme spisovatele?

4. Jazyk a jazyková komunikace

5. Využití dramatické výchovy při výuce

6. Jak na básničky

7. Současná literatura pro děti a mládež

8. Mluvnice hravě

Registrace zájemce

Čeština nemusí být nudná

Lektoři:Mgr. Květa Ječná
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:

Seminář slouží jako inspirace učitelům jak navodit ve třídě příznivou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání nových poznatků, naučit je spolupracovat. Jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Při tvorbě projektů dokázat orientaci v daném tématu, schopnost jeho zpracování a prezentace.

Stručný obsah kurzu:

1. Mluvnice hravě – procvičování hrou (pexesa, kvarteta, křížovky, karty, aj.)

2. Slohové hry – vypravování, popis, subjektivně zabarvený popis, charakteristika

3. Miniprojekty – propojení mluvnice, slohu a literatury

4. A – Z kvíz – obdoba televizního pořadu s češtinskou náplní

5. Přísloví a pořekadla – pochopení obsahu, vlastní tvorba

6. Projekty – Karel IV., Komenský, divadlo, Robinson Crusoe - ukázky prací žáků 2. st. ZŠ 

Další informace: 1. Mluvnice hravě 2. Jak získat děti pro četbu - hry na porozumění textu 3. Slohové hry ? vypravování, popis, subjektivně zabarvený popis, charakteristika 4. Miniprojekty ? propojení mluvnice, slohu a literatury 5. A ? Z kvíz 6. Přísloví a pořekadla 7. Projekty ? Karel IV., Komenský, divadlo, Robinson Crusoe ?
Registrace zájemce

Češtinské hrátky pro rozvoj čtenářství

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:

a) Přehled současných autorů a jejich děl - povinná četba, nebo individuální výběr četby.

b) Tvorba vlastní čítanky - ukázka projektu žáků 2. st. ZŠ, propojení mluvnice, slohu a literatury.

c) Literární hry - využití dramatické výchovy, kvízy, soutěže, opakování literární teorie hrou.

d) Jak na pohádku - hry s pohádkami klasickými i současnými, vyvození rozdílu, vlastní tvorba.

e) Baví nás poezie - nácvik rýma a rytmu hrou, hrajeme si na básníky.

f) Pověsti a báje - práce s textem, porovnání ukázek různých autorů, kvízy, doplňovačky, křížovky.

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

Herní aktivity v českém jazyce

Lektoři:Mgr. Květa Ječná
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:

1. Hry na zrakovou a sluchovou paměť- využití různých textů, obrázků…

2. Sloh humorně – charakteristika – jaký jsem já?

3. Etymologie - jak vznikly tyto názvy, proč se tak jmenuji?

5. Hry s písmenky – tvorba slov, rébusy, přesmyčky…

6. Cizí slova - umíme a musíme je používat?

7. Přísloví – platí ještě tyto staré moudrosti, chápeme je?

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Další informace: 1. Hry na zrakovou a sluchovou paměť 2. Sloh humorně - charakteristika 3. Etymologie 4. Využití dramatické výchovy při češtině 5. Hry s písmenky ? obohacování slovní zásoby 6. Cizí slova 7. Přísloví, Murphyho zákony 8. Hry na podporu čtenářských dovedností, pochopení textu
Registrace zájemce

Neverbální komunikace - osvojování funkčních komunikačních dovedností

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:
Seminář seznámí účastníky s využitím prostředků neverbální komunikace jednak k socializaci a zároveň rozvoji kognitivních schopností u dětí s opožděným vývojem komunikačních dovedností (děti s MP, DMO, autismem, verbální dyspraxií , epilepsií, po traumatickém poranění mozku atd.).

Stručný obsah kurzu: 
1. Prenatální komunikace 
2. Komunikace přirozenými znaky a gesty " praktické ukázky
3. Neverbální komunikace- nástroje pro sociální interakci s ostatními lidmi
4. Vývoj řeči a gest
5. Tvorba komunikačních systémů

Další informace: Cílová skupina: učitelé speciálních tříd MŠ, učitelé 1. stupně praktických škol, učitelé ZŠ ? pro individuálně integrované děti
Registrace zájemce

Hrátky se zvířátky

Lektoři:Eva Klobušníková, Ivana Valášková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

Praktická výtvarná dílna bude zaměřena na zásadní témata ročních období, která provázejí výuku výtvarné výchovy a jsou pro žáky zajímavá. Kurz bude zaměřen především na období podzimu, svátku Halloween, Vánoce, Velikonoce, jaro, čarodějnice, Den dětí.

Pedagogové budou seznámeni s rozmanitými aktivitami a zpracováním těchto témat v podobě zvířátek, která budou mít navíc i praktické využití - krabičky, záložky, přáníčka. Výrobky vytvořené na hodinách výtvarné výchovy mohou děti využít i jako dárek.

Dílčím cílem výtvarné dílny je ukázat pedagogům, jak se ke zpracování výše uvedených témat dají využít různé materiály, především odpadní. Pedagogové tak naučí své žáky nejen vytvářet zajímavé a netradiční výrobky, ale také je seznámí s možnostmi recyklace odpadu a ochrany životního prostředí.  

  
Registrace zájemce

Vánoce v ŠD a MŠ

Lektoři:Eva Klobušníková, Ivana Valášková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:

Praktická výtvarná dílna bude zaměřena na zásadní téma Vánoce, které je vždy součástí výuky výtvarné výchovy

Konkrétně bude tato praktická výtvarná dílna zaměřena na výrobu drobných dárků, adventního kalendáře, vánočních ozdob a přání s využitím různých druhů papíru vyzkoušení si tvoření pomocí Big shotu a embosování.

Pedagogové se seznámí s rozmanitými aktivitami a zpracováním tohoto tématu v podobě využití různých druhů papíru a embosování textilu i papíru, jež budou mít navíc i praktické využití (drobné dárky, adventní kalendář, vánoční ozdoby a přání – děti mohou mít i jako dárek pro rodiče).

Dílčím cílem výtvarné dílny je ukázat pedagogům, jak se ke zpracování výše uvedeného tématu dají využít různé druhy papíru a navíc i odpadní materiály. Motivací pro žáky je i recyklace odpadu.

Podstatnou částí této tvořivé dílny bude i seznámení pedagogů s novou metodou Big shot a embosování. To je všestranný lisovací přístroj pro tvoření s papírem, textilem, pěnovkou, kůží, plastovými fóliemi, filcem a jinými tvořivými materiály. Díky tomuto přístroji mohou v hodinách výtvarné výchovy žáci vyřezávat různé základní tvary, ale i složitější detaily. Přístroj umožní žákům i vytváření reliéfů na papír. Jeho využití je o to zajímavější, že nepotřebuje elektrickou přípojku a díky tomu lze využít dá se říci kdekoliv.

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni?

Lektoři:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci semináře získají jistotu v tom, které pravopisné učivo mají podle RVP na 1. stupni probrat, naučí se sestavit ukázkový tematický plán pro jednotlivé ročníky. Vyzkouší si zajímavé metody a aktivity do výuky, budou sdílet příklady dobré praxe a zamyslí se nad způsoby ověřování i hodnocení pravopisného učiva.

Seminář vyhovuje šabloně I/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Obsah:

a) Tematický plán pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku ZŠ, abychom splnili pravopisné výstupy RVP.

b) Efektivní metody a postupy při výuce jednotlivých pravopisných jevů napříč 1. stupněm, aneb co se ve výuce osvědčilo"

c) Indikátory kvality a kritéria hodnocení pravopisných cvičení a diktátů

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy

Lektoři:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Cílem kurzu je učit se plánovat výuku s ohledem na výstupy dané vzdělávací oblasti. Ukázat si, jak k stanoveným výstupům zvolit vhodné činnosti do konkrétních hodin, vyzkoušet si prakticky efektivní metody výuky, sdílet vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe, seznámit se s pracovními sešity k přírodovědnému a vlastivědnému učivu.Stručný obsah kurzu:1. Jak vytvořit tematický plán pro oblast ?Člověk a jeho svět? v jednotlivých ročnících - jak plánovat výuku, abychom splnili stanovené cíle; jak členit dějepisné, zeměpisné i přírodovědné učivo s ohledem na RVP; možnosti využití integrované tematické výuky - interdisciplinární propojení. 2. Efektivní vyučovací metody a aktivity, které rozvíjejí zájem o danou oblast, podporují aktivitu a spolupráci, zefektivňují vyučování: aktivity motivačně - evokační; skupinová a kooperativní výuka; zážitkové aktivity; samostatné zkoumání a bádání žáků (práce v terénu); plánky, mapy a co s nimi; učení s využitím různých informačních zdrojů.
Vyberte si termín akce

Závislost a my

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Prevence sociálně patologických jevů
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:
Hlavním cílem semináře je připravit účastníky teoreticky a prakticky na práci s cílovou skupinou dětí a dospělých ohrožených závislostí. V průběhu semináře budou účastníkům předány teoretické informace z oboru adiktologie a nové trendy v této oblasti. Ohled bude brán na místní specifika a aktuální situaci v kraji. Důraz je kladen na možnosti terapie a léčebných služeb v péči o závislé. Součástí semináře je také pracovní dílna, v níž budou mít účastníci možnost pracovat na řešení drogového problému ve školním prostředí. Akcentován bude nejen správný postup řešení, ale také důležitost spolupráce rodiny a návazných služeb pro zdárné řešení problému, dále pak etika pracovníků při komunikaci a spolupráci.
Součástí semináře jsou také novinky v oblasti primární prevence, a to především aktualizace Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Základní body semináře:

o Syndrom závislosti - vznik a vývoj, změny osobnosti, socializace a kvality života v průběhu rozvoje závislosti, negativní důsledky užívání drog, systém péče o závislé, léčebná zařízení ČR;

o Komunikace - cesta k uzdravení - terapeutické metody v léčbě závislosti, etický aspekt práce s uživateli drog;

o Workshop: řešení drogového problému ve školském zařízení;

o Primární prevence užívání návykových látek - kritéria efektivního programu, standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování;

o Otevřená diskuze. 

Registrace zájemce

POZNEJ KRAJINU, KDE ŽIJEŠ - Liberecký kraj I.

Lektoři:Mgr. Milan Turek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Zeměpis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:1. Liberecký kraj - přednáška umožní seznámení účastníků se stručnou historií Libereckého kraje, jeho sídly, významnou ekonomikou a kulturními zajímavosti včetně společenského života spolků, kultury a sportu

2. Město Liberec - obsahem je historie města, jeho části, památky, společenský a kulturní život. Významným bodem přednášky bude pojednání o Liberci jako městu sportu.

3. Města Libereckého kraje - přednáška pojednává o větších sídlech kraje, deseti městech, která jsou z hlediska ekonomiky kraje nejvýznamnější.

Posluchači se seznámí s jejich historií a podrobnostmi o významu pro celý region včetně zájmových činností obyvatel a zajímavostí z hlediska cestovního ruchu.
Registrace zájemce

POZNEJ KRAJINU, KDE ŽIJEŠ - Liberecký kraj II.

Lektoři:Mgr. Milan Turek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Zeměpis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:1. Jizerské hory " tematicky se posluchačům podá obraz z hlediska geografie, sídel, pozoruhodností a významných míst

2. Ještědský hřeben " Ještědský hřeben bude popsán jako pohoří, které na malé ploše zahrnuje velké množství zajímavých míst, zvláště pak ve vztahu Karolina Světlá a obec Světlá, včetně Bedřicha Smetany

3. Krkonoše - v přednášce bude pojednáno o části, která se týká Libereckého kraje a částečně o celém pohoří
Registrace zájemce

POZNEJ KRAJINU, KDE ŽIJEŠ - Liberecký kraj III.

Lektoři:Mgr. Milan Turek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Zeměpis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:1. Český ráj " historicky je místem bájných událostí českých dějin, současnost je v jeho úloze pro cestovní ruch. Po stránce ekonomické nemá větší význam z hlediska ekonomického přínosu.

2. Máchův kraj " v přednášce je zdůrazněn význam z hlediska cestovního ruchu a rekreace, význam pro českou literaturu osobností Karla Máchy.
Registrace zájemce

POZNEJ KRAJINU, KDE ŽIJEŠ - Liberecký kraj IV.

Lektoři:Mgr. Milan Turek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Zeměpis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:1. Osobnosti " Karolina Světlá " vedle sv. Zdislavy je spisovatelka významnou osobností, jejíž dílo bylo podporou pro rozvoj kultury a vlasteneckého myšlení v Podještědí

2. Sklářství " přednáška chce ukázat vývoj skla všeobecně a z pohledu historických mýtů, především však zdůrazní význam českého sklářství se zaměřením na severní Čechy

3. Textil " obsah přednášky umožní posluchačům nahlédnout do minulosti, kde v regionu byl soustředěn nesmírně rozsáhlý textilní průmysl
Registrace zájemce

Globální a zážitkové postupy v moderní výuce jazyků

Lektoři:Mgr. Petr Vladyka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Cizí jazyk (jiné)
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář bude zaměřen na: Přednosti a slabiny analytického a globálního přístupu Možnosti přirozeného učení a tradičního opakování Mnemotechniky a zapamatování pojmů bez memorování Začlenění periferní složky vnímání do vyučovacího procesu Neurologické zákonitosti vnímání levou a pravou hemisférou Účinné a progresívní holistické postupy při výuce cizích jazyků. Pro tyto zákonitosti - praktické postupy a jak je zahrnout do výuky Ukázky metod Superlearningu a konceptů jdoucí přes tělo, zrak i sluch Zákonitosti aktivace pasívních a inaktivních("dávno zapomenutých") znalostí Cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání Podstata subliminálních vjemů a jiné téměř "zázračné metody" Praxe "Otevřených a zavřených systémů" v jazykové výuce Použití hudby a zvukových doprovodů při procesu učení Využití relaxací a pasívního vnímání
Registrace zájemce

Zákon o finanční kontrole v platném znění a jeho realizace v praxi bez chyb a omylů

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Dalším zaměstnancům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA: Jak organizovat finanční kontrolu v orgánu veřejné správy. Veřejnosprávní kontrola a její procesní pravidla. Kdo koho může kontrolovat, VSK u příspěvkových organizací, veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci. Co se smí kontrolovat a co naopak nikoli. Kontrolní orgán a kontrolovaná osoba " partneři nebo protivníci. Jaká jsou práva kontrolního orgánu a kontrolované osoby a jaké jsou jejich povinnosti. Ochrana kontrolovaných osob při veřejnosprávní kontrole. Zvýšení kvality výkonu veřejnosprávní kontroly. Výstupy z veřejnosprávní kontroly a jak s nimi zacházet. Rozdíly mezi auditem a veřejnosprávní kontrolou. Zpráva o výsledcích finančních kontrol. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM: Postupy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního. K čemu interní audit, jak u malých obcí a u příspěvkových organizací. Tvorba kontrolního systému. Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic na základě změn legislativy. Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole. POKYNY MFČR TYPU CHJ " 1 až XX Informace o novele zákona o finanční kontrole
Registrace zájemce

Narušená komunikační schopnost u dětí

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Asistentům pedagoga; Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol
Popis kurzu:V rámci kurzu budou probrána následující témata: Vymezení pojmů narušená komunikační schopnost (NSK) a její klasifikace. Symptomatika NSK u dětí, příklady z praxe. Zdravotní, sociální a pedagogická intervence u těchto osob, specifika péče, příklady z praxe. Ucelená rehabilitace s narušenou komunikační schopností, možnosti vzdělávání dětí s NSK, adresáře pracovišť.
Registrace zájemce

Moderní experimentální výuka přírodních věd s PASCO_II.

Lektoři:Mgr. Vladimír Cvrček, Peter Stanka, Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Popis kurzu:I. Úvod. Cíle. Seznámení se základní sadou (modulem) PASCO. Seznámení s jednotlivými senzory a rozšiřitelnými moduly. Seznámení s nabídkou pilotně ověřených experimentů a pracovních listů. Bezpečnostní poučení (elektro, vroucí voda, laser, listy vrtule apod.). 1 hodina II. Realizace praktických cvičení účastníků na těchto pilotně ověřených experimentech " pokusech (včetně zpracovaných metodických a Pracovních listů jednotlivých experimentů): Úbytek tepla na základě velikosti povrchu tělesa; Vedení tepla v obvodové stěně domu; Měření teploty na barevných terčích; Lidské oko " náprava očních vad; Odraz a lom světla; Vlastnosti kapalin " vliv tlaku na var vody, hustota kapalin; Funkce vodojemu a princip vodovodu a akvaduktu. Pokusy jsou pro lepší pochopení žáky zaměřeny na oblast praktického použití v reálném světě (stavebnictví, optika, obnovitelné zdroje energie apod.). Pokusy předvádí realizační tým, který je pilotně ověřoval na základních školách a víceletých gymnáziích v 6 krajích ČR v rámci projektu "Trojlístek " podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let". Používá příslušné vybavení, snímače a čidla ze sady PASCO a další pomůcky, které byly pro ten který experiment speciálně vyrobeny (např. různobarevné terče, model domu a jeho stěn, apod.). 4 hodiny III. Interaktivní diskuze k předání zkušenosti z praxe mezi účastníky a lektorem, získání dalších podnětů pro přípravu a rozvoj dalších experimentů " pokusů realizovatelných prostřednictvím sady PASCO na školách. Vše s ohledem na podpoření zájmu žáků o předmět a probíranou látku, motivaci žáků ke studiu přírodovědných oborů a podporu moderního vzdělávání na školách. Závěr. Vyplnění hodnotícího lístku akce. Předání osvědčení. 1 hodina
Registrace zájemce

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace a náprava nedostatků

Lektoři:PaedDr. Vladimír Kaucký
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Dalším zaměstnancům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:
Cílem kurzu je připravit pracovníky škol odpovědné za majetek na prováděné kontroly tak, aby se předešlo nejčastějším nedostatkům v oblasti péče o majetek. Účastníci získají praktické návody k odstranění těchto nedostatků.

Základní body semináře:
  • Poznatky z kontrolní činnosti - nejčastější závady v oblasti péče o majetek;
  • Oprávnění, práva a povinnosti kontrolních orgánů a kontrolovaných
  • Režimy a způsoby prováděných kontrol ve školách;
  • Formální náležitosti prováděných kontrol,předkládání a zpracovávání podkladů;
  • Kontrolní protokoly, jejich zpracování,projednávání, způsoby podávání námitek;
  • Předcházení vzniku závad v oblasti péče o majetek a jeho inventarizaci
  • Odpovědnosti za majetek, řešení škod a ztrát;
  • Řešení nesrovnalostí, schodků a mank jednotlivých druhů majetku;
  • Režim vedení skladů, cenin a pokladen, obsah vnitřních předpisů v oblasti majetku.
Registrace zájemce

Předčtenářská gramotnost

Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Jednodenní seminář v jehož teoretické části se účastníci seznámí s pojmy z oblasti klíčových kompetencí a dílčích cílů, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjející se čtenářskou gramotnost předškolních dětí. 

Lektorka pedagogy seznámí s vývojem řeči a výslovnosti dítěte předškolního věku ve vazbě na fyzické a mentální zrání. Objasní etapy rozvoje dětské řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací a slovních sdělení (rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby včetně porozumění, nevědomé i uvědomělé hry s jazykem). 

Největší časový prostor a pozornost bude věnován konkrétním specifickým metodám práce s hláskami a se slovy, zahrnujícím: vnímání a hry s rytmem, se zvuky a zvukomalbou, rýmováním, diferenciací hlásek, sluchovou analýzou a syntézou slov, hry s řetězením slov, rozvoj sluchové paměti, gramatické hry apod. Veškeré aktivity si účastníci přímo vyzkouší. Jako svébytná součást předčtenářské gramotnosti je práce s knihou (přijímání, výběr, kniha jako zdroj zábavy i poučení, atd) i jinými formami textu či sdělení. Proto se účastníci seznámí i s aktivitami rozvíjejícími vnímání textu, práci s textem a grafickými symboly, včetně základních čtenářských dovedností (listování, čtení shora dolů, sledování řádky textu, tréninku mikroočních pohybů, hry s písmeny,"). 

V průběhu semináře bude představena odborná literatura i vybrané logopedické a didaktické pomůcky, které (stejně jako veškeré předvedené aktivity) jsou ověřeny v praxi s dětmi v běžné třídě mateřské školy. Součástí pracovní dílny bude i prostor pro vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů, kterými si pedagogové mohou rozšířit své pedagogické portfolio.  

V praktické části semináře si účastníci vyzkoušejí některé postupy a aktivity v praxi. Ujasní si tak význam teoretických zásad a jejich uplatňování a vliv na kvalitu pedagogické práce v praxi. Pedagogové získají příklady motivací, kterými mohou rozšířit svůj repertoár užívaný v jejich pedagogické praxi.
Registrace zájemce

Systém plánování pedagogické práce pro učitele MŠ

Lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Praktický seminář přiblíží podmínky, východiska a způsob plánování realizovaný v konkrétní mateřské škole. Zdůvodněny budou vztahy mezi rámcovým, školním a třídním programem. 

Účastníci si prakticky vyzkoušejí tvorbu krátkodobého plánu, formulaci pedagogických záměrů i cílený výběr navrhovaných činností s přihlédnutím k místním podmínkám a požadavkům ŠVP. V plánu bude též zohledněn požadavek individualizace pedagogické práce v MŠ. Zároveň si učitelky vyzkouší tvorbu evaluačních otázek a porovnání souladu sestaveného plánu s RVP PV. 

Součástí semináře je seznámení s konkrétním realizovaným evaluačním systémem mateřské školy. Účastníci si též prohlédnou a budou moci posoudit ukázky různých diagnostických záznamů, příkladů plánů, a možnosti písemných záznamů jejich zpracování. 

Časový prostor bude věnován povinné dokumentaci - zápisům do třídní knihy, formám i obsahu těchto zápisů. Účastníci budou aktivizováni k průběžné diskuzi a náhledům do příkladů z praxe.
Registrace zájemce

Biologické procesy pod mikroskopem

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Biologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:I. Úvod - poučení o bezpečnostní práce. Základní optické přístroje a jejich uplatnění ve výuce. Seznámení s principem mikroskopie, popis přístrojů a příprava techniky. II. Praktická cvičení na přírodních materiálech dle Pracovních listů jednotlivých pokusů. Podle pokročilosti biologických znalostí účastníků je program pokusů upraven na místě po konzultaci s učitelem dané specializace. Názvy praktických pokusů: Mikroskopová technika, trvalé preparáty a zakreslení obrazu; Tvorba vlastního preparátu " řasy, jako primární producent; Rostlinná pletiva a jejich mikroskopové preparáty zhotovené účastníky; Rostlinná barviva, pod mikroskopem a pomocí metody papírové chromatografie; Kvasné procesy a praktické účinky kvašení, fermentace, fixace preparátu; Vytváření záznamu (fotografie, videa a časosběrná mikrokinematografie). III. Presentace pozorovaných pokusů pomocí Power Pointové prezentace, ukázka pozorování materiálu se závěrem. Na tomto semináři jsou účastníci různých znalostí a dochází ve výměně informací a diskusi moderovanou formou, vše s ohledem na podpoření zájmu účastníků o nové možnosti zpestření studia přírodovědných oborů. Jednotlivé prezentace trvají do 10 minut.
Registrace zájemce

Matematika s interaktivní tabulí a v projektech

Lektoři:Mgr. Dana Kolomazníková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Ukázky a náměty pro práci s interaktivní tabulí ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ, příprava a realizace projektů v matematice.
Registrace zájemce

Netradiční materiály v matematice na 1. stupni ZŠ

Lektoři:RNDr. Michaela Kaslová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Ukázky a náměty pro práci s netradičními materiály ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Setkání proběhne formou dílny. Po aktivitě následuje rozbor, klady a úskalí dané aktivity a diskuse k tomu, ke kterému tématu se hodí, pro které žáky je výhodnější a pro které se nehodí případně vůbec, nebo čím je nutné danou aktivitu doplnit.
Další informace: Kurz je vhodný také pro učitele MŠ! Prosíme účastníky, aby si přinesli noviny formátu Dnes a ruličkové tkaničky do bot délky 40-80 cm (ne ploché, ani vlnu ani provázek.
Registrace zájemce

Anglický jazyk pro věčné začátečníky a mírně pokročilé

Lektoři:Jan Sommer
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Logopedický asistent - 80 hodin (Liberec)

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Lenka Grebeníčková, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Helena Šnýdlová, Mgr. Helena Vacková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům speciálních škol; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-pedagogického centra se v rámci této péče zaměřovat na: podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytovat zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Časová dotace kurzu je 80 vyučovacích hodin

Teoretická část (60 vyučovacích hodin), 18. - 22. 8. a 25. - 26. 8. 2014, 10. 10. 2014 závěrečná zkouška - vše v objektu iQLANDIA

Praktická část (20 vyučovacích hodin) - zajišťuje si každý individuálně v průběhu září 2014 (období mezi teoretickou částí a závěrečnou zkouškou) - logopedická praxe ve specializovaném zařízení a exkurze do organizace zaměřené na děti s NSK

Další informace: Účastník kurzu NESMÍ MÍT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST, tzn., že nemá vadnou výslovnost! Účastník po vyzvání prokáže, že splňuje odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb. (doložení maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu) Účastník po vyzvání doloží souhlas ředitele školy (zaměstnavatele) se souhlasem plnění praxe. Dle metodického doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61 je absolvent toho kurzu považován za asistenta logopedie a smí provádět na škole logopedickou prevenci. Po přihlášení Vám budou poslány podrobnější informace týkající se praxe. V případě zájmu o zprostředkování kontaktů pro plnění praxe pište na email: tereza.milerova@cvlk.cz Účastník kurzu by měl splnit minimálně 80% docházku. V případě absence je nutná předchozí omluva. Doba konání kurzů v jednotlivých dnech je uvedena včetně přestávek.
Vyberte si termín akce

Geometrie na 1. stupni ZŠ

Lektoři:doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář je zaměřen na prezentaci ukázek, námětů činností a her v geometrii umožňující rozvíjení geometrické představivosti žáků mladšího školního věku. Dále budou ukázány výsledky některých experimentů s žáky této věkové kategorie v praxi na 1. stupni ZŠ.
Registrace zájemce

Manipulace jako zdroj stresu v mezilidských vztazích

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Učitelé se při své práci setkávají v obtížných komunikačních situacích s projevy skryté agresivity manipulace ze strany rodičů žáků, žáků i kolegů. Proto je potřebné, aby se naučili manipulaci a manipulátora rozpoznat a zároveň na jeho projevy a jednání vhodně reagovat. Program se zabývá i důsledky manipulativního jednání na člověka. Učitelé si osvojí základní asertivní techniky a výroky použitelné při setkání s manipulátorem.

Stručný obsah kurzu:

o Manipulátor jako zdroj stresu v mezilidských vztazích - nebezpečná strategie v oblasti mezilidské komunikace;

o Co je manipulace a jak poznat manipulátora;

o Manipulátor a stres;

o Jak se bránit manipulaci;

o Rozbor komunikačně náročných situací z praxe účastníků.  

  


Registrace zájemce

Zdravá výživa a škola - odborný seminář pro pracovníky škol a školských zařízení

Lektoři:Ing. Kateřina Halamová, Ph.D.
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Projekt
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výchova ke zdraví
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:
Vyberte si termín akce

Zdravá výživa a škola - vzdělávací program pro pedagogické pracovníky

Lektoři:Ing. Kateřina Halamová, Ph.D.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výchova ke zdraví
Popis kurzu:
Registrace zájemce

Moderní interaktivní výuka s PASCO_I

Lektoři:Peter Stanka, Jan Sommer, Mgr. Vladimír Cvrček
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:I. Úvod. Cíle. Seznámení se základní sadou (modulem) PASCO. Seznámení s jednotlivými senzory a rozšiřitelnými moduly. Seznámení s nabídkou pilotně ověřených experimentů a pracovních listů. Bezpečnostní poučení (elektro, vroucí voda, laser, listy vrtule apod.). 1 hodina II. Realizace praktických cvičení účastníků na těchto pilotně ověřených experimentech " pokusech (včetně zpracovaných metodických a Pracovních listů jednotlivých experimentů): Funkce hydroizolace; Funkce základů (tíha, tlak); Stavba klenby " rozklad sil; Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů; Zjištění těžiště tuhého tělesa. Pokusy jsou pro lepší pochopení žáky zaměřeny na oblast praktického použití v reálném světě (stavebnictví, optika, obnovitelné zdroje energie apod.). Pokusy předvádí realizační tým, který je pilotně ověřoval na základních školách a víceletých gymnáziích v 6 krajích ČR v rámci projektu "Trojlístek " podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let". Používá příslušné vybavení, snímače a čidla ze sady PASCO a další pomůcky, které byly pro ten který experiment speciálně vyrobeny (např. rozkládací model klenby, kvádry z různého stavebního materiálu apod.). 4 hodiny III. Interaktivní diskuze k předání zkušenosti z praxe mezi účastníky a lektorem, získání dalších podnětů pro přípravu a rozvoj dalších experimentů " pokusů realizovatelných prostřednictvím sady PASCO na školách. Vše s ohledem na podpoření zájmu žáků o předmět a probíranou látku, motivaci žáků ke studiu přírodovědných oborů a podporu moderního vzdělávání na školách. Závěr. Vyplnění hodnotícího lístku akce. Předání osvědčení. 1 hodina
Registrace zájemce

Moderní experimentální výuka přírodních věd s PASCO_III.

Lektoři:Peter Stanka, Jan Sommer, Mgr. Vladimír Cvrček
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:I. Úvod. Cíle. Seznámení se základní sadou (modulem) PASCO. Seznámení s jednotlivými senzory a rozšiřitelnými moduly. Seznámení s nabídkou pilotně ověřených experimentů a pracovních listů. Bezpečnostní poučení (elektro, vroucí voda, laser, listy vrtule apod.). 1 hodina II. Realizace praktických cvičení účastníků na těchto pilotně ověřených experimentech " pokusech (včetně zpracovaných metodických a Pracovních listů jednotlivých experimentů): Vliv čistoty okna na spotřebu elektrické energie; Vliv prostředí na intenzitu světla; Alternativní zdroje energie " úsporné osvětlení; Alternativní zdroje energie " vítr; Alternativní zdroje energie " slunce. Pokusy jsou pro lepší pochopení žáky zaměřeny na oblast praktického použití v reálném světě (stavebnictví, optika, obnovitelné zdroje energie apod.). Pokusy předvádí realizační tým, který je pilotně ověřoval na základních školách a víceletých gymnáziích v 6 krajích ČR v rámci projektu "Trojlístek " podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let". Používá příslušné vybavení, snímače a čidla ze sady PASCO a další pomůcky, které byly pro ten který experiment speciálně vyrobeny (např. rozkládací model místnosti s různě průhlednými "okny", různobarevnými stěnami apod.). 4 hodiny III. Interaktivní diskuze k předání zkušenosti z praxe mezi účastníky a lektorem, získání dalších podnětů pro přípravu a rozvoj dalších experimentů " pokusů realizovatelných prostřednictvím sady PASCO na školách. Vše s ohledem na podpoření zájmu žáků o předmět a probíranou látku, motivaci žáků ke studiu přírodovědných oborů a podporu moderního vzdělávání na školách. Závěr. Vyplnění hodnotícího lístku akce. Předání osvědčení. 1 hodina
Registrace zájemce

Člověk a jeho schopnosti

Lektoři:Peter Stanka, Jan Sommer, František Horálek, Mgr. Vladimír Cvrček
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Biologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Zážitkový seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých si učitelé vyzkoušejí přípravu a realizaci jednoduchých pokusů se s lidským tělem. Obsah: Srdce " měření krevního tlaku, pulzu, výpočet kolik přečerpá srdce za minutu Povrchová teplota těla " změření teplot na různých částech těla, závislost teploty na prokrvení a přístupu k okolnímu prostředí Tělní jednotky " porovnávání dnešních jednotek se staročeskými, změření a porovnání udávaných hodnot vůči vlastnímu tělu Vnímání teploty " praktická zkušenost s vnímáním různých teplot a přechodů tepla Hmat " určování povrchů dotykem, zkouška "Braillova písma" Čichová poznávačka " určování různých vonných esencí, míchání vůní Co (nedokážeme) " různé jednoduché pohybové aktivity, uplatňování těžiště a jeho přenášení při různých pohybech Mapa jazyka " praktické zjištění rozmístění chuťových kanálků
Registrace zájemce

Pokusy s energií

Lektoři:Peter Stanka, Jan Sommer, František Horálek, Mgr. Vladimír Cvrček
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Zážitkový seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých si učitelé vyzkoušejí přípravu a realizaci jednoduchých pokusů s energií. Obsah: Fotovoltaický článek " měření výkonu fotovoltaického článku v závislosti na úhlu dopadu světla, znečištění článku, různém zapojení článků Solární kolektor " pozorování samovolného proudění kapaliny v článku, vliv barvy článku na množství zachyceného tepla Úniky tepla " měření tepelněizolačních schopností různých způsobů zasklení a materiálů Galvanické články " sestavení jednoduchých galvanických článků, měření jejich napětí Energie větru " sestrojení jednoduchého modelu větrné elektrárny, měření účinnosti při změně směru větru Chemická energie " měření změny teploty při rozpouštění různých solí (endotermní a exotermní děj) Spřažené houpačky " ukázka přeměny potenciální energie na kinetickou energii, přenos energie, zachování energie
Registrace zájemce

Vidíme a pozorujeme

Lektoři:Peter Stanka, Jan Sommer, František Horálek, Mgr. Vladimír Cvrček
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Zážitkový seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých si učitelé vyzkoušejí přípravu a realizaci jednoduchých pokusů se světlem a okem. Obsah: " Duha " rozklad světla pomocí optického hranolu, vodním klínem, měření teplot jednotlivých částí spektra " Red, Green, Blue " součtové a rozdílové skládání barev, " Skleněné oko " Vlastnosti obrazu vytvořeného lidským okem, oční vady " Proměř si své oči " dominantnost jednoho oka, periferní vidění, barvocit " Optické klamy " rozdělení optických klamů, pochopení principů Zážitkový seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých si učitelé vyzkoušejí přípravu a realizaci jednoduchých pokusů se světlem a okem. Obsah: Duha " rozklad světla pomocí optického hranolu, vodním klínem, měření teplot jednotlivých částí spektra Red, Green, Blue " součtové a rozdílové skládání barev, Skleněné oko " Vlastnosti obrazu vytvořeného lidským okem, oční vady Proměř si své oči " dominantnost jednoho oka, periferní vidění, barvocit Optické klamy " rozdělení optických klamů, pochopení principů
Registrace zájemce

Pokusy se vzduchem

Lektoři:Peter Stanka, Jan Sommer, František Horálek, Mgr. Vladimír Cvrček
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Zážitkový seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých si učitelé vyzkoušejí přípravu a realizaci jednoduchých pokusů se vzduchem. Obsah: Vážení vzduchu " různé zábavné metody vážení hmotnosti vzduchu Tlak vzduchu v balónku " měření závislosti tlaku na velikosti nafouknutí balónku Model plic " vytvoření jednoduchého modelu plic a demonstrace činnosti plic Kanystrový spirometr " měření vitální kapacity plic Meteorologická stanice " měření rozdílů teplot na suchém a vlhkém teploměru Atmosférický tlak " změna nadmořské výšky a bod varu
Registrace zájemce

Pokusy se zvukem

Lektoři:Peter Stanka, Jan Sommer, František Horálek, Mgr. Vladimír Cvrček
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Zážitkový seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých si učitelé vyzkoušejí přípravu a realizaci jednoduchých pokusů se vzduchem. Obsah: Rychlost zvuku " měření rychlosti zvuku za běžných podmínek Hlasitost zvuku " měření zvukově izolačních vlastností různých materiálů Tóny a hluky " závislosti výšky tónu na vlastnostech zdroje Frekvenční rozsah sluchu - Hudební nástroje " různé způsoby vzniku zvuku Rezonance " zesilování zvuku různými materiály a tělesy
Registrace zájemce

Procesy za komunikací - hlubší aspekty komunikace

Lektoři:Mgr. Petr Vladyka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

Seminář se bude věnovat těmto tématům:

O kvalitě "vnitřního rozhovoru" a jeho nevědomém působení

Pozitivní/negativní záměr v komunikaci a jeho dopad na výsledek

Jak zamezit ztrátám energie komunikací a "reagováním" na okolní svět

Slovní indikátory (rozpoznání nevědomých postojů mluvčích k tématu/věci)

Praxe "Otevřených a zavřených systémů" /záměr na řešení, místo na problém/

Nejčastější skryté komunikační hry, jejich eliminace

Tvorba tzv. "životního scénáře" v dětství /Transakční analýza/ a odkrývání scénářového jednání

Test 5 nejčastějších miniscénářů (Post-transakční analýza) a j.eliminace

Postupy NLP, jak se vyhnout nezáměrnému negativnímu programování dětí

Obrana proti skryté i zjevné manipulaci

Energetické aspekty komunikace a nejjednodušší reakce

Techniky soustředění energie před náročným jednáním

Techniky snižování napětí, práce s kritikou, oceňování

Reflexe jako cesta k porozumění i účinná ochrana

Technika "Komunikační brýle" k absolutnímu porozumění

Techniky uzemnění

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

Prevence syndromu vyhoření

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Prožitkový seminář zaměřený na seznámení s projevy a příznaky syndromu vyhoření, jako je ztráta zájmu o žáky, podrážděnost, ztráta sebedůvěry. Seznámení s technikami zvyšování odolnosti proti syndromu vyhoření, jak se mu bránit a kde hledat sílu pokračovat ve své práci. Nácvik jednotlivých technik, otestování vlastní náchylnosti k syndromu vyhoření na ukázkových modelových situacích. 

Absolvent nově získá nebo prohloubí tzv. měkké dovednosti jako např. schopnosti duševní hygieny, řízené řešení stresových situací, organizace času a sil, a širokou škálu možností využití relaxačních postupů a technik. Seznámí se s projevy syndromu vyhoření a s možnostmi, jak se mu bránit a jak najít zpátky sílu a chuť do další práce. 
Registrace zájemce

Diskuzní klub ředitelek MŠ - Vybrané otázky školního managementu

Lektoři:Bc. Vlasta Tesařová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Ředitelům škol a školských zařízení
Popis kurzu:Pokračování Diskusního klubu ředitelů, jehož předchozí absolvování není podmínkou účasti. Řízené panelové diskuze se zaměří na problematiku řízení mateřských škol. Seminář se uskuteční vždy jednou měsíčně, přičemž si účastníci sami určí, jaké téma se bude probírat v následujícím setkání. Na každém setkání bude přítomen odborník na danou problematiku, velká část bude věnována přímé výměně zkušeností a konzultaci. 
Vyberte si termín akce

Efektivní komunikace s rodiči dětí a žáků

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Výchovným poradcům; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Seminář se zaměřuje na individuální rozdíly a bariéry v sociální komunikaci a odhaluje příčiny konkrétních chyb, jichž se učitelé ve škole nejčastěji dopouštějí při komunikaci s rodiči dětí a žáků. Umožňuje účastníkům identifikovat jejich vlastní komunikační styl a poskytuje jim účinné techniky a nástroje pro jednání s různými komunikačními typy rodičů v různých situacích, které přináší každodenní život školy.
Registrace zájemce

Angličtina od začátku - JAK dál

Lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:V kurzu se naučíte, jak využít téma k tomu, aby se děti vzdělávaly ve všech výukových oblastech (přírodověda, matematika, hudební, výtvarná a pracovní výchova, pohybové chvilky) za pomoci cizího jazyka (CLIL). I nadále se budeme věnovat problematice zabezpečení organizace ve třídě i přesuny po prostoru s příslušnými pokyny (classroom language), jak představovat a hlavně upevňovat odlišnou anglickou výslovnost, jak i dětem s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet do všech oblastí, jak pracovat s vlastnoručně vyrobenou loutkou.

Témata:

Animals – říkadla, písničky, drobné pohádky, manipulační hry, pracovní listy, kreslení a pracovní činnosti.

Shapes and basic maths in English – jednoduché matematické operace, porovnávání a práce s geometrickými tvary prostředníctvím angličtiny

Stories as the basis for learning English – na základě pohádky si ukážeme, jak pohádkové téma rozpracovat do všech výukových oblastí za použití cizího jazyka (jazyk, přírodověda, matematika, hudební, výtvarná a pracovní výchova, pohybové chvilky – CLIL) 

Vyberte si termín akce

Od Martina po Matěje

Lektoři:Eva Hurdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí (rozvoj rytmického a intonačního cítění, využití Orffova instrumentáře, písničky, pohyb při hudbě, osvěžení pojmů bordun, pentatonika, rytmické a melodické ostináto). Zaměřeno na konkrétní náměty pro podzimní a zimní období: připomeneme si některé pranostiky, pořekadla a hry spojené se svátky Martina, Kateřiny, Ondřeje, Barbory, Lucie, Štěpána, Tří králů, Hromnic, Blažeje, Matěje, Doroty. 

Rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadel Byla jedna babka a Anděl Páně i hádanky Přišel k ním bílý kůň.

Zazní podzimní a zimní písně Listopad, Vítr, Večer u rybníka, Zimní, Zima je, zima je cestička bílá je, Já mám sáně borový, Naše kočka. Většinu z nich spojíme s pohybem.

Na zvonkohře si zahrajeme, jak sněží (v pentatonice) i sněhovou vánici (glissando).

Ke svátku sv. Mikuláše si připomeneme říkadla, písničky i hry se zpěvem.

Zahrajeme si rytmickou hru Ořechy k písni se stejným názvem i k písním o veverkách.

Zazpíváme si některé vánoční koledy a vyzkoušíme, že i některé z nich lze spojit s pohybem 
Registrace zájemce

Řešení konfliktů s rodiči

Lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Seminář se zaměřuje na různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči, a odhaluje jejich nejčastější příčiny. Pomáhá orientovat se v jednotlivých typech konfliktních situací i v jednotlivých typech "problémových rodičů". Účastníci se naučí lépe předvídat další možný vývoj vzniklých konfliktů, osvojí si techniky zvládání emočně vypjatých situací a získají konkrétní návody a nástroje usnadňující řešení vzniklých problémů a sporů s rodiči. 

Registrace zájemce

Diskusní klub ředitelů ZUŠ - Vybrané otázky školního managementu

Lektoři:Bc. Mgr. Bohuslav Lédl
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Hudební výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům ZUŠ a SUŠ
Popis kurzu:Řízené panelové diskuze se zaměří na problematiku řízení základních uměleckých škol. Seminář bude vždy jednou měsíčně, hlavní téma se bude věnovat problematice řízení v souladu s požadavky školského zákona a všech zákonných norem, předpisů včetně jejich novel. Součástí bude předávání zkušeností, nové náměty na práci v souladu s požadavky RVP získané seznámením s činností různých ZUŠ v rámci okresu. V další části si účastníci sami určí, jaké téma se bude probírat v následujícím setkání. Na každém setkání bude přítomen odborník na problematiku, nebo metodik vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, vedení odboru školství Magistrátu města Liberce, kterému jsou předávány zápisy ze všech setkání, velká část bude věnována přímé výměně zkušeností a konzultaci.  
Registrace zájemce

Učím (se) rád

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Tento seminář by měl být pro učitele inspirací k různým možnostem používání některých netradičních metod a forem práce při vstupu dětí do ZŠ a během prvních dvou let školní docházky. Snaha o pozitivní vztah dětí k učení, o dosažení očekávaných cílů a výstupů ŠVP. Důležitým momentem pro dosažení co nejlepších výsledků je motivace - její vhodné využití, pochvala a úspěch vede dítě k dalším pokrokům. Vymezení pojmu "didaktická hra", její efektivní zařazení do výuky, ukázky konkrétních her, které jsou v praxi vyzkoušené a dětmi oblíbené, které navozují příjemné klima třídy a vedou děti k získávání, osvojování a procvičování nových poznatků. Součástí je i ukázka pomůcek, které se dají při těchto hrách využít, včetně možnosti použití interaktivní tabule. Seznámení i s dalšími postupy práce, které pomáhají dítěti i učiteli přinášet radost z úspěchu, z pocitu, že na práci stačí a že ji zvládne.

Druhá část semináře se bude věnovat konkrétním tzv. "projektovým dnům a týdnům" - možnosti tematických okruhů, zapojení jednotné motivace do všech předmětů (český jazyk, prvouka, matematika i výchovy) a jejich hodnocení.  

Registrace zájemce

Slévárenský dělník

Oblast zaměření:Profesní vzdělávání > Technické profese > Strojírenství
Cílová skupina:Pracovník technických profesí
Popis kurzu:

Vzdělávací kurz zaměřený na zvyšování kvalifikace pracovníků sléváren. Zabývá se problematikou výroby z železných i neželezných odlitků. Výukový materiál je koncipován tak, že udává ucelený přehled jednotlivých uzlů slévárenského provozu. Cílem kurzu je poskytnout všeobecné povědomí o slévárenském provozu a základní orientaci pro pracovníky, kteří nemají potřebnou kvalifikaci či vzdělání. Výuková osnova vychází ze struktury slévárenského provozu. Vzhledem k odlišnostem jednotlivých provozů uvádí jednotlivé kapitoly veškeré možné dostupné techniky výroby v daných oblastech. (výroba forem, jader, tavení železných či neželezných kovů, atd?). Každá slévárna si tak zde může najít technologii, která je jí vlastní.

Výukový kurz obsahuje tyto kapitoly :

1. Úvod

2. Technologie

- vysvětlení pojmu, rozdělení

3. Slévárenství

- schéma postupu výroby odlitku

3.1. Výkresová dokumentace

- výkres součásti

- výkres odlitku - (slévárenský postupový výkres, výrobní postup odlitku)

- normy

3.2. Slévárenská forma – nástroj pro výrobu odlitku

- rozdělení (netrvalé, polotrvalé, trvalé)

3.2.1. Netrvalé formy

3.2.1.1. Základní výrobní pomůcky

- pracovní nástroje a pomůcky při výrobě odlitků, modelové zařízení, formovací rámy, formovací materiály

3.2.1.1.1. Modelové zařízení – nástroj pro výrobu slévárenské formy

3.2.1.1.2. Formovací materiály

- rozdělení formovacích směsí do IV.generací

3.2.1.1.3. Formovací rámy

3.2.1.2. Formy a jádra

- výroba forem a jader

3.2.2. Polotrvalé formy

3.2.3. Trvalé formy

3.3. Tavení kovů

3.4. Odlévání forem

- vtoková soustava, příprava k lití, způsoby odlévání, tuhnutí a chladnutí (nálitky, chladítka)

3.5. Odlitky

druhy odlitků, odlitek, surový odlitek, hrubý odlitek, základní části odlitků

3.6. Čistění a úprava odlitků, tepelné zpracování

3.7. Kontrola

3.8. Vady

4. Přehled nejdůležitějších pojmů

 
Registrace zájemce

Umění řešit matematické problémy

Lektoři:Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 4 Matematika a její aplikace > Matematika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ
Popis kurzu:Nejlepší způsob jak někomu ukázat co je matematika, je řešit s ním přijatelné problémy, a to způsobem odpovídajícím zvyklostem v matematice. Proto je v centru výuky matematiky na ZŠ i SŠ právě řešení problémů. Školská matematika by měla z žáků a studentů vytvořit lepší řešitele matematických a následně i jiných problémů.

   

Registrace zájemce

Vzdělávání stavařů - pro manažerské pozice ve střední úrovni řízení v organizaci

Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Cílová skupina:Pracovník technických profesí
Popis kurzu:

Oblasti vzdělávání v rámci kurzu

1. Klíčové kompetence

2. Práce s informacemi

3. Zvládání konfliktů

4. Asertivita

5. Vedení a motivace lidí

6. Time management

7. Delegování

8. Práce se stresem

9. Vedení porad

10. Metody účelné prezentace

11. Úvod do systému řízení jakosti organizace

12. Manažerská etika

13. Týmová práce

14. Základní ekonomické znalosti

15. Základní znalosti práva 
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0018
Registrace zájemce

Modelář

Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí
Popis kurzu:Obsah kurzu:

Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézkách a dalších obráběcích strojích.
Obsluha CNC strojů pro opracování dílů modelů.
Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
Zaznamenáváví technických údajů a výsledků práce.
Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Registrace zájemce

Slévač

Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník technických profesí; Pracovník dělnických profesí
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
Výroba jader.
Ruční příprava a výroba jednorázových slévárenských forem.
Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
Odlévání tekutého kovu do forem.
Zhotovování odlitků speciálními technologiemi.
Kontrola pracovního procesu a výstupů činností, rozeznání vad odlitků.
Obsluha a údržba technického vybavení a provádění základního nastavení.
Regenerace formovacích směsí.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Registrace zájemce

Tavič

Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník technických profesí; Pracovník dělnických profesí
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Druhování vsazky.
Tavení železných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundární metalurgie.
Tavení neželezných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundární metalurgie.
Očkování a modifikace litin.
Očkování a modifikace neželezných kovů.
Řízení a vedení metalurgického procesu.
Zhotovení zkušebních vzorků tavených kovů a měření teplot.
Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
Metalurgie železných a neželezných kovů.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Registrace zájemce

Slévárenský technik řízení jakosti

Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí; Pracovník technických profesí
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prostřednictvím dalších kontrolorů nebo laboratorních pracovníků.
Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků.
Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u slévárenských výrobků.
Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
Vedení příslušné dokumentace.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Registrace zájemce

Pomocný pracovník ve slévárenství

Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Cílová skupina:Pracovník dělnických profesí; Pracovník technických profesí
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavících agregátů a odlévání.
Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracování materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.
Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.
Rozebírání forem.
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Registrace zájemce

Slévárenství - vzdělávací program pro lektory, pracovníky vzdělávacích institucí

Oblast zaměření:Průmysl > Strojní a strojírenské profese > Obrábění
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Konkurenceschopnost slévárenství v ČR a ve světě.
Pracovní síly a jejich kvalifikace.
Ekologie a pracovní prostředí.
Kvalita v e slévárenství.
Moderní slévárenská výroba.
Vývojové tendence ve slévárenství
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0017
Registrace zájemce

Vzdělávání stavařů - pro lektory, pracovníky vzdělávacích institucí

Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví
Popis kurzu:Obsah kurzu:
Vývoj podnikatelského prostředí v ČR v kontextu evropského stavebnictví.
Vize českého stavebnictví do roku 2020.
Stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky.
Perspektivy odvětví a jeho rozvojové šance.
Legislativní prostředí v oblasti výstavby a stavebnictví.
Technické normalizace, jakost a zkušebnictví.
Pojištění ve stavebnictví.
Pracovní síly a jejich kvalifikace.
Pracovní síly a migrace.
Nové formy financování a realizace staveb.
Nove formy projektování a konzultační činnosti.
Vývojové tendence ve stavebním procesu.
Rizika a omezení rozvoje ve stavebnictví
Další informace: Kurz vytvořen v rámci projektu: Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/02.0018
Registrace zájemce

JAK LÉPE UČIT ČEŠTINU VE 4. a 5. ročníku ZŠ

Lektoři:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:

Praktická dílna zaměřena na výuku ČJ ve 4. a 5. ročníku

Účastníci se zorientují v tom, co má žák na konci 5. třídy zvládnout z češtiny, porozumí novému pojetí výuky. Vyzkouší si v praxi, jakými metodami češtinu vyučovat a jak propojovat její jednotlivé složky, jak učit zajímavě a efektivně. Získají mnoho námětů a nápadů do svých vyučovacích hodin. Seminář bude interaktivní s využitím nových pracovních učebnic a metodických materiálů, které si zájemci mohou zakoupit.

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

Řešení konfliktů ve škole a výchova k toleranci

Lektoři:Mgr. Jiří Sixta
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Praktický seminář zabývající se problematikou konfliktů ve školním prostředí a strategiemi jejich řešení. Účastníci si uvědomí výhody i nevýhody různých přístupů k řešení konfliktu. Pochopí, že v konfliktu jde jednak o prosazení zájmů, jednak zde hraje významnou roli vztahová rovina. Společně se budou zamýšlet nad tím, co může konflikt eskalovat a co naopak může přispět k jeho řešení. Pedagogové budou v průběhu semináře řešit modelové situace konfliktů ve škole na různých úrovních: žák ? žák, učitel ? žák, učitel ? rodič. Lektor předá své bohaté zkušenosti a metodické postupy z výchovy k řešení konfliktů a toleranci na základní i střední škole. 
Registrace zájemce

Nové trendy v Tv - CVIČÍME PODLE KLAPPA

Lektoři:Eva Otavová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

Tato metoda byla založena na odlehčení vertikálního zatížení páteře, je vhodná jako prevence vad páteře a vydatné kondiční cvičení pro děti a mládež. Praktickou výukou si vyzkoušíme na vlastním těle, jak je páteř mobilizována, svaly a vazy protahovány, ale současně dochází k jejich cílenému posilování. Cviky lze zařazovat do hlavních částí hodin.

Registrace zájemce

Využití zdravotní tělesné výchovy do hodin TV při oslabení pohybového systému

Lektoři:Eva Otavová
Oblast zaměření:
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

Teorie bude prolínat praktickými ukázkami. Pedagogové se seznámí s poruchami pohybového systému a jak je včas odhalit v praxi. Při praktickém provádění cviků se naučí rozpoznávat svalové dysbalance, seznámí se jak testovat kloubní pohyblivost a svalovou zdatnost. Co způsobuje svalová nerovnováha, jak ji lze korektivními cviky napravit v praxi, které cviky jsou nevhodné, a které náčiní může pomoci k větší účinnosti cviků. Dozvědí se, jak souvisí cvičení plosky nohy se správným držením těla a jakým způsobem začleňovat tyto cviky do her. Vyzkoušet si většinu cviků v praxi.

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

Využití prvků zdravotní tělesné výchovy v hodinách TV

Lektoři:Eva Otavová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

V teoretické části se seznámí pedagog s jednotlivými druhy oslabení, se zásadami pohybové aktivity pro jednotlivé druhy oslabení, seznámí se s tělovýchovnými prostředky a dozví se 

o vhodnosti a nevhodnosti určitých cvičení a konkrétních pohybových aktivit. Uvědomí si, jak spolu souvisí držení těla a vlastní dýchání jednotlivce. Následovat bude praktická výuka,
v rámci které budou zařazeny preventivní posilovací, protahovací, dechové a relaxační cviky pohybového aparátu, které jsou vhodné pro využití v hodinách tělesné výchovy ve škole.

Na závěr se pedagogové seznámí s vhodným náčiním pro zefektivnění cvičení. 
 

Registrace zájemce

VĚDOMÉ CVIČENÍ POMÁHÁ V UČENÍ - NA ŽIDLI

Lektoři:Eva Otavová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

Pedagogové se seznámí s metodou vědomého učení M. J.Feldenkraise a pomocí vlastního prožitku na sobě poznají význam tohoto pohybu pro zdraví a pro zvýšení mentálního výkonu. Dozvědí se jak zařazovat krátké pohybové bloky do běžné výuky.

Forma praktického cvičení: vědomé cvičení na židli

1. oživlá pánev ? 3 sestavy cvičebních postupů

2. odlehčení hrudní části zad

3. bezpečné ohýbání

4. pohyblivější krk,ramena,záda ? 4 sestavy cvičebních postupů

5. lepší koordinace v oblasti krku, ramen, zad

6. ze sedu do stoje

Na závěr diskuse k novému cvičení.

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

Specifika práce se žákem s narušenou komunikační schopností

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

Vymezení pojmu komunikační schopnost a narušená komunikační schopnost (NKS)

Legislativní rámec, spolupráce s odbornými pracovišti

Specifika přístupu, podpory, tvorba IVP dle jednotlivých druhů NKS ?

Specifika práce u dětí s dysfázií

Specifika práce u dětí s koktavostí, breptavostí

Specifika práce u dětí s dyslalií multiplex

Specifika práce u dětí s verbální dyspraxií

Specifika práce u dětí s elektivním mutismem

Specifika práce u dětí u dětí s dysartrií

Specifika práce u dětí se symptomatickou vadou řeči

Metody, strategie, intervence, pomůcky využitelné při vzdělávání dětí s NKS

Komunikace se žákem, rodinou žáka s NKS, s dalšími pracovníky podílejícími se na vzdělávání žáka

Hodnocení žáků s NKS

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Registrace zájemce

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ KE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:

Předškolní věk je nejdůležitějším vývojovým obdobím pro rozvoj kompetencí dítěte, a to zejména těch, které poskytují kognitivní základy pro zvládnutí trivia v 1. třídách ZŠ.

Technické vymoženosti dnešní doby odvádějí děti od vlastního hledání a nalézání,

od zkoumání a hloubání, od četby. Posouvají se i požadavky RVP.

Obsah semináře:

1) Vymezení pojmu čtenářská gramotnost

Praktická část:

2) Naslouchání

3) Orientace ve větě ? tvoření vět podle obrázků, počet a pořadí slov ve větě, srovnávání délky vět. Rozvoj morfologicko syntaktické jazykové roviny ( gramatiky). Seznámení s větnou skladbou: Kdo, co? Kdo, co, čím? , Kdo, co, kde?

A) princip časové a dějové posloupnosti

B) princip příčiny a následku ? řazení obrázků, obrázkové příběhy

4) Práce se slovy: konfrontace délky slov, rozvoj slovní zásoby a pojmové banky ?  kategorie, nadřazené pojmy. Protiklady (antonyma), synonyma, homonyma.

Sluchová analýza a syntéza.

5) Rozumění řeči ? pochopení instrukce, reakce na změnu instrukce.

 Rozvoj sluchové paměti a pozornosti. Práce se čteným textem.

6) Zrakové vnímání ? předpoklad čtenářské gramotnosti: Mikromotorika ? správné pohyby očí. Zraková diferenciace. Zraková analyticko- syntetická činnost.

Registrace zájemce

Dítě s ADHD v mateřské škole

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:1)Terminologie. Vývoj terminologie v průběhu let. Rozdíl mezi pojmy LMD - ADHD 2)Etiologie ? příčiny syndromu ADHD, četnost výskytu syndromu 3)Příznaky ( projevy) syndromu v jednotlivých věkových kategoriích ( diagnostická kritéria) . Primární symptomy ( příznaky): poruchy motoricko ? percepční, poruchy kognitivních funkcí, poruchy emocionality, poruchy dynamiky psychických projevů, odchylky biorytmu a vegetativních funkcí. Jak se poruchy projevují ve výchovně vzdělávacím procesu. Sekundární příznaky ( důsledky): Poruchy chování. Sociální maladaptace. Poruchy osobnosti. Neurotizace. 4)Sociální důsledky ADHD. Postoj učitelů, rodičů, vrstevníků. 5)Zásady správného postupu při práci s dětmi s ADHD. Medikace ano či ne? Zmírnění příznaků pomocí prvků bazální stimulace: změny tělesné pozice, polohování. Využití techniky AVS ( audio vizuální stimulace) ? ukázka, vysvětlení metody, účinnost.
Vyberte si termín akce

Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi - navazující praktický seminář

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Kurz navazuje na kurz Logopedický asistent a Kurz logopedické prevence, akreditovaný MŠMT, k získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Zájemce o kurz se prokáže osvědčením o absolvování tohoto kurzu. Kurzu se také může zúčastnit absolvent bakalářského studia, dle ustanovení čl. IV písm. b) a čl. V 1. odst. metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství a upevnit si praktické znalosti ohledně logopedické prevence. Tento absolvent se prokáže diplomem o ukončeném bakalářském studiu. Kurz je určen především těm, kteří potřebují průběžnou podporu a odbornou supervizi pro následné vykonávání praxe. Obsahem kurzu budou praktické semináře k rozvoji všech dovedností spadajících do kompetencí logopedického preventisty. Zaměření seminářů: ?vytváření individuálního plánu prevence ?začlenění primární logopedické prevence do školního vzdělávacího programu ?prohlubování dovedností k rozvoji oslabených funkcí dítěte: rozvoj motoriky, rozvoj smyslů, početní a prostorové představy, senzomotorické koordinace, nosní dýchání, hospodaření s dechem, dechová koordinace, hlasová hygiena ?činnosti, hry k rozvoji mluvních dovedností ? rozvoj slovní zásoby, hry se slovy, rozvoj jazykového citu ?nácvik dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci s dítětem ?praktické ukázky postupů a pomůcek ?výměna zkušeností mezi účastníky navzájem Další specifické zaměření seminářů se bude zpřesňovat s potřebami účastníků. Na seminářích mohou být přítomni i další odborníci.
Vyberte si termín akce

Angličtina od začátku - JAK začít

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:V kurzu se budeme zabývat seznamováním s cizím jazykem od úplného začátku – první slovo, věta, čím pokračovat apod. Komplexní soubor aktivit ukáže, jak plánovat činnosti tak, abychom mohli využít naladění na jedno téma k procvičení mnoha dovedností v cizím jazyce. Postupně se v sérii kurzů naučíte, jak využít určité téma k tomu, abyste dětem nabídli kvalitní jazykové začátky. Na prvních dvou tématech se naučíme plánovat aktivity postupně tak, aby je děti snadno vstřebávaly, jak zabezpečit organizaci ve třídě i s přesouváním po prostoru s příslušnými pokyny (classroom language), jak představovat a hlavně upevňovat odlišnou anglickou výslovnost, jak i dětem s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet, jak pracovat s loutkou. 
Vyberte si termín akce

Písničky, hudba a pohyb

Lektoři:Eva Hurdová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebně pohybových dovedností dětí. Do průběhu semináře jsou zařazeny desítky písní (více či méně známých a pro někoho možná i zcela nových) a také úryvky některých skladeb, které mohou inspirovat k propojení s pohybem, k hudebně pohybové improvizaci i k tanci. Jedná se o aktualizovaný, novějšími skladbami doplněný výběr písniček a skladbiček, které měly nejen v praxi u dětí, ale i u učitelek na seminářích největší ohlas.

Některé písničky si jen připomeneme, jiné poslechneme, řadu hudebně pohybových činností si však vyzkoušíme v praxi (např. písničky Jak se chodí do světa, Vrták, Co to zvoní, co to cinká, Večer u rybníka, Motýli, Dále hry se zpěvem: Mitli, mitli, My jsme se k vám přišli ptáti, Šla kočička k muzice, Na šátečky, Byla jedna Káča, Na rytířstvo.

Zatančíme si Čtyři koně jdou, Tovačovský hatě, Liščí mazurku, Na našem sádku. S pohybem spojíme např. i úryvek ze skladeb Tučňácká, Dřevoplechová).

Využijeme i oříšky, kelímky od pudingu a další pomůcky. V krátkosti si připomeneme různé formy hry na tělo, využití zvuků předmětů z okolí i nástrojů Orffova instrumentáře, osvěžíme si pojmy glissando, bordun, pentatonika, rytmické i melodické ostináto, zahrajeme si i sluchovou hru. Vyzkoušíme si i rytmizaci, melodizaci a pohybové ztvárnění říkadel.

Přiblížíme si některé z možností využití stuh a závojů, zmíněny budou i některé z možností propojení ?padáku? s hudbou (odkaz na knížku event. na seminář Her s padákem). 

U části písní budeme pracovat podle notových příloh, některé písničky a skladby zazní z CD, u dalších bude odkaz na odbornou literaturu. 

Registrace zájemce

Pohádky se zpěvem i s padákem

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:Pro pedagogy > Vychovatelům školských zařízení; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Účastnice akce si v praxi vyzkoušejí, jak lze i při pohádkách rozvíjet rytmické a intonační cítění, využívat nástroje Orffova instrumentáře a uplatnit i různé zvuky předmětů z okolí.  Připomeneme si pojmy bordun, pentatonika, glissando, rytmické a melodické ostináto.

Zazní  pohádky v próze nebo ve verších doplněné písničkou, pohádky zhudebněné i ukázky z muzikálů pro děti (operetek).

Zahrajeme si i některé hry, které tematicky souvisejí s pohádkami.

Vyzkoušíme si také, jak je možné při pohádkách využít netradiční náčiní, padák.

V průběhu semináře si připomeneme alespoň dvě písničky a pohádky ze společné publikace Evy Hurdové a Pavla Jurkoviče Hrajeme a zpíváme si s pohádkou (Čapí písnička k pohádce O zvědavém žabákovi a písnička Veverka Čiperka k pohádce O veverce Vzdychalce.).

Zazpíváme si pohádku O Palečkovi, zazní písnička K malování pohádky a poslechneme a zazpíváme si Turistickou příhodu, která má zápletku téměř detektivní (autor Pavel Jurkovič).. Při písničce Pavla Jurkoviče Dračí trampoty využijeme rytmické hudební nástroje nebo zvuky předmětů z okolí..

V návaznosti na pohádku si zazpíváme a s pohybem spojíme písničku Liščí mazurka,

Nejen děti, ale i pedagogy zaujme trochu jiná pohádka O Červené Karkulce.

Pohádku  O Šípkové Růžence si zazpíváme, spojíme s pohybem, poslechneme ukázku z CD ? od různých autorů.

Zpěv zazní i v pěti podobách pohádky O Koblížkovi:

v klasické, ve zpívané pohádce od Pavla Jurkoviče, v pohádkách s popěvky od Marie Tetourové i  od Evy Hurdové. Z CD si poslechneme i zpívanou pohádku O Koblížkovi v podání dětského sboru (Hrubín ? Bartošová).

Poslechneme a zazpíváme si Perníkovou chaloupku a První pohádku = princeznička na bále (také Hrubín ? Bartošová).

Hudba může znít i v pohádkách O obrovi a víle, O princezně a Černokněžníkovi  i dalších.

Uděláme si rytmizaci, melodizaci i pohybové ztvárnění říkadla o čertech, zazpíváme a zarecitujeme  si pohádku Pavla Jurkoviče Kašpárek v pekle. Zatančíme si podle písničky Čerti tanečníci z Mikulášské pohádky a podle písničky Pavla Jurkoviče Čert a Káča.

Zatančíme si také jako princové a princezny, podle nahrávky na CD i s vlastním doprovodem na zvonkohry v pentatonice.

Padák spojíme i s pohádkou O rybáři a rybce, Hrnečku vař, O koblížkovi, O žábě Chlubilce (a další viz Hrajeme si s padákem).

Upozorním i na zajímavou publikaci Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí,vydanou v Portálu v roce 2012. Autorky Eva Schneiderová a Marie Hanzová.

V průběhu akce bude i prostor i pro další hry, pro výměnu zkušeností, diskuzi, zodpovězení dotazů. 

Registrace zájemce

Dobývání vesmíru

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Posluchači budou seznámeni s historií kosmonautiky, využitím kosmonautiky v běžném životě, s používanými technologiemi i s technologiemi budoucnosti. Pozornost bude věnována i populárním tématům, na které se žáci ve školách často táží: jak to bylo s projektem Apollo, zda stanul člověk opravdu na Měsíci, jak fungují kosmické skafandry, jak vypadá život kosmonauta ve vesmíru, zda jsme ve vesmíru sami, a co děláme pro to, abychom to zjistili, a mnoha dalším.

Obsah:

1. Historie kosmonautiky

2. Projekt Apollo - nejnádhernější dobrodružství člověka ve vesmíru

3. Kosmonautika a my

4. Kosmonautika převážně nevážně

5. Rakety, stanice, skafandry

6. Hledání mimozemských civilizací 

Registrace zájemce

Planeta Země

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Přírodopis
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Zážitkový seminář zaměřený na seznámení se Zemí jako planetou.

Obsah:

Vznik Země: vznik hvězdy, formování planetárního systému (historické teorie, současný stav poznání), vnitřní diferenciace, desková tektonika

Pohyb Země, vzájemné působení Země a Měsíce: rotace Země, astronomické roční doby, fáze Měsíce, zatmění, vznik Měsíce, slapové síly (příliv odliv, vliv na pevný povrch, stabilizace zemské rotační osy)

Vliv Slunce na Zemi: ozonosféra, magnetosféra, kosmické počasí (vliv sluneční činnosti na Zemi)

Porovnání Země s jinými tělesy Sluneční soustavy (z geologického hlediska): geologické děje a povrchové formy na Merkuru, Venuši, Marsu, geologické děje a morfologie povrchu velkých měsíců planet (Europa, Io, Ganymedes, Enceladus, Titan)

Porovnání Země a dalších planet Sluneční soustavy s jinými planetárními soustavami (exoplanetami): planety zemského typu, superzemě, planety Jupiterova a Neptunova typu, superjupiteři, horcí jupiteři a horcí neptuni

4 hodiny odborná část + 1 hodina promítání filmu v planetáriu + 1 hodina seznámení s výukovými materiály navazujícími na expozici GEO 

Registrace zájemce

EXCEL 2013 - užívání tabulkového procesoru

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Obsah:

- Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s použitím tabulkového procesoru v praxi.

- Základní novinky aplikace; novinky oproti verzím 2007 a 2010 (OneDrive)

- Nové ovládání uživatelského prostředí

- Formátování

- Formátování a úprava tabulek v novém prostředí

- Formátování a úprava buněk v novém prostředí

- Formáty obsahu buňky (číslo, text?)

- Databázové formátování

- Styly buněk, Motivy

- Funkce a vzorce

- Nové druhy funkcí

- Nové formy zadávání vzorců (přes =)

- Základní ukázky prakticky využitelných vzorců

- Podmíněné formátování a jeho zcela nové formy

- Předtisková příprava

- rozložení stránky

- Zpracování Grafů 

Registrace zájemce

Internet - pokročilí

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Kurz Internet pro pokročilé je určen pokročilým uživatelům internetu, kteří chtějí znát zásady bezpečného používání internetu a lépe se orientovat v možnostech jeho využití.

Osnova:

- Pokročilé vyhledávání na Internetu

o použití logických operátorů

o trénink vyhledávání

- Pokročilé nastavení prohlížeče

- Stahování souborů z Internetu

o vyhledávání a stahování souborů z Internetu

o torrent

o autorské právo

o licence softwaru

- Možnosti komunikace přes Internet

o možné způsoby komunikace

o telefonování přes Internet

o sociální sítě

- E-mail

o používání e-mailu přes webové rozhraní

o nastavení automatické odpovědi

o nastavení filtru pošty

o nastavení e-mailové adresy v mailovém klientovi

o zásady při elektronické komunikaci

- Bezpečnost na internetu

o nebezpečí virů

o antivirová ochrana

o antivirové programy a jejich správné používání

- Datová úložiště

- Netiketa ? internetová etiketa

Všichni účastníci pracují samostatně za pomoci lektora, prakticky si hned procvičují přednášenou látku. 

Registrace zájemce

Práce s internetem a jeho další možnosti využití

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Obsah:

- Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s různými internetovými prohlížeči a vyhledávači v praxi

- Možnosti vyhledávání informací na internetu za pomoci pokročilých operátorů

- Možnosti nastavení prohlížeče

- Bezpečnost na internetu

- Komunikace online za pomoci programů Skype, Microsoft Lync ?

- Práce s poštovním klientem

- Vytváření a odesílání emailových zpráv

- Připojování příloh

- Používání kalendářů, sdílení kalendářů

- Editování a sdílení kontaktů

- Rozvrhování úkolů

- Ochrana proti spamu a phishingu

- Komunitní sítě

- Možnosti ukládání velkých souborů, datová úložiště

- Stahování souborů z internetu, autorské právo, licence softwaru

- Tipy na užitečné webové stránky a služby

- Netiketa 

Registrace zájemce

Microsoft Excel 2013 II.

Lektoři:Jan Sommer, Peter Stanka, František Horálek
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci kurzu se seznámí s použitím Excelu pro plánování, zabezpečení buněk proti neoprávněnému zápisu nebo vytvoření souhrnu z více listů. Dále se naučí, jak používat Excel při hledání optimální vstupní hodnoty, budou ovládat funkce pro podmíněné výpočty, datumové funkce, zvládnou vytvořit i pracovat s kontingenční tabulkou a naučí se také například využívat formulářové prvky a metody pro sdílení a spolupráci na dokumentech. A jako pokročilí uživatelé se obeznámí i s mnoha dalšími užitečnými funkcemi a technikami, které jim doposud zůstávaly utajeny.

Základní body semináře:

- Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s použitím tabulkového procesoru v praxi.

- Základní novinky aplikace; novinky oproti verzím 2007 a 2010 (OneDrive)

- Nové ovládání uživatelského prostředí

- Formátování

- Formátování a úprava tabulek v novém prostředí

- Formátování a úprava buněk v novém prostředí

- Formáty obsahu buňky (číslo, text?)

- Databázové formátování

- Styly buněk, Motivy

- Funkce a vzorce

- Nové druhy funkcí

- Nové formy zadávání vzorců (přes =)

- Základní ukázky prakticky využitelných vzorců

- Podmíněné formátování a jeho zcela nové formy

- Předtisková příprava

- rozložení stránky

- Zpracování Grafů 

Registrace zájemce

MS Excel 2013 - pokročilí

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Účastníci školení se naučí pracovat s oblastmi a více listy, spojovat tabulky z různých sešitů a listů, zadávat složitější vzorce a funkce, vkládat tabulky a grafy do programu Word, pracovat s rozsáhlými tabulkami a databázemi, vytvářet složitější typy grafů, zabezpečit dokument, vytvářet kontingenční tabulky a grafy a nahrávat jednoduchá makra.

- Práce s oblastmi

o pojmenování oblastí

o vliv přesunů a kopírování při absolutním adresování

o klávesové zkratky pro usnadnění práce

- Práce s více listy

o přesun, vkládání a kopírování listů

o propisování do více listů

o propojování listů

- Práce s více sešity

o sloučení dat z více tabulek

o propojování sešitů

- Propojení Excel-Word

o vkládání tabulek a grafů do Wordu

o propojení

o problémy související s propojením souborů

- Funkce a vzorce

o zadávání složitějších vzorců a funkcí

o vkládání a úprava vnořených funkcí

o příklady použití vybraných funkcí

o převod čísel uložených jako text na čísla

o chybové hodnoty

- Grafy

o rozdíly mezi typy grafů

o spojnicový a XY bodový graf

o vedlejší osa Y

o formátování oblastí grafu (složitější formát)

o přidání další řady do grafu

o automatický formát grafu

o vytváření grafů v buňce (verze 2013)

- Práce s databází

o vyhledávání v databázi

o seřazení dat podle hodnoty nebo formátu

o automatický a rozšířený filtr

o načítání externích dat (načtení textového souboru)

o souhrny

- Kontingenční tabulky a grafy

o vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů

o filtrace a řazení v kontingenční tabulce

o filtrování dat pomocí funkce Průřez

o opakující se popisky v kontingenčních tabulkách

o funkce Zobrazit hodnoty jako

- Zabezpečení a sdílení dokumentu

o zámek listu a sešitu

o skrytí vzorců

o uložení souboru s heslem

o povolení sdílení sešitu

- Tisk

o nastavení oblasti tisku

o nastavení vzhledu stránky pro tisk

o přizpůsobení pro požadovaný tisk

- Nastavení aplikace

o vytvoření uživatelského pásu karet 

Registrace zájemce

MS Excel 2013 - začátečníci

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz je určený pro začátečníky v práci s programem Excel. Účastníci se během kurzu seznámí s pracovním prostředím programu Excel, naučí se vytvářet, upravovat a formátovat tabulky, zadávat vzorce a funkce, vytvářet grafy, tisknout tabulky a grafy. Účastníci se také seznámí se základy práce s dlouhými seznamy a naučí se upravovat prostředí Excelu.

- Základní pojmy

o sešit, list, buňka a její adresa

o obsah a základní formátování buňky

o pohyb po buňkách, označení buněk

o ukládání a otevírání souborů

o klávesové zkratky pro usnadnění práce

- Zápis do buňky

o zadávání, přepisování a úprava obsahu buňky

o formát čísla

o kopírování, vyjmutí a vkládání obsahu buněk

o automatické vyplnění buněk

- Formátování

o formátování písma, náhled formátu

o zarovnávání písma

o slučování buněk

o změna výšky a šířky řádků a sloupců

o ohraničení

- Úpravy tabulek

o vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců

o skrytí a zobrazení řádků a sloupců

o kopírování formátů

o práce s více soubory

- Práce s listy

o přesun, vkládání a kopírování listů

o propisování do více listů

o Základy práce s grafy

o vytvoření a úprava grafu

o vytváření grafů v buňce

- Tisk

o oblast tisku

o náhled

o nastavení okrajů, umístění na stránce

o opakování hlavičky na každé stránce

- Nápověda

o vyhledávání v nápovědě

- Nastavení Excelu

o důležitá nastavení pro úpravy, tisk a výpočty

o možnosti úpravy uživatelského prostředí

Všichni účastníci pracují samostatně za pomoci lektora, prakticky si hned procvičují přednášenou látku. Výstupem kurzu je jednoduchá prezentace. 

Registrace zájemce

MS PowerPoint 2013 - začátečníci

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Popis kurzu:Kurz je zaměřen na začátečníky a možnosti prezentace pomocí PC. Během kurzu se posluchač seznámí s prostředím a možnostmi programu. Seznámí se základními pravidly tvorby prezentace i prezentace jako takové.

Osnova:

- Seznámení s prostředím

o Rozdíly proti předchozím verzím (i oproti 2007 a 2010)

o Rozmístění nástrojů

- Základy prezentování

o Používání barev

o Filozofie prezentace

o Aktivní práce s posluchači

o Zásady tvorby prezentace

o Rozdíly v prezentaci pro výuku a běžnou prezentací

- Vytvoření prezentace

o Předlohy

o Rozložení snímků

o Tvorba snímků s texty a obrázky

o Přechody mezi snímky

- Tvorba složitější prezentace

o Práce s grafy

o Práce s tabulkami

o SmartArt

o Tvorba záhlaví a zápatí

- Tisk prezentací

o Úprava záhlaví a zápatí tisku sestav

o Různé způsoby tisku prezentace

Všichni účastníci pracují samostatně za pomoci lektora, prakticky si hned procvičují přednášenou látku. Výstupem kurzu je jednoduchá prezentace. 

Registrace zájemce

PowerPoint 2013 II.

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Účastníci kurzu se naučí efektivně pracovat s programem Microsoft PowerPoint, rozšíří si obzory a dovednosti v tomto programu určeném pro přípravu poutavých a kvalitních prezentací. Začnou také využívat některé pokročilejší funkce a techniky, které PowerPoint nabízí a které jim doposud zůstávaly (možná) skryty. Tento kurz jim poskytne ucelený přehled o možnostech tvorby prezentací v PowerPointu. Probíranou látku si prakticky vyzkouší, navíc od zkušeného lektora získají i spoustu zajímavých tipů, triků a nápadů pro efektivnější práci a co nejlepší výsledky.

Základní body semináře:

- Technické prvky vhodné pro správnou prezentaci

- Další formáty souborů jako výstupy prezentace

- Nastavení panelu rychlý přístup

- Další možnosti obsahu – videa, zvuky, rovnice

- Využití pravítek a kotvících prvků

- Možnosti programu dostupné během prezentování

- Tvorba „Vlastní prezentace" uvnitř prezentace, smyčka prezentace

- Animace objektů, aktivační události pro animace

- Pokročilé nastavení grafů a SmartArtů, jejich animace

- Pokročilá editace předlohy snímku, tvorba poznámek

- Tvorba správně připravené a přiměřené šablony 

Registrace zájemce

WORD 2013 - práce s textovými soubory

Lektoři:Doc. Dr. Josef Horák, CSc., Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu na aktivní práci s textovým editorem. Primární zaměření je pak na samotnou správu dlouhých dokumentů. Získané zkušenosti účastníci prakticky využijí při jakékoliv své administrativní činnosti.

Délka kurzu je 8 vyučovacích hodin

Obsah:

- Seznámení s novým prostředím ? nové funkce a ovládání

- Šablony, propojení na Office Online

- Nové uživatelské prostředí

- Tvorba komplexního dokumentu

- Styly a jejich nové využití

- Tvorba stylů

- Aplikace stylu v praxi

- Obsah v dokumentu

- Grafické úpravy dokumentů

- Šablony a jejich využití

- Stažení šablony z Office On-Line

- Tvorba vlastní šablony

- Aplikace v praxi

- Kontrola pravopisu a gramatiky

- Tisky a předtisková příprava 

Registrace zájemce

WORD 2013 I.

Lektoři:František Horálek, Jan Sommer, Peter Stanka
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Kurz Word I. je vhodný pro začátečníky v práci s programem Word 2013. Po skončení kurzu jsou účastníci schopni vytvářet, upravovat a tisknout krátké textové dokumenty. V první části kurzu se účastníci seznámí s psaním nestandardních znaků na klávesnici, ukládáním a otevíráním souborů a práci s více dokumenty najednou. Účastníci kurzu se naučí kopírovat, přemisťovat a vkládat text, formátovat písmo, používat automatické opravy, kontrolovat pravopis, nastavovat způsob zobrazení dokumentu a vzhled stránky, formátovat odstavce, používat odrážky a číslování, tabulátory, vkládat objekty a obrázky, vytvářet tabulky, rychle měnit vzhled celého dokumentu a dokument vytisknout.

Základní body semináře:

- Seznámení s novým prostředím ? nové funkce a ovládání

- Šablony, propojení na Office online

- Nové uživatelské prostředí

- Tvorba komplexního dokumentu

- Styly a jejich nové využití

- Tvorba stylů

- Aplikace stylu v praxi

- Obsah v dokumentu

- Grafické úpravy dokumentů

- Šablony a jejich využití

- Stažení šablony z Office online

- Tvorba vlastní šablony

- Aplikace v praxi

- Kontrola pravopisu a gramatiky

Tisky a předtisková příprava 

Registrace zájemce

Logopedický asistent - 80 hodin (Česká Lípa)

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Lenka Grebeníčková, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Helena Šnýdlová, Mgr. Helena Vacková
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům MŠ
Popis kurzu:Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-pedagogického centra se v rámci této péče zaměřovat na: podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytovat zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Časová dotace kurzu je 80 vyučovacích hodin

Teoretická část (60 vyučovacích hodin), 27. 10. - 31. 10. a 3. - 4. 11. 2014, 28. 11. 2014 závěrečná zkouška - vše na Městském úřadu v České Lípě

Praktická část (20 vyučovacích hodin) - zajišťuje si každý individuálně v průběhu listopadu 2014 (období mezi teoretickou částí a závěrečnou zkouškou) - logopedická praxe ve specializovaném zařízení a exkurze do organizace zaměřené na děti s NSK. 

Další informace: Účastník kurzu NESMÍ MÍT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST, tzn., že nemá vadnou výslovnost! Účastník po vyzvání prokáže, že splňuje odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb. (doložení maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu) Účastník po vyzvání doloží souhlas ředitele školy (zaměstnavatele) se souhlasem plnění praxe. Dle metodického doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61 je absolvent toho kurzu považován za asistenta logopedie a smí provádět na škole logopedickou prevenci. Po přihlášení Vám budou poslány podrobnější informace týkající se praxe. V případě zájmu o zprostředkování kontaktů pro plnění praxe pište na email: tereza.milerova@cvlk.cz Účastník kurzu by měl splnit minimálně 80% docházku. V případě absence je nutná předchozí omluva.
Vyberte si termín akce

Šikana ve školním prostředí a její řešení II.

Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům - metodikům prevence; Pro pedagogy > Výchovným poradcům; Pro pedagogy > Učitelům SOŠ a SOU; Pro pedagogy > Učitelům gymnázií; Pro pedagogy > Učitelům 2. stupně ZŠ; Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Kurz navazuje na předcházející Šikanu jako narušení vztahů ve skupině

a) Vrstevnický program - seznámení se základními sociálními potřebami dítěte (potřeba místa, péče, bezpečí, podpory a limitu),
b) nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě
c) praktické hrové techniky na zvládání šikanujícího chování,
d) psychosociální hry. 

Seznámení účastníkům s Vrstevnickým programem jako způsobem řešení raných stádií šikany ve třídách. Dále se naučí metody, které mohou využít sami pedagogové na zmapování vztahů ve třídě. Stěžejní část se bude věnovat praktickým hrovým technikám na zvládání šikanujícího chování a psychosociálním hrám.

  

Registrace zájemce

Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3. ročníku ZŠ

Lektoři:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk
Cílová skupina:Pro pedagogy > Učitelům 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:1. Pojetí a cíle RVP pro český jazyk 

- srovnání starého a nového pojetí výuky

- stavba vyučovací hodiny (bloků) - propojení jednotlivých oblastí češtiny

- integrace průřezových témat

2. Požadavky na žáka 2. a 3. ročníku ZŠ ze všech oblastí ČJ 

(komunikace a sloh, mluvnice, pravopis, literatura)

- co má umět žák na konci 3. třídy

3. Efektivní metody výuky - praktické ukázky 

- metody komunikační a slohové výchovy

- metody jazykové výchovy a pravopisného výcviku

- příklady dobré praxe

4. Učební materiály 

- jak se v nich orientovat

- prezentace ověřených materiálů 

Registrace zájemce
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.